Hva lærer du?

Studieprogrammet integrerer fagene sosiologi, sosialantropologi, psykologi og medievitenskap. Meningsflyten innen populærkultur, politikk, reklame og livsstil er sentrale temaer, ikke minst i en tid med intens interesse for kommunikasjon og medier. Du kan til en viss grad forme din egen bachelorgrad ved å velge emner og fordypningsfag. Studiet gir deg et faglig grunnlag for å forstå og ta del i meningsutveksling om kultur og kommunikasjon. Du blir trenet i å utvikle komplekse forskningsspørsmål, samt å samle inn, vurdere og analysere informasjon. Dette er egenskaper som er høyt verdsatt på arbeidsmarkedet.

Kunnskapsmål

Etter fullført bachelorgrad i kultur og kommunikasjon skal du:

 • kunne gjøre rede for begreper, teorier og analysemåter innen feltet kultur og kommunikasjon
 • kjenne til sentrale perspektiver på kultur og kommunikasjon i fagene sosiologi, sosialantropologi, psykologi og medievitenskap
 • kunne kombinere de fire fagenes innsikter om kultur og kommunikasjon i studier av dagsaktuelle fenomener
 • kunne drøfte tegn, språk, kommunikasjon og kultur i lys av demokrati, mediepåvirkning og makt
 • kjenne til et utvalg av samtidsstudier om kultur og kommunikasjon
 • kjenne til hovedprinsippene for vitenskapelig analyse og bearbeiding av data

Ferdighetsmål

Etter fullført bachelorgrad skal du:

 • ha utviklet en tverrfaglig kompetanse – og faglig fantasi – som setter deg i stand til å se et fenomen fra flere sider
 • ha fått en verktøykasse med begreper og teorier som kan gi deg nye og viktige perspektiver når du skal analysere språklige og kulturelle fenomener
 • kunne reflektere kritisk over tegn, språk, kultur, kommunikasjon, identitet, mediepåvirkning og makt
 • kunne formidle faglig innsikt på en klar og ryddig måte, både skriftlig og muntlig
 • kunne anvende kunnskap og ferdigheter i avgrensede forskningsarbeider (seminaroppgaver, bacheloroppgave) i tråd med faglige, metodiske og etiske retningslinjer
 • kunne planlegge og gjennomføre arbeider innenfor gitte frister

Generell kompetanse

Etter fullført bachelorgrad skal du:

 • kunne formidle kulturfaglige ideer, problemer og løsninger til fagfolk, bekjente og allmennhet
 • kunne gjennomføre oppgaver innenfor gitte frister for å løse et bredt spekter av problemstillinger knyttet til kultur og kommunikasjon
 • kunne gi og motta kritikk på en konstruktiv måte og å kunne medvirke konstruktivt i faglig utviklings- og endringsarbeid
 • kunne skille mellom kunnskaper og meninger
 • ha tilegnet deg grunnregler for redelighet i forskning og faglige fremstillinger
 • ha utviklet respekt, åpenhet og toleranse for folk med annen kunnskap og kultur
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 4. juli 2017 12:17