ERN3100 - Kostholdsmetoder, metabolisme og klinisk ernæring

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er delt i 2 hovedblokker:

Blokk 1: Kostholdsmetoder

Etter fullført metodedel skal du ha kunnskap om metodene som blir brukt i ulike kostholdsundersøkelser, deres validitet og reproduserbarhet samt hvordan skrive en vitenskapelig artikkel med data fra kostholdsundersøkelser. Du vil også få kunnskap om hvordan du skal vurdere og utvikle ulike mål på determinanter av spise- og drikkeatferder, samt vurdere effekt av intervensjoner for å endre spise- og drikkeatferder.

Blokk 2: metabolisme og klinisk ernæring

Etter å ha gjennomført emnet skal du kunne gjøre rede for viktige biokjemiske og fysiologiske forhold og mekanismer som har betydning for de energigivende makronæringsstoffers fordøyelse og omsetning. Du skal videre kunne gjøre rede for kostens ernæringsmessige sammensetning av makronæringsstoffer og deres betydning for helse, Med bakgrunn i denne kunnskapen skal du kunne vurdere ulike kostholdssammensetninger i forhold til anbefalingene.
I den kliniske delen fokuseres det på læren om de mest utbredte folkesykdommene som diabetes, overvekt/insulinresistens, metabolsk syndrom, hyperlipidemi, hypertensjon og kardiovaskulære sykdommer. Det blir også undervist i mindre vanlige alvorlige metabolske sykdommer for å gi bedre dybdeforståelse av fysiologiske og biokjemiske mekanismer som påvirker utviklingen av sykdom. Undervisningen vil omfatte hovedpunkter innenfor mest utbredte folkesykdommenes patogenese og diagnostikk med fokus på kostbehandling. Forebyggende arbeid vil også bli trukket frem i undervisningen samt etiske avveiinger og psykologiske aspekter ved kostintervensjon. Organisasjon og administrasjon på sykehus blir gjennomgått. Du får innblikk i kliniske ernæringsfysiologers ansvar og oppgaver, alene og i samspill med andre yrkesgrupper. Det blir undervist i lov om helsepersonell, etikk og taushetsplikt. Du skal kunne teorien bak vurdering av ernæringsstatus, metoder, kliniske tegn på ernæringsmangler, tolkning av resultater
og kunne foreslå tiltak, samt forberedes på å gi kostveiledning til pasienter.

Hva lærer du?

Blokk 1: Kostholdsmetoder

Læringsmål:

Kunnskaper:

Ved fullført blokk 1 skal du kunne

 • Forstå og forklare de forskjellige metodene som blir brukt i ulike kostholdsundersøkelser, samt hvorfor ulik studiedesign må bruke ulik kostholdsmetodikk
 • Redegjøre for begrepene validitet og reproduserbarhet, og forklare hvordan validitet og reproduserbarhet kan undersøkes for ulike kostholdsundersøkelsemetoder
 • Redegjøre for statistiske analyser av kostholdsdata
 • Redegjøre for hvordan en vitenskapelig artikkel med data fra kostholdsundersøkelser er bygget opp

Ferdighetsmål

Ved fullført blokk 1 skal du kunne

 • diskutere og begrunne valg av kostholdsmetoder, hvilke typer data de ulike metodene gir, samt metodenes reproduserbarhet og validitet.
 • skissere opplegg for gjennomføring av kostholdsundersøkelser
 • analysere kostholdsdata og skrive en vitenskapelig artikkel basert på dataene
 • kunne diskutere og begrunne valg av metode for å måle/beregne energiforbruk og fysisk aktivitet
 • kunne vurdere energibehov
 • utvikle og vurdere ulike mål på determinanter av kostholdsatferd
 • lese og vurdere effektevalueringer av kostholdsintervensjoner

Generelle kompetansemål

Du vil kunne

 • Lese, forstå samt å kunne oppsummere vitenskapelig litteratur.
 • Kritisk vurdere motstridende beviser og argumenter relatert til ernæringstemaer.
 • Forberede muntlige presentasjoner på ernæringstemaer basert på vitenskapelig litteratur.
 • Reflektere kritisk rundt egen og andres forskning innen kosthold, ernæringsepidemiologi og samfunnsernæring.
 • Reflektere kritisk over din egen rolle som rådgiver, både på individ- og samfunnsnivå.
 • Identifisere og argumentere rundt grunnleggende etiske problemstillinger i nasjonale og internasjonale ernæringsspørsmål.
 • Arbeide selvstendig og kunne samarbeide med ulike profesjoner.

