PED1360 - Flerkulturell pedagogikk - Videreutdanning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar sikte på å styrke din kompetanse i arbeid med barn og elever fra språklige minoriteter. Emnet er hovedsakelig et videreutdanningsemne, men kan taes av andre dersom det er kapasitet. Emnet tar opp følgende tema

 • utdanningspolitiske bestemmelser og minoriteter, Kunnskapsløftet, Barnehageløftet og ulike læreplaner i voksenopplæringen
 • kulturrelaterte og identitetsrelaterte temaer
 • perspektiver på holdningsskapende arbeid i samfunnet og i pedagogiske institusjoner
 • tospråklighet/flerspråklighet i samfunnet og på individplan
 • urfolksperspektiv og språkrevitalisering
 • opplæringsmodeller for organisering av barnehager og skoler med minoriteter
 • skole-hjem samarbeidet og sosiale relasjoner i nærmiljøet
 • alfabetisering av voksne og funksjonell analfabetisme
 • integreringspolitikken og betydningen av sosiale relasjoner
 • sosialiseringsteoretiske problemstillinger
 • språk, språkfunksjoner, språklæring, begrepslæring, faglig og sosial utvikling
 • lesing, leseforståelse og innholdslæring
 • pedagogisk kartlegging
 • metoder for utvikling av grunnleggende ferdigheter
 • metoder, strategier og organiseringsmåter for språkopplæring, leseopplæring og begrepsutvikling
 • pedagogisk tilrettelegging for barnas, elevenes og voksnes språklige, kunnskapsmessige, begrepsmessig og ferdighetsmessige utvikling
 • klasseromsprosesser, metoder og prinsipper i tospråkliges opplæring og læremiddelutvikling i flerkulturelle og flerspråklige skoler

Hva lærer du?

Kunnskaper
Studentene skal utvikle kunnskaper om og innsikt i aktuelle pedagogiske teorier, flerkulturelle perspektiver og utdanningspolitiske bestemmelser av relevanse for opplæringen av språklige minoriteter i barnehager, grunnopplæringen og voksenopplæring.

Etter kurset skal studentene være i stand til å kunne

 • forstå forskningsbaserte, politiske, sosiale og holdningsmessige prosesser og intensjoner som omgir pedagogiske institusjoner med minoritetsbarn og voksne innvandrere
 • forstå og mestre pedagogiske utfordringer i flerkulturelle sammenhenger.

Ferdigheter
Studentene skal lære å anvende sin flerkulturelle pedagogiske kompetanse til å kunne

 • ta initiativ til flerkulturelt pedagogisk utviklingsarbeid i barnehager, grunnskolen, videregående skole og voksenopplæringen.
 • knytte egne erfaringer til kunnskapsstoffet.
 • bruke relevante forskningsbaserte kunnskaper til skoleutvikling og forbedring av barnas og elevenes lærings- og utviklingsvilkår.

Profesjonell (generell) kompetanse
Studentenes skal utvikle en grunnleggende profesjonskunnskap og forståelse som senere kan brukes og videreutvikles på grunnlag av kunnskaper om og innsikt i allmennpedagogiske og flerkulturell pedagogiske teorier.

Opptak og adgangsregulering

Emnet har lokalopptak direkte til Institutt for pedagogikk. Informasjon om hvordan du går fram for å søke opptak.

Opptak til studiet forutsetter studiekompetanse og gjennomført 3-årig utdanning på høgskole/universitetsnivå. Følgende utdanninger anses som relevante: lærer, førskolelærer, spesialpedagog, helse- og sosialfaglige utdanninger eller tilsvarende.

Bachelorutdanninger i utdanningsvitenskap og/eller samfunnsvitenskapelige fag anses også som relevant.

Søkere rangeres etter karaktergjennomsnitt i grunnutdanningen. Kvalifiserte søkere som ikke kan poengberegnes, rangeres i forhold til poengberegnede søkere ved hjelp av en skjønnsmessig vurdering av det faglige grunnlaget.

I opptaket vektlegges en jevn kjønnsfordeling. Ved poenglikhet i karaktergrunnlaget, prioriteres underrepresentert kjønn.

Ved opptak skal 2/3 av plassene forbeholdes søkere med lærerbakgrunn/førskolelærerbakgrunn. Resten av plassene forbeholdes søkere med bakgrunn i helse- og sosialfag og andre relevante fagområder med minst tre års høgskole-/universitetsbakgrunn.

Ved ledig kapasitet vil emnet bli åpnet opp for søkere med minimum 30 stp i pedagogikk fra høyere utdanning.

 

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse, men det forutsettes gjennomført høyere utdanning slik det er beskrevet i opptakskravet.

Anbefalte forkunnskaper

Erfaring fra pedagogisk arbeid med minoritetselever/-barn/-voksne er en fordel.

Undervisning

Kurset går over to semestre (deltid). Undervisningsopplegg og undervisningsform kan variere fra år til år. Se opptakssiden og semestersiden for hva som gjelder for nåværende og kommende kurs.

Det er obligatorisk oppmøte første undervisningsdag. Dette er nødvendig for at vi skal få oversikt over studentmengden på kurset. På første forelesning gjennomgåes undervisningsopplegg, pensum og arbeidskrav. Det er krav om 80% fremmøte til undervisningen.

Undervisningen foregår i hovedsak som forelesninger (ca. 3/4 av kurset), men også som gruppearbeid under faglig veiledning.

Veiledning: Det kan gis veiledning i gruppeprosessen og i forbindelse med essayoppgavene. Veiledningen gis i form av seminarer, individuell veiledning og/eller gruppeveiledning. Omfanget av veiledningen er 1 time per student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Arbeidskrav (obligatoriske komponenter)

 1. Obligatorisk arbeid med 2 oppgitte individuelle essayoppgaver, 4-5 sider hver; en oppgave pr semester).
 2. 80% deltakelse i undervisningen.

Eksamen
Kurset avsluttes med 4-timers skriftlig eksamen. Alle arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før studenten kan framstille seg for eksamen.

 

 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Fristen for å søke er 1. februar.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Skriftlig eksamen er grunnlag for sensur baserer seg på emnets kjernepensum.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som ikke består avsluttende 4 timers skriftlig eksamen, har anledning til å gå opp på nytt innen to semestere etter at kurset er avsluttet uten at arbeidskravet eller semesteroppgaven må gjennomføres på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Videreutdanningsemnet evalueres etter retningslinjene for kvalitetssikring ved Institutt for pedagogikk.

Her kan du lese evalueringen av emnet for høsten 2013/våren 2014.

Annet

Sensorer på emnet:

 • En sensor på arbeidskrav
 • To sensorer på skriftlig eksamen

Kurset vil ikke bli igangsatt med mindre vi har minimum 20 studenter, videre har vi en ramme på maksimalt 50 studenter.

 

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Bachelor

Undervisning

Over to semestre, oppstart hver høst

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

UV-studieinfo