Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er lagt opp rundt tre temaer: Sannsynlighetsteori, statistikk og statistiske beregninger.

 • Sannsynlighetsteorien dreier seg om betinget og ubetinget sannsynlighet, stokastisk uavhengighet, stokastiske variable, sannsynlighetsfordelinger, forventning, varians, kovarians, utvalgte kontinuerlige og diskrete fordelinger. Sannsynlighetsteorien danner det matematiske grunnlaget for anvendelser først og fremst i statistikk og økonometri, men også i økonomisk teori.
 • Statistikkdelen tar for seg observerte data beskrevet ved tabeller og grafikk, estimering med standardfeil, konfidensintervaller, hypotesetesting.
 • Statistiske beregninger vil dreie seg om bruk av et statistisk programsystem (Excel) til simulering av data trukket fra kjente fordelinger, diverse sannsynlighetsberegninger, statistiske beregninger og grafiske beskrivelser ut fra gitte data.

Hva lærer du?

Kunnskap:
Du lærer

 • variasjon, fordeling og usikkerhet
 • hva en statistisk modell er, hvordan statistiske slutninger trekkes og hvordan usikkerheten i disse slutningene kan karakteriseres
 • håndtering av usikkerhet i teoretisk økonomi
 • å bruke regnemaskin for elementær statistisk og økonometrisk analyse
 • de vanligste diskrete sannsynlighetsfordelingene som binomisk, hypergeometrisk, geometrisk og poisson-fordeling samt kontinuerlige fordelinger som uniform, normal-, kji-kvadrat-, t- og F-fordeling

Ferdigheter:
Du skal kunne

 • sette opp en sannsynlighetsmodell ut fra en verbalt ustrukturert problemstilling i noen enkle situasjoner
 • gjenkjenne hvilke blant de vanligste sannsynlighetsfordelingene som er aktuelle å bruke i en gitt situasjon
 • foreta sannsynlighetsberegninger og presiseringer av problemstillinger og hypoteser ut fra den valgte modellen
 • forstå en abstrakt formulert setning eller formel og kunne tilpasse resultatet til en konkret problemstilling

Generell kompetanse:
Du skal

 • kunne følge uformelle økonomiske resonnementer knyttet til faget, for eksempel innholdet i faglige utredninger.
 • oppøve respekt for skillet mellom velfundert kunnskap og oppfatninger basert på ”synsing”

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer,  eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Du kan ikke ta dette emnet hvis du tidligere har tatt visse ECON-emner på høyere nivå.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger: 2 timer per uke i hele semesteret.

Seminar: 2 timer pr. uke i deler av semesteret.

Det gis et kort innføringskurs i Excel i løpet av semesteret.

Obligatorisk aktivitet:

 • En obligatorisk øvelsesoppgave.

Dersom den obligatoriske oppgaven ikke blir godkjent, kan du få en mulighet til å levere en ny oppgave/rette den innleverte oppgaven innenfor en kort tidsfrist.

Hvis du får godkjent obligatorisk øvelsesoppgave, blir dette registrert. Du trenger ikke å levere øvelsesoppgaven på nytt, om du ønsker å ta opp eksamen.

Se Det samfunnsvitenskapelige fakultets regler for bytte av seminargrupper og retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Obligatorisk oppgave gis kun i semestre det gis undervisning.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

3-timers skriftlig eksamen.

Godkjent obligatorisk aktivitet er et vilkår for å kunne gå opp til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Åpen bok eksamen, der alle trykte og skrevne hjelpemidler i tillegg til kalkulator er tillatt.

Fra og med våren 2018 er to kalkulatorer tillatt ved eksamen:

Aurora HC106 - en enkel kalkulator med de viktigste basisfunksjonene

Casio FX-85EX - en vitenskapelig kalkulator med 274 funksjoner. 

Alle andre kalkulatortyper vil bli inndratt. Kalkulatorene blir kontrollert i eksamenslokalet. Møt opp i god tid. Det er ikke anledning til å låne kalkulator av medstudenter.

Du kan kjøpe Aurora HC106 og Casio FX-85EX hos blant annet Akademika bokhandel på Blindern, Norli i Universitetsgaten og på Ark bokhandel - eller på nettet.

De samme generelle reglene for fusk gjelder også ved bruk av kalkulator.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet. 

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet (for deg med utsatt eksamen)

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Det er restriksjoner på gjentak av eksamen i dette emnet. Les mer om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info