Utdanning som godkjennes i Master i rettsvitenskap - forhåndsvedtak

Listen gir oversikt over utdanninger vi vet vil bli godkjent i jusstudiet. Det er ikke en uttømmende liste. Du må fortsatt sende inn søknad om godkjenning.

Slik søker du om godkjenning

 1. Ett- eller toårig mastergrad fra norsk juridisk fakultet godskrives som hele 5. studieår dersom det i graden inngår en oppgave som i innhold, omfang og dybde minst tilsvarer den oppgaven som kreves til mastergraden i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Oslo.
 2. Engelsk mastergrad fra Det juridiske fakultet i Oslo godskrives som hele 5. studieår.
 3. Juridisk mastergrad fra utenlandsk utdanningsinstitusjon godskrives som hele 5. studieår dersom det i graden inngår en oppgave som i innhold, omfang og dybde minst tilsvarer den oppgaven som kreves til mastergraden i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Oslo.
 4. Det gis godskriving av masteroppgave på bakgrunn av oppgave som har bestått resultat og som i innhold, omfang og dybde minst tilsvarer den oppgaven som kreves til mastergraden i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Oslo.
 5. Godskriving av praksis: Annen praksis enn den som tilbys av Det juridiske fakultet, kan ikke godskrives eller gi fritak i jusstudiet.
 6. Praksis fra JURK eller Juss-Buss gir etter søknad fritak for inntil 30 studiepoeng i valgdelen.
 7. Praksis fra Jushjelpa i Midt-Norge godskrives gir fritak for inntil ett valgemne. Godskriving innvilges kun der praksis har hatt varighet i 1,5 år med 25 % stillingsprosent.
 8. Deltagelse i Den nordiske prosedyrekonkurransen, Nasjonal prosedyrekonkurranse (ELSA) eller Nordisk prosedyrekonkurranse i immaterialrett godskrives etter søknad som ett valgemne. Deltagelse etter innledende runde i ESA Moot Court godskrives etter søknad som ett valgemne. Deltagelse i prosedyrekonkurransen JESSUP godskrives etter søknad som inntil to valgemner. Deltagelse i Telders prosedyrekonkurranse godskrives etter søknad som ett valgemne. I konkurransene der prosedyren foregår på engelsk vil deltagelse kunne gi fritak for kravet om et engelsk valgemne
 9. Årsstudium ved Høgskolen i Buskerud, avdeling Hønefoss, undervisningsårene 2005/2006, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/2014 er forhåndsgodkjent som 1. studieår i mastergraden i rettsvitenskap ved UiO. Bachelorgrad i Juss ved Høgskolen i Buskerud, avdeling Hønefoss er forhåndsgodkjent som 1., 2., og 3. studieår i mastergraden i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Oslo. Ex.phil. og ex.fac. må også bestås.
 10. Årsstudium i jus ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, studiested Hønefoss, undervisningsåret 2014/2015, 2015/2016 er forhåndsgodkjent som 1. studieår i mastergraden i rettsvitenskap ved UiO. Bachelorgrad i jus ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, studiested Hønefoss, er forhåndsgodkjent som 1., 2., og 3. studieår i mastergraden i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Oslo. Ex.phil. og ex.fac. må også bestås.
 11. Bachelorgrad i jus fra Høgskolen i Sørøst-Norge, er forhåndsgodkjent som 1., 2., og 3.studieår i mastergraden i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Oslo. For å få fritak for valgemne på 3. studieår må JUR320 Arbeidsrett I inngå i graden. JUR101 Strafferett kan ikke gi fritak for valgemne på 3. studieår i mastergraden i rettsvitenskap. Ex. phil og Ex.fac må også være bestått.

 12. Årsstudium i jus ved Høgskolen i Sørøst-Norge, undervisningsåret 2016/2017, er forhåndsgodkjent som 1. studieår i mastergraden i rettsvitenskap ved UiO.

 13. Bachelorgrad i juss fra Høgskolen i Lillehammer avlagt t.o.m våren 2015 er forhåndsgodkjent som inntil 1. og 2.  og 3. studieår i mastergraden i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Oslo. Ex.phil. og ex.fac. må også bestås. Bachelorgrad i juss ved Høgskolen i Lillehammer avlagt etter våren 2015 er forhåndsgodkjent som 1., 2. studieår, JUS3111, JUS3220 og et valgemne på 3. studieår. Ex.phil. og ex.fac. må også bestås Se tabell nedenfor for enkeltvis fagoversikt. 
 14. Bachelorgrad i jus fra Høgskolen i Innlandet, avlagt etter våren 2015 som inneholder valgemnet JUS1051/1 Dynamisk tingsrett, er forhåndsgodkjent som 1., 2. og 3.studieår i mastergraden i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Oslo (dette inkludere også fritak for ett valgemne på bachelornivå). Ex. phil og Ex.fac må også bestås.

