Geofag i skolen - Naturkatastrofer

Et vulkanutbrudd kan utgjøre en betydelig naturkatastrofe med store utslipp av aske og gasser. Bildet viser Batok og Broma vulkanene i Indonesia. Illustrasjonsfoto: colourbox.no

Videreutdanningsemne i geofag for lærere som underviser i geofag, eller som ønsker å gjøre det. Emnet kombinerer innføring i geofaglige forhold som er relatert til et vidt spekter av naturkatastrofer, og fagdidaktikk med hovedvekt på argumentasjon i ulike situasjoner.

Kunnskapsmål

Etter å ha tatt dette emnet vil studentene kunne:

 • Hovedtrekkene i platetektonikk, og å bruke sin innsikt i platetektonikk til å kommentere utvalgte tilfeller av jordskjelv, tsunamier og vulkanutbrudd
 • Hovedtrekkene i meteorologi, geoteknikk og hydrologi med tanke på ekstremvær, skred og flom

Ferdighetsmål

Etter å ha tatt dette emnet vil studentene kunne:

 • Reflektere over fagdidaktiske utfordringer i tilknytning til platetektonikk
 • Utarbeide sammendrag av ulike mediers presentasjon av naturkatastrofer
 • Bruke argumentasjon i ulike situasjoner for å gi elever erfaring med å debattere naturkatastrofer

Holdninger

Etter å ha tatt dette emnet vil studentene kunne:

 • Vurdere kritisk de geofaglige beskrivelsene i medienes omtale av naturkatastrofene
 • Være bevisst på hva gode vitenskapelig argumenter er

Hvordan søke dette emnet?

Du søker om opptak på etter- og videreutdanningsemnet GEO2920V Geofag i skolen - Naturkatastofer ved å benytte et elektronisk søknadskjema. Søknadsfristen til emnet var 1. august 2014.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse,
og realfag fordypning som inneholder:

en av disse:

 • Matematikk R1
 • Matematikk (S1+S2)

og en av disse:

 • Matematikk (R1+R2)
 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, og med fag fra høyere utdanning.

Undervisning

Det er fire samlinger i Oslo (totalt 75 timer). Det vil være egenarbeid mellom samlingene. I løpet av samlingene blir det forelesninger, presentasjoner og feltarbeid. Feltarbeidet vil være både individuelt og gruppevis. Det vil være et stort innslag av egenarbeid mellom samlingene, der vi benytter læringsplattformen Fronter. Mer informasjon om undervisningen studieåret 2014-2015 vil ligge på Fronter.

 • Frammøte: Det kreves frammøte på minst 80 % av det som skjer på de tre samlingene. Dersom kravet om obligatorisk tilstedeværelse ikke er oppfylt, mister studenten retten til å gå opp til eksamen. Det kreves i tillegg tilstedeværelse ved avslutningen av alle samlinger. Dette for å sikre at studenten får grunnlag for solide refleksjoner med omsyn til presentasjon av geofaglig stoff.
 • Presentasjon: På siste samling er det muntlig eksamenspresentasjon av et eget undervisningsopplegg.
 • Skriftlig oppgave: For de som tar emnet som videreutdanning er det innlevering av en skriftelig oppgave med innleveringsfrist 1. august 2015.

Vurdering og eksamen

Skriftlig besvarelse og muntlig presentasjon på siste samling teller til sammen 100 %. Karakter A-F.

All obligatorisk undervisning slik det er beskrevet under punktet Undervisning må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Studentene er selv ansvarlige for å holde seg informert om de gjeldende frister.

Mer informasjon om eksamen kan du lese på eksamenssidene.

Overlapping

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Vi gjennomfører fortløpende evaluering av dette emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende, periodisk evaluering av emnet.

Publisert 24. apr. 2014 14:41 - Sist endret 19. juni 2018 10:58