Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet har en fordypningsdel og en oversiktsdel.

Fordypningsdelen omhandler

 • viten­skapsteori,
 • forskningsmetodiske prinsipper
 • statistiske analyse av i hovedsak tverr­snitts­data.

Emnet legger spesielt vekt på å se forskningsmetoder i et episte­mol­ogisk og ontologisk perspektiv, og til å vurdere slutninger knyttet til opera­sjonalisering, kau­salitet, generalisering og resultaters statistiske og substansielle betydning.

Oversiktsdelen omfatter

 • komparative under­søkelser
 • survey­- og intervju­baserte under­­søkelser
 • dokumentbaserte under­søkelser og
 • analyse av longitudinelle data

I oversiktsdelen blir det i hovedsak lagt vekt på å presentere sentrale prinsipper og begreper.

Hva lærer du?

Emnet kvalifiserer til å gjennomføre empiriske og teoretiske undersøkelser innenfor samfunnsfag generelt og statsvitenskap spesielt.

Kunnskaper

Du vil få inngående kunnskaper om:

 • vitenskapsteoretiske perspektiver på sannhet og kausalitet
 • forskningsdesign og forskningsmetodiske prinsipper
 • statistiske metoder

Ferdigheter

Du vil lære:

 • å velge et egnet forskningsdesign for et prosjekt
 • å velge en egnet statistisk metode til å belyse en problemstilling
 • å bruke et statistikkprogram (R eller SPSS) til statistiske analyser
 • å skrive en prosjektrapport / vitenskapelig artikkel

Generell kompetanse

Du vil bli bevisst:

 • prinsipper som åpenhet, objektivitet, konsistens, og etterprøvbarhet
 • betydningen av å være åpen for kritikk
 • forskjellen på dokumenterbar kunnskap og meningsytringer

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt programstudenter på masterprogrammet i statsvitenskap.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelor i statsvitenskap eller tilsvarende. Dette skal inkludere minimum 10 studiepoeng innen forskningsmetode og statistikk på bachelornivå (STV1020 eller tilsvarende).

Overlappende emner

20 studiepoeng overlapp mot STV4020 - Forskningsmetode og statistikk (nedlagt)

Undervisning

Forelesninger, skisseseminarer, seminar i databehandling og dataanalyse og veiledningsseminarer.

Studenter innvilges plass på seminarer direkte. Studenter kan selv gå inn i Studentweb å endre seminargruppe frem til 1. september, .

Obligatorisk aktiviteter

 • Skisseseminar
  • Oppmøte på 4 av 5 seminarganger
  • Skrive og presentere skisse (1200-1600 ord) til hjemmeoppgaven
  • Få godkjent egen skisse
  • Å være kommentator på andres skisser
 • Seminar i databehandling og dataanalyse
  • Bestått kvalifiseringsprøve i SPSS eller R

Se retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Ønsker du å bytte seminargruppe, skal du først prøve å bytte seminargruppe selv i Studentweb. Går ikke dette, kan du fylle ut søknadsskjema for å bytte seminargruppe.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved fravær fra obligatorisk aktivitet, må dette meldes til instituttet senest tre dager etter at aktiviteten skulle vært gjennomført. Dette meldes på eget skjema,,,,,,,,,,,,,...,.,.,.,.,.,.,.,..,.,.,.,.,..,.,,,m,m,, , og,    ,,,,,        jfjfjfjjf,,,,,,,,00 og du må legge ved gyldig dokumentasjon.

Valg av skisseseminar

Du velger enten seminar i «anvendt statistikk» eller «grunnlagsspørsmål og kvalitativ metode». 

«Anvendt statistikk» følges av studenter som i hjemmeoppgaven enten vil (a) gjennomføre en statistisk analyse eller (b) evaluere en publisert undersøkelse som har benyttet statistisk analyse.

«Grunnlagsspørsmål og kvalitativ metode» følges av studenter som i hjemmeoppgaven vil (c) drøfte metodeutfordringer i et publisert arbeid, (d) gjennomføre en undersøkelse basert på intervju, survey eller dokumenter eller (e) diskutere vitenskapsteoretiske og/eller forskningsmetodologiske spørsmål.

  Valg av seminar i databehandling 

  Du velger enten seminar i SPSS  eller R. Både SPSS og R dekker de statistiske analysemetodene som inngår på STV4020A.

  R har en noe høyere begynnerterskel enn SPSS. Å komme over den, kan for noen fordre litt ekstra innsats. R tilbyr imidlertid flere statistiske analysemetoder enn SPSS og åpner i større grad enn SPPS for å tilpasse analyser til data og problemstilling.

  R utføres ved å skrive og utføre script (kommandoer), er gratis og kan lastes ned fra nettet. SPSS utføres ved å bruke menyer eller ved å skrive og utføre syntakser. SPSS er lisensbasert, men er gratis så lenge du er student.

  Hvis du planlegger å ta andre masteremner som krever kjennskap til avanserte statistiske analyser eller ønsker å skrive en master­oppgave som krever bruk av slike metoder, er det en fordel å velge R på STV402A.

  Veiledningsseminar

  Alle studenter har tilbud om veiledningsseminar. Tilbudet avhenger av hva slags oppgave du skriver

  • Studenter som skriver en statistisk oppgave har tilbud om "drop-in"-veiledning i SPSS og R. Se timeplanen for informasjon om tid og sted.
  • Studenter som ikke skriver en statistisk oppgave kan melde seg på veiledning. Påmeldingen til dette åpner etter første skisseseminar.

  Eksamen

  4-timers skoleeksamen og hjemmeoppgave.

  • Hjemmeoppgaven skal være et selvstendig arbeid der du drøfter metodeutfordringer. Slike utfordringer kan enten være knyttet til en empirisk analyse du selv gjennomfører eller til en artikkel, bok eller forskningsrapport som allerede foreligger.
  • Oppgaven skal være på minimum 3000 og maksimum 4000 ord, inkludert fotnoter.
  • Det gis en samlet karakter der skoleeksamen teller 51% og hjemmeoppgaven 49%.
  • Du må ha bestått obligatoriske aktiviteter for å kunne gå opp til eksamen.
  • Ønsker du å forbedre karakteren krever dette at begge deleksamnene tas på nytt - samlet karakter beregnes ut i fra deleksamener avlagt i samme semester.

  Retningslinjer for innlevering av hjemmeoppgaven

  Kildebruk og referanser

  Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

  Hjelpemidler

  Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

  Det er tillatt å bruke kalkulator på eksamen. Det er ingen krav til hvilken type kalkulator som brukes. De samme generelle reglene for fusk gjelder også ved bruk av kalkulator.

  Eksamensspråk

  Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk

  Karakterskala

  Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

  Begrunnelse og klage

  Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

  Klage

  Begrunnelse

  Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

  Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

  Be om begrunnelse

  Adgang til ny eller utsatt eksamen

  Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

  Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

  Trekk fra eksamen

  Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

  Tilrettelagt eksamen

  Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

  Evaluering av emnet

  Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

  Fakta om emnet

  Studiepoeng

  20

  Nivå

  Master

  Undervisning

  Hver høst

  Eksamen

  Hver høst

  Undervisningsspråk

  Norsk