Søknadsfrist og opptak

Det blir ikke bli tatt opp nye studenter til dette programmet for studieåret 2017/2018.

Studiekode

185 536

Studieplasser

Ingen

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse. Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Politiattest

Søkere som får tilbud om plass på dette studiet må legge frem politiattest, jf. forskrift om opptak til høyere utdanning. Studenter som ikke kan legge frem politiattest, har ikke rett til å delta i praksisopplæring, og vil miste studieplassen. En politiattest inneholder opplysninger om en persons oppføringer i politiregistrene.

Les mer om hvordan du søker om politiattest. For at du skal få gyldig politiattest må du legge ved utskrift av nettsiden om politiattest og opptaksbrevet ditt ved søknaden til politiet.

Rangering av søkere

Kvalifiserte søkere rangeres etter poeng. Kvalifiserte søkere som ikke kan poengberegnes, blir rangert i forhold til poengberegnede søkere ved hjelp av en skjønnsmessig vurdering, jf. § 7-12 i forskrift om opptak til høgre utdanning.

Poenggrenser i 2015

  • Kvote for førstegangsvitnemål: alle kvalifiserte fikk tilbud.

  • Ordinær kvote: alle kvalifiserte fikk tilbud.

Poenggrensen er den laveste poengsummen som ga tilbud i forrige opptak til studiet. Vi vet ikke hva poenggrensene blir i neste opptak.

Godkjenning av tidligere utdanning

Dersom du allerede har høyere utdanning fra UiO eller et annet lærested, kan du søke om å få bruke denne i programmet ditt ved UiO. De faglige kravene i programmet avgjør om utdanningen kan godkjennes. Du finner de faglige kravene på Oppbygging og gjennomføring.

Les mer om hvordan du søker om godkjenning av utdanning.