 15. Bachelorgrad i rettsvitenskap fra Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder er forhåndsgodkjent som 1., 2. og 3. studieår i mastergraden i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Oslo (dette inkludere også fritak for ett valgemne på bachelornivå). Dette forutsetter at bachelorgraden inneholder juridisk metode, tingsrett og arv- og familierett på 3. studieår. Ex. phil og Ex.fac må også bestås. Fra våren 2017 forutsettes det at bachelorgraden inneholder pengekravsrett, juridisk metode II og tingsrett på 3. studieår.
 16. Bachelorgrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Stavanger er forhåndsgodkjent som JUS2111 og ett valgemne på bachelornivå i mastergraden i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Oslo. Ex.phil og Juridisk forprøve avlagt ved Universitetet i Stavanger godskrives også i mastergraden i rettsvitenskap.
 17. Bachelorgrad i juss fra Høgskolen i Molde er forhåndsgodkjent som følger: 1. og 2. studieår gir fritak for 1. og 2. studieår, merk at ex.phil og ex.fac også må bestås. Det gis ingen fritak for 1. eller 2, studieår alene. 3. studieår gir fritak for 3. studieår. Bachelor i juss og administrasjon og Årsstudium i juridiske fag fra HiM gir ingen fritak i rettsvitenskapsstudiet.
 18. Godskriving av eksamener fra masterstudiet i rettsvitenskap ved UiB: Første og andre studieår fra UiB godskrives som 1. og 2. studieår i mastergraden Rettsvitenskap ved UiO. 3. og 4. studieår ved UiB godskrives som 3. og 4. studieår i mastergraden i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Oslo. Ex.phil. og ex.fac. må også bestås. Se nederst på siden for enkeltvis fagoversikt.
 19. Godskriving av eksamener fra masterstudiet i rettsvitenskap ved UiT: se tabell nedenfor.
 20. Godskriving av eksamener fra cand.jur.-studiet ved UiB og UiT: se tabell nedenfor.

Masterstudiet i rettsvitenskap ved UiB

Fag i masterstudiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen Gir fritak for følgende fag i masterstudiet i rettsvitenskap ved UiO
Første og andre studieår Første og andre studieår foruten ex.phil. og ex.fac.
Tredje og fjerde studieår Tredje og fjerde studieår
JUS113 Kontraktsrett og JUS114 JUS1111 Privatrett I
JUS112 Arve- og familierett, JUS122 Skadebrot og JUS124 Tingsrett JUS1211 Privatrett II
JUS121 Norske og internasjonale rettslege institusjonar og JUS135 Rettsstat og menneskerettar JUS2111 Statsforfatningsrett og internasjonal rett
JUS111 Forvaltningsrett I og JUS123 Forvaltningsrett II JUS2211 Forvaltningsrett
JUS131 Kontraktsrett II og JUS132 Pengekravsrett JUS3111 Formuerett
JUS134 Rettshistorie og komparativ rett og JUS243 Allmenn formuerett JUS3211 Formuerett II
JUS134 Rettshistorie og komparativ rett JUS3220 Rettshistorie
JUS243 Allmenn formuerett JUS3212 Formuerett II
JUS133 Rettskjelde- og metodelære JUS4111 Metode og etikk. Obligatorisk etikkurs må være godkjent
JUS241 Strafferett og JUS242 Rettargang

JUS4211 Prosess og strafferett

Andre studieår ved UiB i kombinasjon med Privatrett grunnfag ved UiO (96-ordningen) JUS1111 Privatrett I, JUS1211 Privatrett II, JUS2111 Statsforfatningsrett og internasjonal rett og JUS2211 Forvaltningsrett

Masterstudiet i rettsvitenskap ved UiT

Fag i masterstudiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø                                Gir fritak for følgende fag i masterstudiet i rettsvitenskap ved UiO
Første og andre avdeling Første og andre studieår foruten ex.phil. og ex.fac.
Bare første avdeling eller bare andre avdeling Ingen fritak
Tredje avdeling Tredje studieår
Fjerde avdeling Fjerde studieår

Cand.jur.-studiet ved UiB

Fag i cand.jur.-studiet ved Universitetet i Bergen       

Gir fritak for følgende fag ved masterstudiet i rettsvitenskap ved UiO
Første og andre avdeling Første og andre studieår foruten ex.phil. og ex.fac.
Bare første eller andre avdeling Ingen fritak
Tredje avdeling Tredje studieår
Fjerde avdeling Fjerde studieår

Cand.jur.-studiet ved UiT

Fag i cand.jur.-studiet ved Universitetet i Tromsø Gir fritak for følgende fag ved masterstudiet i rettsvitenskap ved UiO
Første og andre avdeling Første og andre studieår foruten ex.phil. og ex.fac.
Bare første eller andre avdeling Ingen fritak
Tredje avdeling Tredje studieår
Fjerde avdeling Fjerde studieår

Høgskolen i Lillehammer

Fag ved Høgskolen i Lillehammer Gir fritak for følgende fag ved masterstudiet i rettsvitenskap ved UiO
JUS1001 Juridisk metode/rettskildelære og JUS1004 Kontraktsrett JUS1111 Privatrett I
JUS1002 Arve- og familierett, JUS2003 Tingsrett og JUS2004 Erstatningsrett JUS1211 Privatrett II
JUS2006 Norske og internasjonale rettslige institusjoner og JUS2008 Menneskerettigheter JUS2111 Statsforfatningsrett og internasjonal rett
JUS1003 Forvaltningsrett I og JUS2005 Forvaltningsrett II JUS2211 Forvaltningsrett
JUS2001 Kontraktsrett II og JUS2002 Pengekravsrett JUS3111 Formuerett I
JUS2007 Rettskildelære, sammenlignende rett og rettshistorie JUS3220 Rettshistorie
JUS2007 Rettskildelære, sammenlignende rett og rettshistorie og JUS1051/1 Dynamisk tingsrett JUS3220 og JUS3212
JUS1006 Arbeidsrett Valgemne på tredje studieår
 

Lurer du på noe?

Kontakt Infosenteret

Publisert 30. mars 2015 10:54 - Sist endret 10. jan. 2018 13:15