OLA4020 – Metodologi, verdier og dømmekraft

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i grunnleggende samfunnsvitenskapelige metoder samt metodologiske og vitenskapsteoretiske spørsmål. Spørsmål knyttet til operasjonalisering (reliabilitet og validitet), tolkning, komparasjon og kausalitet vil bli drøftet. Hvordan identifiseres kriterier for å velge mellom et bredt repertoar av mer spesifikke metodiske fremgangsmåter. Det gis også en innføring i anvendelse av kvalitative og kvantitative metoder for enkle undersøkelser.

Hva lærer du?

Formålet med emnet er å utvikle et fleksibelt metodisk skjønn som er fruktbart i forhold til håndtering av organisatorisk endring og kompleksitet, samt noen grunnleggende ferdigheter i å gjennomføre empiriske undersøkelser.

Kunnskap

Emnet gir deg kunnskap om:

  • Metodologi og prinsipper for valg av metode
  • Forskjellige metodiske framgangsmåter:
    • Observasjon, systematiske samtaler og intervjuer, tekstanalyse, kildekritikk, kasuistikk, komparasjon, surveys (tolking av tabeller) og regresjonsanalyser

Ferdigheter

Emnet gir deg ferdigheter

  • til å tilpasse metode til teori og problemstilling.
  • til å gjennomføre enkle kvalitative og kvantitative undersøkelser og analyser

Generell kompetanse

Emnet gir deg:

  • Systematiske og refleksive holdninger til produksjon og evaluering av data og analyser
  • Oversikt over samfunnsvitenskapelige metoder, og styrker og svakheter knyttet til ulike undersøkelsesdesign
  • Kompetanse til å følge etiske retningslinjer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Studenter med studierett på andre relevante masterprogrammer kan søke om hospitantstatus.

Undervisning

Undervisningen på emnet består av forelesninger. Tidspunkt for undervisningen finner du på semestersiden.

Mellom siste forelesning og eksamen er emneansvarlig ikke tilgjengelig for spørsmål relatert til emnet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

6-timers eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Be om begrunnelse på karakter

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk