UTV1000 - Innføringsemne i utviklingsstudier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Innføringsemnet i utviklingsstudier har to komponenter.

  • For det første får studentene grunnleggende kunnskap om utviklingsbegrepet og den historiske, intellektuelle og politiske framvekst av utviklingsstudier som fagfelt. Emnet gir en innføring i sentrale tilnærminger og debatter i utviklingsstudier, med spesielt focus på internasjonal bistandssamarbeid.
  • For det andre skal studentene få eksempler på utviklingsforskning i de enkelte fagene. Formålet er å vise bredden i utviklingsstudier. Representanter fra samfunnsgeografi, samfunnsøkonomi, sosialantropologi og statsvitenskap deltar i undervisningen, hvor det gis et innblikk i aktuell forskning om utviklingsspørsmål.

Hva lærer du?

Kunnskaper
Du skal:
• Kjenne til ulike perspektiver på utvikling og den historiske utvikling av utviklingsstudier
• Kjenne til grunnleggende debatter i utviklingsstudier og ulike tilnærminger i internasjonal bistandssamarbeid
• Ha kjennskap til tilnærminger i utviklingsforskning i de ulike samfunnsvitenskapelige fagene

Ferdigheter
Etter fullført UTV1000 kan du:
• Redegjøre for ulike perspektiver på utvikling
• Redegjøre for den historiske utviklingen av utviklingsstudier
• Redegjøre for og vurdere sentrale debatter i utviklingsstudier og ulike tilnærminger i internasjonal bistandssamarbeid
• Gjennom seminarundervisningen skal du ha opparbeidet deg grunnleggende skrivetekniske, teoretiske og analytiske ferdigheter
• Gjennom seminarundervisningen får du grunnleggende erfaring med å formidle sentrale utviklingstemaer og systematisk analyse i en muntlig presentasjon

Generell kompetanse
Du skal:
• Forstå at utviklingsprosesser er komplekse og dermed utvise en kritisk holdning til informasjon om utviklingsspørsmål i Sør
• Kunne formidle komplekse spørsmål, både skriftlig og muntlig
• Ha en grunnleggende forståelse av hva som kreves av en akademisk tekst
• Ha erfaring med både å ta i mot og gi konstruktiv faglig kritikk

Opptak og adgangsregulering

Innføringsemnet i utviklingsstudier er et obligatorisk emne for alle studentene på bachelorprogrammet i utviklingsstudier og er kun åpent for studentene på dette programmet. Privatister har ingen adgang til emnet.

Overlappende emner

Dersom du har utdanning fra før, som overlapper med emnet, bør du så tidlig som mulig etter opptak til programmet, søke om fritak fra emnet. Les mer om godkjenning av ekstern utdanning .

Undervisning

Undervisningen gis over ett semester, med forelesninger og seminargrupper. Du blir oppfordret til å delta i gruppearbeid og kollokvier. På forelesningene møter du forelesere fra de involverte fagene, i tillegg til gjesteforelesere som jobber utenfor universitetet. I seminargruppene får du trening i skriftlig og muntlig presentasjon, og undervisningen integreres tett med forelesningene.

Deltakelse i 2/3 av seminarene er obligatorisk.

For å kunne gå opp til eksamen, må du ha fullført kravet om deltakelse. Det vil ikke være mulig å følge seminarene på nytt dersom obligatorisk krav allerede er fullført. Fullført og godkjent obligatorisk krav er gyldig i 3 år.

Se fakultetets nettside om obligatoriske aktiviteter.

Les om reglene for bytte av seminargruppe på utviklingsstudier.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Eksamen

Eksamensform består av en emneoppgave og en 4-timers skoleeksamen.

Emneoppgaven

Emneoppgaven tilsvarer 60% av samlet karakter og skoleeksamen tilsvarer 40% av samlet karakter, fra og med høst 2017. Begge deler må bestås i samme semester for at karakter skal bli gyldig.

Emneoppgaven skal være på 10-12 sider og i hovedsak basere seg på pensum. Oppgaven skal skrives i Times New Roman 12 punkts størrelse med linjeavstand 1,5. Referanseliste kommer i tillegg.

Digital eksamen

Eksamen på emnet er digital og vil foregå i eksamenssystemet Inspera. Følg med på semestersiden for mer informasjon.

Kildehenvisning

Utviklingsstudier anbefaler APA-stilen

Tidligere eksamensoppgaver

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Søknad om å få engelsk oppgavetekst rettes til eksamenskonsulenten ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi senest 14 dager før eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet:

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info