Blokk 2: Metabolisme og klinisk ernæring

Kunnskapsmål

Gjennom teoretisk undervisning og klinisk praksis skal du tilegne deg kunnskap om kostens ernæringsmessige sammensetning og de ulike matvaregruppenes betydning som kilde for de energigivende næringsstoffene karbohydrat, fett og protein samt kostens betydning for helse, patogenese og behandling av de mest utbredte folkesykdommene i Norge. Herunder diabetes, overvekt/insulinresistens, metabolsk syndrom, hyperlipidemi og kardiovaskulære sykdommer.

Ferdighetsmål

Metabolisme:

Protein:

 • Gjøre rede for kostens og egen kropps innhold av protein og andre nitrogenholdige forbindelser samt fordøyelse, opptak og metabolisme av aminosyrer.
 • Definere proteinkvalitet og grunnlaget for protein behovsfastsettelse i befolkningen på tvers av, alder-, kjønns, aktivitetsnivå og sykdomsgrupper.

Karbohydrat:

 • Kjenne til mekanismer for opptak, omsetning og metabolisme av KH
 • Blodglukoseregulering
 • Samspill mellom fett- og KH-stoffskiftet
 • Fordeler og ulemper med dietter med høyt og lavt KH-innhold hos friske individer.
 • Kjenne konsekvensene av et høyt inntak av tilsatt sukker og raffinerte matvarer i befolkningen

Lipider:

 • Forklare lipoproteiners struktur og omsetning, referanseområdet og anbefalte verdier for serum total-, LDL- og HDL-kolesterol, samt triacylglycerol og hvordan mengden av lipoproteinene innbyrdes er relatert i Friedewalds formel samt kunne forklare de enkelte ledd i Keys’ formel.
 • Kjenne til for atferdsendringsprinsipper og kognitive teknikker som brukes i behandling av overvekt og beskrive de viktigste hormonelle og nervøse mekanismer som regulerer appetitten
 • Ha kunnskap om markører for tidlig aterosklerose og for hjerte-og karsykdom og beskrive trombedannelse mekanismer og faktorer som er involvert i blodplatefunksjon, koagulasjons- og fibrinolysefaktorer, inflammatoriske celler og inflammasjonsmolekyler og beskrive de viktigste hjerte-og karsykdommer.
 • redegjøre for norske retningslinjer og behandlingsmål for diabetes samt den teoretiske bakgrunnen for de kostanbefalinger som finnes for diabetes.

Klinisk ernæring

Studentene skal kunne teorien bak vurdering og tolkning av ernæringsstatus, samt metoder for å påvise kliniske ernæringsmangler hos pasienter som lide av de vanligste folkesykdommene i Norge. Basert på dette skal studentene kunne foreslå tiltak for relevant kostveiledning. Studentene skal videre ha fått innblikk i kliniske ernæringsfysiologers ansvar og arbeidsoppgaver ved ulike helseinstitusjoner alene og i samspill med andre yrkesgrupper. De skal ha tilegnet seg kunnskap og forståelse av etiske retningslinjer samt betydningen av taushetsplikt.

Generell kompetansemål

Studentene skal ha kjennskap til anbefalinger for inntak av næringsstoffene karbohydrat, fett og protein og ha forståelse for kostens betydning for normal helse samt patogenese og behandling av de mest utbredte folkesykdommene i Norge. Studentene skal, basert på sin kunnskap kunne vurdere og anbefale ulike kostholdssammensetninger for ulike pasientgrupper samt ulike grupper i den friske befolkningen.

