print logo

PSY2301 - Bedømmings- og beslutningspsykologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en første innføring i moderne bedømmings- og beslutningspsykologi. Det gir en oversikt over sentrale temaer innenfor dette området som for eksempel: formelle og "objektive" modeller versus subjektivt skjønn, bedømmingsanalyse, sannsynlighetsbedømmelser, hvordan bedømmelser påvirkes av ramme, skala og kontekst, ekspertbedømmelser og erfaringens rolle, risikopersepsjon, psykologiske prinsipper ved komplekse valg og beslutninger, og hvordan bedømminger og beslutninger kan forbedres (beslutningsstøtte).

Hva lærer du?

Kunnskapsmål
Du skal kunne:

  • Ha en grunnleggende forståelse av mennesket som bedømmer og beslutningstaker.
  • Ha kjennskap til faget beslutningspsykologi og forskningen på bedømmelser og beslutningstaking.


Ferdighetsmål
Du skal kunne:

  • Være i stand til å vurdere i hvilken grad vi kan stole på eget og andres skjønn i forbindelse med vurderinger, preferanser, prediksjoner og beslutninger under usikkerhet.
  • Kjenne til metoder for å støtte og forbedre bedømmelser og beslutningstaking.
  • Utvikle evnen til både å (kvalitets)vurdere akademiske tekster (artikler, oppgaver etc.) og til selv å skrive slike tekster.


Generell kompetanse
Du skal:

  • Få innsikt i relevansen kunnskapen om mennesket som bedømmer og beslutningstaker har for hverdagsliv og profesjonsutøvelse.
  • Få økt forståelse for kritisk, vitenskapelig tenkning

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i StudentWeb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer,  eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til emner skjer på bakgrunn av rangeringsregler. For nærmere informasjon se rangeringskategorier

Eksamenskandidater uten opptak på emnet (privatister) kan avlegge ordinær eksamen hvert semester emnet blir gitt. Les mer om privatister her

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales noe kjennskap til empirisk vitenskap og statistiske begreper.

Undervisning

Undervisning blir gitt i form av 24 timer forelesninger. Emnet har som obligatorisk aktivitet å skrive et kapittelsammendrag til (minimum) 8 forelesninger.

Privatister må få godkjent en 10 siders hjemmeoppgave for å kunne fremstille seg til eksamen. Det samme gjelder for ordinære studenter, med undervisningsopptak til emnet, som ikke har anledning til å skrive kapittelsammendrag til (minimum) 8 forelesninger. Les mer om dette under avsnittet Eksamen nedenfor på denne siden.

Mer om obligatoriske aktiviteter i felles retningslinjer for obligatoriske aktiviteter .

E-læringsverktøyet Fronter vil bli brukt i undervisningen.

Eksamen

3-timers skriftlig prøve med tilsyn (skoleeksamen).

For å kunne fremstille seg til eksamen må studenten ha fått godkjent innleverte kapittelsammendrag.

Privatister må få godkjent en hjemmeoppgave for å kunne gå opp til eksamen. Privatister bes kontakte emnets fagansvarlig for å få mer informasjon om dette (se kontaktinformasjon på semestersiden).

Det samfunnsvitenskapelige fakultet er ansvarlig for gjennomføringen av skoleeksamen. Eksamenssted er Universitetet i Oslo, Blindern, eller eventuelt andre eksamenslokaler i Oslo.

Dersom den obligatoriske oppgaven er godkjent, vil dette bli registrert. Og du kan ta eksamen i emnet i et senere semester uten å måtte levere den obligatoriske oppgaven på nytt.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-infosenter på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Det er mulig å skrive oppgaven på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Om bruk av målform i eksamensoppgaver, se Forskriften om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

For søknadskjema se link

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

En student som har en funksjonshemning og/eller kroniske eller akutte helseproblemer som fører til vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen i forhold til andre studenter, kan søke om tilrettelegging ved eksamen. Mødre som ammer kan søke om tilleggstid på eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Vi gjennomfører fortløpende evaluering av dette emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende, periodisk evaluering av emnet.

Annet

Emnet kan med fordel kombineres med studier innenfor psykologi, administrasjon, økonomi, helsefag, informatikk og filosofi. Emnet er obligatorisk på studieretningen "Bedømmings- og beslutningsprosesser" på studieprogrammet "IT, språk, logikk og psykologi".

Emnet kan inngå i studieløp i kognitiv psykologi.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-infosenter