Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset i sin helhet vil gi en gjennomgang av kvalitativ og kvantitativ metodologi, samt at forskningsmiljøer vil presentere ulike forskningsdesign konkretisert ved eksempler fra aktuell forskning ved instituttet (anvendt forskningsmetodologi).

Aktuelle design innen anvendt forskningsmetodologi kan være eksperimentell design, kvalitativ prosessanalyse, survey/korrelasjonsstudier, intervensjonsstudier, longitudinelle studier, epidemiologiske studier. De ulike design som presenteres vil bli vurdert og analysert av en metodelærer.

Kurset organiseres på følgende måte:

 • 3 dager anvendt forskningsmetodologi (felles for alle)
 • 1 dag kvantitativ metodologi (felles for alle)
 • 1 dag kvalitativ metodologi (felles for alle)


I tillegg må deltager velge en av følgende spesialiseringer samme semester de tar fellesdelen:

Hva lærer du?

Hva lærer du?

ANVENDT METODOLOGI - FELLESDEL
Formålet med denne delen er å gi et innblikk i metodologiske utfordringer innenfor forskjellige forskningsområder innenfor psykologien. Kurset skal bidra til bredde i kunnskaper og innsikt utover det spesifikke forskningsområdet som hver enkelt driver aktivt med i sin forskning.

Undervisningen vil bestå av forelesninger omkring metodologiske temaer i egen forskning gitt av aktive forskere innenfor ulike områder innenfor psykologien. Foredragene skal tjene som innledning til refleksjon og diskusjon av metodologiske utfordringer og løsninger innenfor de forskningsområdene som forelesningene har tatt opp.

 • Krav: For å få godkjent denne kursdelen, kan ikke fraværet overstige 20%. Temaet for oppgaven kan være en drøfting av og for begrunnelse av viktige valg som er gjort i utformingen og/eller gjennomføringen av eget prosjekt. Et annet mulig tema er å redegjøre for teoretisk, praktisk og klinisk kunnskap som ditt prosjekt kan bidra til. Hjemmeoppgaven sendes kursledere Erik Carlquist og Rune Jonassen senest innen 1. februar. Innleveringsoppgaven bedømmes som bestått/ikke-bestått.
 • Forhåndsarbeid: Forhåndsarbeid: Det forutsettes at deltakerne leverer inn en kortfattet presentasjon av eget prosjekt (2 sider på engelsk eller norsk) hvor det fokuseres på problemstilling og metodologiske dilemmaer. Dette kan omfatte problemer med f.eks. design, konseptualisering, måling eller bruk av statistiske modeller. Denne prosjektbeskrivelsen må sendes kurslederne Rune Jonassen og Erik Carlquist minimum 1 uke før kursstart.

KVANTITATIV METODOLOGI - FELLESDEL
a) skal gi et bredt metodologisk grunnlag for å vurdere forskningsstrategier i eget prosjekt.
b) vil vektlegge hvordan valget av forskningsstragier optimalt bør inneholde avveininger i forhold til problemstilling, designproblemer, målingsproblemer og bruk av statistiske modeller, og
c) vil derfor vektlegge en simultan betraktning av de nevnte komponenter i forskningsprosesssen.

Ytterligere spesiell skolering i delkomponenter av forskningsprosessen forutsettes tilegnet gjennom andre kurstilbud på doktorgradsprogrammet og/eller individuell veiledning.

Undervisningen vil bestå av forelesning over relevante metodologiske tema, diskusjoner og videre arbeid med metodologiske problem innen eget prosjekt.

 • Følgende referanser leses i forkant av kurset:
 • Shadish, W.R. , Cook, T.D., & Campbell , D.T. (2002) Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference. Houghton Mifflin , Boston, New York. Chap.1-3 (pp. 1- 102)
 • John, O.P., & Benet-Martinez,V. (2000). Measurement: Reliability, Construct validation, and Scale Construction. In Reis, H.T., & Judd, Ch. pscyhology. Chap. 13 (pp. 339-369) Cambridge Univ. Press.

