Hva lærer du?

Bachelorgraden i samfunnsgeografi skal gi deg en grunnleggende innføring i faget og de metodene vi bruker for å finne ny kunnskap. Du skal lære deg å se sammenhenger mellom viktige endringer i samfunnet og utviklingen på ulike steder (mindre steder, bydeler, byer og regioner) i verden og i Norge. Steder er en viktig ramme for våre liv. Samtidig er utviklingen på steder vevd inn mange endringsprosesser, knyttet til økonomi, politikk, kultur og miljø, som har rekkevidde langt utover det enkelte sted. Globalisering, byutvikling, miljøproblemer og fattigdom er eksempler på dette. Egenskaper ved de enkelte stedene er samtidig med på å påvirke disse prosessene. I samfunnsgeografi er vi opptatt av å forstå hvordan endringer og prosesser på lokalt nivå, som et sted eller en by, påvirker det regionale og det globale nivået, og omvendt.

Ved å ta en bachelorgrad i samfunnsgeografi, vil du få en bedre forståelse av viktige samfunnsutfordringer som gir deg muligheter i mange deler av arbeidslivet. Det som skiller samfunnsgeografi fra andre samfunnsvitenskapelige fag, er først og fremst fokuseringen på forskjeller mellom steder, på kunnskap om forholdet mellom mennesker og omgivelser og globale utfordringer.

Kunnskap

Etter å ha fullført bachelorprogrammet i samfunnsgeografi, har du bred kunnskap innenfor fagets sentrale temaområder:

 • Bygeografi/urbanisme: Kunnskap om byer som bosted og arbeidssted. Byplanlegging, byutvikling, interessekonflikter, forestillinger om byen, bærekraftig byutvikling og ulikhet mellom bydeler er viktige temaer.
 • Utviklingsgeografi: Kunnskap om global fattigdom og ulikhet og sentrale begreper for å forstå disse prosessene.
 • Politisk geografi: Kunnskap om temaer som globalisering, stat og politikk, sosiale bevegelser, etniske konflikter og konfliktløsing.
 • Økonomisk geografi: Kunnskap om årsaker til globalisering og hvordan regioner gjennom å satse på innovasjon og kunnskapsutvikling kan styrke sin posisjon, og kunnskap om hvordan og hvorfor arbeidsforhold varierer mellom steder.
 • Miljø og samfunn: Kunnskap om koblingene mellom samfunn og miljøendringer. Spesielt de menneskelige og sosiale dimensjonene av klimaproblemet, inkludert hvordan klimaendringer påvirker samfunnet, og hvilke samfunnsendringer som må til for å håndtere klimaendringene.

Ferdigheter

 • Du skal kunne beskrive, tolke og forstå sosiale prosesser i ulike geografiske kontekster, enten det er steder, byer eller regioner. Du skal kunne trekke sammen kunnskap fra forskjellige kilder og oversette slik teoretisk kunnskap til handlingsrettet kunnskap
 • Du skal ha ferdigheter innen metode, inkludert a) å finne fram til og sette seg inn i relevant faglitteratur, b) formulere og undersøke samfunnsgeografiske problemstillinger og c)anvende ulike metoder til å samle inn og analysere ulike typer data (informasjon)
 • Du skal ha ferdigheter innen formidling, det vil si å kunne gi en tydelig og klar muntlig og skriftlig framstilling av et tema
 • Du skal ha evne til å gjøre selvstendig arbeid og arbeid i grupper. Du skal ha lært å gi og ta imot kritikk av faglige tekster på en dialogorientert måte

Generell kompetanse

 • Du skal forstå betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger
 • Programmet skal gi deg en undersøkende og positiv holdning til kunnskap
 • Du skal utvikle en etisk bevissthet om problemer som kan oppstå i forskning
 • Du skal ha tilegnet deg regler for korrekt bruk av kilder i forskning og faglig arbeid.
 

.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 11. juni 2012 15:02