Kort om emnet

SVMET1010 er et innføringsfag om kvalitative metoder i samfunnsforskning. Faget skal gi deg en praktisk innføring i hvordan du kan gjennomføre forskningsopplegg basert på kvalitative data, fra valg av tema og forskningsspørsmål via datagenerering og analyse til presentasjon av resultater.

Studieopplegget er basert på forelesninger, obligatoriske seminargrupper og individuelle skriftlige oppgaver. Fellesforelesningene gir deg primært innføringer i ulike kvalitative metoder, med særlig vekt på feltarbeid og intervju. Du vil også lære om webetnografi, billedanalyse og tekstanalyse. Forelesningene vil ofte være praktisk orienterte og vil i varierende grad basere seg direkte på pensum.

I arbeidet med de skriftlige oppgavene skal du selv anvende denne kunnskapen, først i en studie basert på feltarbeid og deretter i en studie basert på intervju. På seminarene vil du få veiledning på de skriftlige oppgavene og jobbe med praktiske oppgaver så du får trent deg i å skrive feltnotater, intervjue, analysere og argumentere.

I arbeidslivet vil du få bruk for det du lærer når du skal innhente informasjon om et tema, gjennom intervju, observasjon eller bruk av tekstlige kilder. Du lærer å systematisere og analysere denne informasjonen og å presentere resultater og argumentere for det du har kommet fram til. Faget gir deg trening i å vurdere holdbarheten i andres forskningsresultater og etikken i hvordan de ble produsert.

En veiledning om arbeidet med emnet legges i fellesrommet på Fronter.

Hva lærer du?

Kunnskap

Etter endt kurs skal du:

 • Vite hva som kjennetegner kvalitative metoder og hvordan man kan skaffe seg kvalitative data ved bruk av intervju, observasjon og foreliggende kilder

 • Kjenne til de sentrale elementene i kvalitative forskningsopplegg (spørsmål, data, begreper og konklusjoner), og hvordan disse elementene påvirker hverandre

 • Kjenne til forskjellige tilnærminger i analyse av kvalitative data
 • Ha kunnskap om sentrale forskningsetiske temaer

Ferdigheter

Etter endt kurs skal du:

 • Kunne det grunnleggende for å gjennomføre kvalitative intervju, deltakende observasjon og studier basert på foreliggende kilder

 • Kunne argumentere for valg av data og analysestrategi, med hensyn til problemstillingen

 • Kunne det grunnleggende for å analysere kvalitative data

 • Kunne argumentere for et empirisk poeng basert på egne analyser

Generell kompetanse

Etter endt kurs skal du:

 • Ha fått innsikt i det omfattende metodiske arbeidet som ligger bak vitenskapelige resultater – fra en første nysgjerrighet for et tema via datagenerering og analyse til teoriutvikling og presentasjon av resultatene
 • Ha innsikt i viktigheten av akademisk redelighet under hele forskningsprosessen
 • Ha fått innsikt i ulike måte å forske på sosiale fenomener

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til emnet skjer på bakgrunn av rangeringsregler

Undervisning

 • Forelesninger
 • Seminar (gruppeundervisning)

Obligatoriske krav

 • Oppmøte på seminar (minst 8 av 10 ganger) 

På seminarene får du veiledning i gjennomføringen av de to skriftlige oppgavene – en i intervju og en i observasjon, og minst en av dem også på foreliggende kilder.

Tidligere godkjent seminardeltakelse

Hvis du har fått godkjent obligatorisk deltakelse på seminarene ved et tidligere semester kan du velge å kun melde deg til eksamen. (Skoleeksamen og to individuelle eksamensoppgaver). Vær oppmerksom på at en jobber med de individuelle oppgavene i seminarene, så vi anbefaler derfor at du melder deg både til undervisning og eksamen selv om du har fått godkjent obligatorisk oppmøte fra før.

Studenter som ikke følger seminarundervisningen må selv sørge for å holde seg oppdatert på rammer og krav til de individuelle eksamensoppgavene. 

Informasjon om bytte av seminargruppe

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Eksamen

 • To individuelle, skriftlige oppgaver
 • 4-timers skoleeksamen

Skoleeksamen teller 40 prosent og de to individuelle oppgavene til sammen teller 60 prosent av den samlede karakteren i emnet. De to delkarakterene og den endelige karakteren publiseres i Studentweb.

Ta opp igjen eksamen

Emneoppgaver og skoleeksamen må leveres og bestås samme semester. Tidligere innleverte emneoppgaver kan ikke leveres på nytt.

Til og med våren 2016 telte skoleeksamen 60 prosent og de to individuelle oppgavene 40 prosent av den samlede karakteren i emnet. Studenter som tar opp igjen emnet fra og med høsten 2016 vil bli vektet etter ny ordning, hvor skoleeksamen teller 40 prosent og de to emneoppgavene 60 prosent av karakteren.   

For studenter som har avlagt eksamen før høsten 2012

Tidligere innleverte oppgaver, levert som obligatorisk aktivitet, godkjennes ikke som emneoppgaver etter nåværende eksamensform. Disse må eventuelt skrives om slik at de tilfredsstiller kravene for omfanget til de individuelle oppgavene.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Les mer om digital skoleeksamen.

Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera. Les mer om opplæring i Inspera.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet:

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Syk ved innlevering av individuelle eksamensoppgaver

Hvis du blir syk i forbindelse med innlevering av de individuelle eksamensppgavene, kan du få innvilget forlenget frist. Dette må dokumenteres med legeerklæring, og ny frist avklares med instituttet. Send en henvendelse på e-post, eller ring SV-info så raskt som mulig.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Studentevaluering SVMET1010 høst 2012

Hvis det foreligger sensorveiledning i emnet, så blir denne tilgjengelig i Fronter etter at eksamensresultatene er publisert.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info