print logo

Søknadsfrist og opptak

Hvordan søke?

Det er opptak til dette studiet en gang i året.

  • Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper).

Du søker gjennom Samordna opptak

Studiekode

185 437

Studieplasser

56

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse. Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Spesielle opptakskrav

Det er krav om egen opptaksprøve. Opptaksprøven består av en skriftlig, teoretisk del og en praktisk-muntlig del der søkeren presenterer et kort program på sitt instrument.

Du må søke om opptak både til Samordna opptak og direkte til Institutt for musikkvitenskap:

Rangering av søkere

Kvalifiserte søkere rangeres etter poeng. Rangeringsreglene er fastsatt i forskrift om opptak til høyere utdanning. Kvalifiserte søkere som ikke kan poengberegnes, blir rangert i forhold til poengberegnede søkere ved hjelp av en skjønnsmessig vurdering, jf. § 7-12 i forskrift om opptak til høyere utdanning.

Poenggrenser i 2014

  • Kvote for førstegangsvitnemål: alle kvalifiserte fikk tilbud.

  • Ordinær kvote: 33,0

Poenggrensen er den laveste poengsummen som ga tilbud i forrige opptak til studiet. Vi vet ikke hva poenggrensene blir i neste opptak.

Innpassing av tidligere utdanning

Dersom du får opptak til programmet og allerede har høyere utdanning, kan du søke om å få den innpasset i graden din. Du kan få innpasset både norsk og utenlandsk utdanning. Vi foretar en faglig vurdering av om den tidligere utdanningen kan innpasses. Les mer om innpassing av tidligere utdanning ved Det humanistiske fakultet.

Søkere som har musikkutdanning fra andre norske eller utenlandske universiteter/høgskoler de ønsker å få innpasset i bachelorgraden i musikkvitenskap, må søke om dette i god tid før søknadsfristens utløp, da det erfaringsmessig kan ta ganske lang tid å behandle søknadene. Søkere som ikke har fått en slik godkjenning på forhånd, må sende inn en søknad om dette til Institutt for musikkvitenskap . Søknader om godkjenning av ekstern utdanning må i tillegg til bekreftede kopier av vitnemål/karakterutskrifter være vedlagt studieplaner, kursbeskrivelser, pensumlister og ev. annen informasjon som viser oppbygging av og innhold i utdanningen. Dersom utdanningen det søkes innpassing for ikke er avsluttet på søketidspunktet, må endelig dokumentasjon sendes inn så snart den foreligger. Dokumentasjonen bør være instituttet i hende senest 15. juni. Hvis den ikke foreligger til denne datoen, må søkeren gi beskjed om dette.

Et grunnfag i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo gir 60 studiepoeng innenfor ny ordning. Et mellomfag gir 90 studiepoeng, og fyller kravene til bachelorgrad med fordypning i musikkvitenskap dersom studenten tar ytterligere 30 studiepoeng i musikkvitenskapelig 2000-emner samt 30 studiepoeng fra andre musikkvitenskapelige emner eller emner fra andre studieprogram. Det vil da fylle opptakskriteriene til mastergradsstudier i musikk. Et storfag i musikk tilsvarer 120 studiepoeng innenfor ny ordning, og kvalifiserer til bachelorgraden i musikkvitenskap og opptak til mastergradsstudier dersom studenten opparbeider seg ytterligere 30 studiepoeng i musikkvitenskapelige emner eller emner fra andre studieprogram.