PSYC6506 – Klinisk rusbehandling

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en praktisk og teoretisk innføring i hvordan psykologer arbeider med rusproblemer. Deltakerne blir introdusert for ulike behandlingstilnærminger som mentalisering, affektbevissthet, mindfulness, motiverende intervju og kognitiv terapi.

Emnet gir en grunnleggende forståelse av hva rusavhengighet er og ferdigheter innenfor utredning og psykologisk behandling. Emnet er interaktivt med praktiske øvelser, rollespill og demonstrasjoner.

Filmen viser et eksempel på rusproblematikk

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Du skal kunne:

  • Grunnprinsippene i ulike metoder for rusbehandling
  • Redegjøre for ulike perspektiver på rusavhengighet
  • Kjenne til relevante utredningsverktøy
  • Forstå sammenhengen mellom utredning og valg av behandlingstilnærming

Ferdighetsmål

Du skal kunne:

  • Anvende ulike metoder relevante for rusbehandling
  • Anvende relevante utredningsverktøy
  • Lage en behandlingsplan
  • Ha en reflektert holdning til klinisk skjønn
  • Evaluere behandlingen

Generell kompetanse

  • Nødvendig kunnskap og ferdigheter til å gi et adekvat behandlingstilbud til mennesker med rusavhengighet i ulike kliniske sammenhenger

Opptak og adgangsregulering

Fordypningsemne som er forbeholdt studenter med opptak på profesjonsstudiet i psykologi. Alle emner fra 1. til 10. semester må være bestått.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Alle emner fra 1. til og med 10. semester av profesjonsstudiet i psykologi må være bestått.

Undervisning

Det er obligatorisk aktivitet på emnet, og det kreves 80 prosent oppmøte og deltakelse på all undervisning for å få fremstille seg til eksamen. Det tillates fravær opp til 6 timer.

Obligatorisk (85 prosent) oppmøte på seminarundervisningen.

Kurset går over en uke sent i semesteret. Det må påberegnes å bruke noe tid til forberedelse til oppgaver i seminaret mellom hver seminardag.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak på 11. og 12. semester av profesjonsstudiet i psykologi.

Godkjent obligatorisk aktivitet er kun gyldig i 6 semestre.

Eksamen

Gruppepresentasjon.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som pga gyldig frafall (sykdom o.l.) ikke har kunnet gjennomføre ordinær eksamen, kan søke om å få avlegge utsatt eksamen. Utsatt eksamen arrangeres imidlertid samtidig som neste ordinære eksamen semesteret etter. Alternativt kan man på samme grunnlag søke om utsatt frist på innlevering.

Studenter som har strøket på eksamen og studenter som ønsker å forbedre sin opprinnelige karakter, får ikke mulighet til å ta utsatt eksamen, men må ta eksamen neste gang det gis ordinær eksamen i emnet.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk