Hvorfor velge dette programmet?

Masterstudiet i rettssosiologi passer for deg som er interessert i sosiologisk kunnskap om rettslige institusjoner og sammenhengene mellom rett og samfunn. Du vil få stor valgfrihet i forhold til faglig fordypning i arbeidet med masteroppgaven.

Rettssosiologien ser retten i et samfunnsmessig perspektiv. Mens rettsvitenskapen primært tar for seg gjeldende rett, omfatter rettssosiologien rettens og rettssystemets rolle i samfunnet. Masterprogrammet i rettssosiologi gir deg kunnskap om rettens oppgaver og rettslige problemstillinger som det i dag er debatt om. Du vil få innsikt i vekselvirkningen mellom rett og samfunn, samfunnsforholdenes innvirkning på retten og rettens tilsiktede og ikke-tilsiktede virkninger i samfunnet.

Programmet gir en fordypning i fagets teorier og problemstillinger. Du vil få undervisning i rettssosiologisk teori og metode, og i arbeidet med et selvstendig forskningsprosjekt vil du anvende kunnskapen på et eget materiale. Det blir lagt vekt på å se retten i et videre perspektiv og utvikle evnen til kritisk refleksjon om retten.

Studiet leder frem til graden Master i rettssosiologi, og gir en allsidig samfunnsvitenskapelig kompetanse.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 31. aug. 2016 10:25