PSYC6515 – Kognitiv terapi med ferdighetstrening

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en opplæring i utførelse av kognitiv terapi med vekt på klinisk forståelse, klinisk kartlegging og klinisk utøvelse av terapeutiske teknikker hentet fra kognitiv terapi. Hovedfokus vil være på Beckiansk kognitiv terapi, men tredjegenerasjonsterapier i form av metakognitiv terapi, ACT og mindfulnesbasert  terapi vil også bli presentert.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Du skal kunne:

 • Ha en kognitiv problemforståelse med hypoteser om relevante barndomsopplevelser, sentrale leveregler og kompensatoriske strategier.
 • Hypoteser om hvilke automatiske tanker og følelser pasienter har i ulike problemsituasjoner.
 • Kunne et verktøy som måler pasientens psykologiske evnenivå for å motta kognitiv terapi.
 • Ha kunnskap om hvordan man i kognitiv terapi går fram for å bygge en god arbeidsallianse.
 • Ha kunnskap om hvordan man behandler mer spesifikke psykiske lidelser som ulike angstlidelser og depresjon.
 • Ha kunnskap om håndtering av komorbiditet.

Ferdighetsmål

Du skal kunne:

 • Vise at du kan forstå pasienten innenfor et kognitivt diagnoseprofil.
 • Faktisk vurdere pasientens psykologiske evnenivå for kognitiv terapi.
 • Bygge en god arbeidsallianse.
 • Vise ferdigheter i spesifikke terapeutiske modeller og terapeutiske teknikker som anvendes innenfor disse.
 • Vise ferdigheter i valg av behandlingsfokus og hvordan man evaluerer terapiprosessen i samarbeid med pasienten.

Generell kompetanse

Du skal kunne:

 • Utforme en kognitiv diagnoseprofil med refleksjon på at det er hypoteser som kan testes ut og revideres.
 • Øke forståelsen for hvordan man iverksetter en positiv terapeutisk endringsprosess.
 • Øke forståelsen for hvordan endring skjer i kognitiv terapi.
 • Øke forståelsen for intrapsykiske og interpersonlige prosesser i kognitiv terapi.
 • Øke forståelsen for samspillet mellom personlighet og symptomer

Opptak og adgangsregulering

Fordypningsseminar som er forbeholdt studenter med opptak på profesjonsstudiet i psykologi.

Emnet må tas på 11. semester. Kurset gis 5 studiepoeng. Kurset er adgangsbegrenset. Det er mulig å hospitere, og andre studenter på 11. semester vil bli prioritert. Dernest studenter på 12. semester.

 

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Alle emner fra 1. til og med 10. semester av profesjonsstudiet i psykologi må være bestått.

Undervisning

Seminarer er intensivt og går over en uke med 30 timer til sammen. Seminarer arrangeres som hovedregel i uke 3 i vårsemesteret og uke 33 i høstsemesteret. Obligatorisk oppmøteplikt (85 prosent) på seminaret.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste semestrene emnet tilbys.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Arbeidskrav og deltakelse i seminar: oppgaveløsning og refleksjonsnotat . Karakter Bestått/Ikke bestått.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk