Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en første innføring i sexologi med hovedvekt på psykologiske, sosiale og kulturelle aspekter ved menneskers seksualitet og seksuelle atferd, og sexologisk kunnskap i forebyggende arbeid for å fremme seksuell helse. Emnet gir en generell oversikt over temaer som:

 • Seksualfysiologi og anatomi.
 • Seksualiteten som sosial konstruksjon.
 • Seksuell utvikling gjennom livsløpet.
 • Seksuell identitet og kjønnsidentitet.
 • Seksuell atferd.
 • Seksuelle dysfunksjoner.
 • Seksuelle overgrep.
 • Pornografi.
 • Seksualopplysning.

Undervisningen legges opp dels som forelesning og dels som seminar. I seminardelen forventes det aktiv deltagelse i gruppediskusjoner og at pensumlitteraturen til forelesningen er lest.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål:

 • Erkjenne betydningen seksualitet som sosial konstruksjon.
 • Gjøre rede for psykologiske og sosiale aspekter ved menneskers seksualitet og seksuelle atferd.
 • Forstå forhold knyttet til seksualitet og seksuell helse.
 • Kjenne til hvordan sexologisk kunnskap kan brukes i forebyggende arbeid.

Ferdighetsmål:

 • Ha et reflektert forhold til seksualitet i et individuelt og sosiokulturelt perspektiv.
 • Forklare hvordan intervensjoner og forebyggende arbeid kan fremme seksuell helse.

Generell kompetanse:

 • Etablere en positiv innstilling til en vitenskapelig arbeidsmåte.
 • Vise en kritisk tilnærming til gjeldende kunnskap og praksis innenfor det sexologiske fagfeltet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til emner skjer på bakgrunn av rangeringsregler. For nærmere informasjon se rangeringskategorier

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Gjennomført innføringsemnene på bachelorprogrammet i psykologi, primært  PSY1101 - Innføring i sosial - og personlighetspsykologi eller tilsvarende fra andre universiteter.

Undervisning

Undervisningen varierer mellom forelesninger og seminarer, i alt 32 timer. Etter en times forelesning går studentene i mindre grupper og avholder et refleksjonsseminar av varighet 1 time. Hver gruppe velger en eksamensoppgave de skal foreslå en løsning på eller de skal lage et forslag på disposisjon til løsning på oppgaven. Faglærer er tilgjengelig i seminartiden, og i slutten av timen presenterer gruppene sine forslag til løsning på eksamensoppgavene i plenum. Diskusjonen suppleres av faglærer. Til refleksjonsseminaret bør det angitte pensum til den aktuelle forelesningen være lest.

Eksamen

3 timers skriftlig eksamen. 

Tidligere eksamensoppaver

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet kan med fordel kombineres med studier innenfor psykologi, andre samfunns- og humanistiske fag, pedagogikk, medisin og helsefag, kjønn og likestilling.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info