Sensur av masteroppgaven

Nedenfor følger veiledende retningslinjer for sensur av masteroppgaver på programmet Materialer og energi for fremtiden. Ved sensur bør man ta hensyn til følgende momenter:

Evnen til å trenge inn i et problemområde

Evnen til selvstendig behandling av stoffet

Evnen til å formidle, herunder disposisjon av stoffet, skriftlig framstilling og bruk av referanser.

Originalitet. Med originalitet siktes det her til idérikdom, snedighet, uventet eleganse o.l., altså ikke nødvendigvis publiseringsverdige resultater.

Beskrivelse av de forskjellige karakterene på masternivå

  • A: Fremragende. Kandidaten har særdeles god oversikt over teorien og litteraturen som kommer til anvendelse, og kan anvende den selvstendig. Kandidaten viser stor grad av vitenskaplig modenhet, og har selv identifisert, formulert og undersøkt viktige momenter i oppgaven. Kandidaten har meget gode tekniske ferdigheter, og kan planlegge og gjennomføre komplekse praktiske eller beregningsbaserte forsøk på egen hånd. Fremstillingen er meget god i form og presisjon. Kandidaten diskuterer egne og andres resultater med stor modenhet.
  • B: Meget god. Kandidaten har meget god oversikt over teorien og litteraturen som kommer til anvendelse, og kan i stor grad anvende den selvstendig. Kandidaten har meget gode tekniske ferdigheter, og kan planlegge og gjennomføre kompliserte praktiske eller beregningsbaserte forsøk på egen hånd. Fremstillingen er god i form og presisjon. Kandidaten har og kan ta del i en god og moden diskusjon av egne og andres resultater.
  • C: God. Kandidaten har god oversikt over teorien og litteraturen som kommer til anvendelse, og kan for det meste anvende den selvstendig. Kandidaten har gode tekniske ferdigheter, og kan gjennomføre praktiske eller beregningsbaserte forsøk på egen hånd. Fremstillingen er for det meste god i form og presisjon. Kandidaten har og kan ta del i en god diskusjon av egne og andres resultater.
  • D: Nokså god. Kandidaten kjenner hovedtrekkene i teorien og litteraturen som kommer til anvendelse, men viser tegn på manglende oversikt og evne til å anvende den selvstendig. Kandidaten kan gjennomføre rutinemessige praktiske eller beregningsbaserte forsøk. Fremstillingen er forståelig, men kan være ustrukturert og kandidaten viser manglende innsikt og presisjon på enkelte områder. Kandidaten har og kan ta del i en for det meste god diskusjon av egne og andres resultater.
  • E: Tilstrekkelig. Kandidaten kjenner hovedtrekkene i teorien og litteraturen som kommer til anvendelse, men viser sviktende oversikt og forståelse på flere punkter. Kandidaten arbeider i liten grad selvstendig. Fremstillingen er akseptabel, men den er til tider uryddig og vanskelig å forstå og med gjennomgående lavt presisjonsnivå. Kandidaten har og kan ta del i en meningsfull diskusjon av egne og andres resultater.
  • F: Ikke bestått. Kandidaten har bare et overfladisk kjennskap til teorien og litteraturen som kommer til anvendelse, og store deler av fremstillingen er preget av klare feil og misforståelser. Kandidaten arbeider i liten grad selvstendig. Fremstillingen er ustrukturert og vanskelig å følge og har lavt presisjonsnivå. Kandidaten har utelatt eller kan ikke gjennomføre en meningsfull diskusjon av egne og andres resultater.

Ikke bestått oppgave

Hvis innlevert oppgave med muntlig presentasjon vurderes til ikke bestått kan oppgaven innleveres på ny i revidert og/eller supplert form, innen 3 måneder. Student og veileder(e) må i såfall inngå en skriftlig avtale om dette som skal godkjennes av programrådet. Det fastsettes i så fall en frist for innlevering. Se ellers pkt. 3 i MN-fakultetets mastergradsreglement. Hvis oppgaven i revidert og/eller supplert form fortsatt vurderes til stryk (eller ikke blir levert innen fristens utløp) mister studenten studieretten på masterstudiet, og må eventuelt søke opptak på nytt for å få ny oppgave. Det må samtidig søkes om innpassing for det teoretiske pensum.

Eksamen i det teoretiske pensumet må være bestått før avsluttende mastergradseksamen. Nytt forsøk for et emne i dette pensum følger de regler som gjelder for MN-fakultetets emner. Karakterforbedring for ett eller flere pensumemner oppnådd etter avsluttende mastergradseksamen får ingen innvirkning på vitnemålet for mastergraden, men blir dokumentert ved karakterutskrift på vanlig måte.

Ikke innlevert oppgave

Dersom studenten ikke leverer oppgaven innen fristens utløp, og det ikke foreligger noen søknad om utsatt frist, skal vedkommende iht. masterreglementets pkt. 3.2.10 miste studieretten på masterprogrammet. Studenten må da søke om nytt opptak, og må da velge en oppgave som er faglig forskjellig fra oppgaven som ikke ble innlevert.

 

Publisert 6. jun. 2012 12:43