Pensum er foreløpig og kan bli revidert i tråd med de erfaringer vi gjør i kurset. Ytterligere litteratur vil bli anbefalt i forhold til individuelle behov.

 • Krav: Denne kursdelen godkjennes ved at en kortfattet presentasjon av metodologiske problemer i eget prosjekt er sendt kursleder innen fristen som er satt under forhåndsarbeid sammen med obligatorisk deltagelse.

KVALITATIV METODOLOGI/QUALITATIVE METHODS
Language of instruction: English


Course content: This part of the course offers students an approach to qualitative research that encourages critical thinking about methodological issues in general. The course will focus on both the epistemological and the practical aspects of working with qualitative data. The course will follow as closely as possible what the participants are doing in their doctoral study. The course will be organised around the following 'core' issues:

 • Epistemological issues: Research as knowledge production.
 • Methodological and theoretical frameworks.
 • Research ethics; the researcher / researched relationship.

Learning outcomes: By the end of the course, the students will have a better understanding of:

 • how to articulate reasons for choosing a particular qualitative methodological approach
 • generating and working with qualitative data
 • using qualitative research in psychological contexts

Required Reading: Before attending the course, please select and read TWO of the following articles or chapters:

 • Mason, J. (2002). Qualitative Researching. London: Sage. Chapter 2 ('Designing Qualitative Research') or Chapter 3 ('Data sources, methods and approaches')
 • Nafstad, H. E. (2005). Assumptions and values in the production of knowledge. In S. Robinson & C. Kataluski (Eds.), Values in higher education. Vale of Glamorgan: Aureus & the University of Leeds.
 • Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.

*Recommended reading* (link)
...

Opptak og adgangsregulering

Phd kandidater ved PSI melder seg opp via studentweb. Øvrige PhD-kandidater kan søke om opptak ved å sende mail til sverreag@psykologi.uio.no innen 1.desember.

Søkere som følger andre doktorgradsprogram kan søke om deltakelse, men kan ikke påregne å få plass.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Alle deltakere må være tatt opp på et ph.d.-program enten ved UiO eller eksternt. Søkere som følger eksterne ph.d.-programmer kan søke om deltakelse, men kan ikke påregne å få plass.

Undervisning

Se emnets semesterside for timeplan.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Studiepoengsuttelling:
4 studiepoeng (SP/ECTS).

Oppgaven i anvendt metodologi skal leveres innen 1. februar til seminarleder.

Alle må ha minimum fellesdel + en spesialisering som totalt gir 6 SP (spesialiseringsdel gir 2 SP).

(Kandidater tatt opp i programmet før 13.11.08 har mulighet til å oppnå flere studiepoeng for dette kurset. Se hva du må gjøre for å få 8 eller 10 studiepoeng

Godkjent oppmøte og godkjente hjemmeoppgave innen anvendt metodologi, godkjent oppmøte på kvantitativ - og kvalitativ fellesdel. Det er også obligatorisk forarbeid på flere av kursdelene.

Krav til hjemmeoppgaven: Hjemmeoppgaven skal skrives på norsk, svensk, dansk eller engelsk, være på 10-15 sider (+ referanseliste i APA-format), 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg på begge sider, font 12 og med nummererte sider.

Fraværsregler: Det er oppmøteplikt på kurset. Det kan likevel godtas inntil 20% fravær på kurset i sin helhet, men fraværet kan ikke overstige 20% innenfor noen av kursets tre deler. Kursleder bør orienteres om fraværet i forkant.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Dersom du trenger kursbevis for bestått emne, så må du bestille karakterutskrift via studentweb, og bruke emnebeskrivelsen her som informasjon. Vi  utsteder ikke kursbevis for våre PhD emner.

Fakta om emnet

Studiepoeng

4

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk