Programmet tar ikke opp nye studenter

Undervisning og eksamen

Undervisning og læringsformer

Undervisnings- og læringsformer varierer ut fra hvilke emner du velger. Programmet som helhet har varierte undervisningsformer, blant annet seminargrupper, forelesninger og gruppearbeid. De fleste emner bruker e-læringsverktøyet Fronter. Enkelte emner har krav om obligatorisk oppmøte på deler av undervisningen og innlevering av obligatoriske oppgaver. Se SV-fakultetets retningslinjer for obligatoriske aktiviteter

Programmets egne emner inneholder både forelesninger og seminarer, og det oppfordres til diskusjon underveis. Øving i kritisk tenkning og trening i å se sammenhengen mellom ulike områder av fagene blir vektlagt i undervisningen. Du får trening i skriftlig analyse og muntlig presentasjon. Det gis veiledning i seminarene om hvordan du lager en problemstiling, avgrenser et tema og utformer en relativt omfattende tekst.

Undervisningssted

Universitetet i Oslo

Eksamens- og vurderingsformer

Eksamens- og vurderingsformer i studieprogrammet varierer med hvilke emner du velger. I løpet av studiet får du erfaring med både skoleeksamen, hjemmeeksamen, oppgaveskriving, muntlig eksamen og gruppearbeid.

Karaktersystem

De obligatoriske emnene i studieprogrammet benytter den graderte karakterskalaen med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, jf. § 6.1 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo. Enkelte valgfrie emner kan benytte karakterskalaen bestått/ikke bestått. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 23. okt. 2015 10:45