Opptak og adgangsregulering

Forbeholdt studenter på Klinisk ernæring (master - 5 år)

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper: ERN2300

En programstudent som har vært borte fra studiet i mer enn to år sammenhengende, kan pålegges av fakultetet å gjenta tidligere godkjent obligatorisk undervisning og/eller tidligere beståtte eksamener før studenten får gå videre i studiet.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, gruppeundervisning og seminar.

Obligatorisk undervisning - krav til tilstedeværelse

Blokk 1:

 •  Framlegging og diskusjon av gjennomføring av kostholdsundersøkelsemetoder
 •  Oppsummering av eget kosthold
 •  Orientering om semesteroppgaven

Studentene må være tilstede på minst 2 av disse. Ved mindre enn 2 fremmøter uten gyldig forfall mistes retten til å gå opp til eksamen. Sykdom må dokumenteres med legeattest for å få godkjent gyldig forfall.

Blokk 2: Følgende er obligatoriske:

 • Undervisning i ulike dietter for vektreduksjon basert på risikoprofil, diskusjon av kasuistikker.
 • Praktiske oppgaver og problembasert læring i forhold til diabetes og kostrådgivning
 • Undervisning i metoder og verktøy for klinisk ernæringsfysiologer.
 • Undervisning i kostbehandling vedrørende mettet og umettet fett samt matvaredeklarasjon.
 • Proteinrapport
 • Praksis

Det er satt opp 17 obligatoriske aktiviteter i timeplanen innenfor temaene ovenfor, og studentene må være tilstede på minst 13 av disse. Ved mindre enn 13 fremmøter uten gyldig forfall mistes retten til å gå opp til eksamen. Sykdom må dokumenteres med legeattest for å få godkjent gyldig forfall.

Det er i tillegg satt opp 2 aktiviteter i blokk 2 som må gjennomføres:

 • Labarbeid
 • Egen pasient

Disse aktivitetene er merket med rødt i oppmøteboka og studentene må være til stede alle gangene.
Ved manglende fremmøte uten gyldig forfall mistes retten til å gå opp til eksamen. Sykdom må dokumenteres med legeattest.

Skriftlige innleveringer/tester som må være godkjent før eksamen

Blokk 1

 • Gjennomføring av veid registrering av egen kost i 3 dager. Registrering på papir og i Kostholdsplanleggeren.
 • Utfylling av matvarefrekvensskjemaer (egenutfylling og intervju).
 • Gjennomføre, kode og levere resultater fra 48-timers kostintervju.
 • En vitenskapelig artikkel basert på kostdata (semesteroppgave)

Blokk 2

 • Pasientrapport
 • Energirapport
 • Proteinrapport

Adgang til undervisning:

Om adgang til å gjenta gjennomført obligatorisk undervisning

I forbindelse med praksisundervisning, er det svært viktig at du tar stilling til kontrollspørsmålene for MRSA på nytt. Svarer du «ja» på noen av de 7 kontroll-spørsmålene, betyr det at du må teste deg. Resultatet av prøven må foreligge før du kan delta i praksis undervisning. Eventuelle prøvesvar skal leveres til Studieadministrasjonen ved Solvor Horrig Helland.

Eksamen

Det vil bli to skriftlige eksamener i dette emnet, én etter hver blokk. Eksamen i blokk 1 utgjør en tredel av total eksamenskarakter, og den varer i tre timer. Eksamen i blokk 2 utgjør to tredeler og varer i fem timer. Begge må bestås for å bestå emnet. All obligatorisk undervisning innenfor hver blokk må være godkjent for å kunne avlegge eksamen i blokken. En student som ikke består eksamen i et semester, kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til ny/utsatt eksamen, kan likevel fortsette å følge undervisning til sensur er falt, evt. til klagesensur foreligger, men må da avbryte semesteret dersom endelig sensur er ”stryk”.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt. Ved behov vil kalkulator bli utdelt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk