Søknadsfrist og opptak

Det er opptak en gang i året. Søknadsfristen er

  • 15. april

Noen søkere kan få tidlig svar på søknaden. Fristen for å søke om dette er 1. mars

Gå til Søknadsweb

Søknadsprosess og frister

Studieplasser

40

Opptakskrav

Opptak til masterstudier krever følgende:

  • generell studiekompetanse
  • fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning
  • en faglig fordypning fastsatt av programmet
  • et vektet karaktersnitt i fordypningen på minst C for bokstavkarakterer, eller 2.7 for tallkarakterer

Krav til faglig fordypning

Du må ha en faglig fordypning i musikkvitenskap av minst 80 studiepoengs omfang. Det generelle faglige minstekravet for å søke om opptak til masterstudiet i musikkvitenskap oppfylles ved at du har ett av de følgende:

Søkere med bakgrunn fra musikkvitenskap for estetikkprogrammet vil ikke kunne velge praktiske eller utøvende emner i masterprogrammet uten at det i tillegg dokumenteres at forkunnskapskravene til disse er oppfylt. 

Ekstern utdanning fra andre norske eller utenlandske universiteter eller høgskoler kan i mange tilfeller også godkjennes som opptaksgrunnlag til masterstudiet i musikkvitenskap. Det er vanligvis et krav at disse utdanningene er bygget opp på omtrent samme måte som 80-gruppen i musikkvitenskap (se over), i hvert fall at de inneholder de samme komponenter selv om vektingen av de ulike emnene kan være ulik. Informasjon om hvordan du går frem for å søke om godkjenning av ekstern utdanning som opptaksgrunnlag finner du også under Godkjenning av annen utdanning ved HF. Nødvendig dokumentasjon som må følge en søknad om vurdering av ekstern utdanning er bekreftede kopier av vitnemål, karakterutskrifter, studieplaner, kursbeskrivelser og pensumlister.
 

Valg av omfang og tema for masteroppgaven

Før studiestart må alle søkere som får tilbud og takker ja til en studieplass på masterprogrammet i musikkvitenskap melde fra til instituttet om hvilket studieløp de ønsker å følge (studieløp med masteroppgave på 30 studiepoeng eller studieløp med masteroppgave på 60 studiepoeng). Fristen for innsending er vanligvis ca. en uke før semesterstart. Alle nye studenter vil motta en epost med nærmere instruks i forkant av dette.

Studenter som vil skrive masteroppgave på 60 studiepoeng må sende inn en prosjektskisse med følgende opplysninger:

  • Navn
  • Tema/fordypningsområde (gjerne foreløpig tittel og ev. undertittel på masteroppgaven)
  • Kort redegjørelse for/utkast til problemstilling (maks. 2400 tegn)
  • Tidsplan for studiet

Studenter som vil skrive masteroppgave på 30 studiepoeng må gi beskjed om hvilket tema de ønsker å skrive om.

Prosjektskissen og temavalget er ikke bindende. Det er likevel viktig at temaet er så konkret og gjennomtenkt som mulig, da informasjonen skal brukes ved tildeling av veileder/rådgiver.

Dokumentasjon

Du må dokumentere at du fyller opptakskravene over ved å laste opp dokumentasjon.

Rangering av søkere

Søkere rangeres etter karaktergjennomsnittet i den faglige fordypningen.

Hvis du allerede har oppnådd graden master ved UiO vil du normalt ikke få opptak til et masterprogram eller studieretning innen det samme fagområdet på nytt.

Godkjenning av tidligere utdanning

Dersom du allerede har høyere utdanning fra UiO eller et annet lærested, kan du søke om å få bruke denne i programmet ditt ved UiO. De faglige kravene i programmet avgjør om utdanningen kan godkjennes. Du finner de faglige kravene på Oppbygging og gjennomføring.

Les mer om hvordan du søker om godkjenning av utdanning.