Hva lærer du?

Masterprogrammet gjør deg i stand til å anvende sosialantropologisk teori og metode i analyser av samfunnsliv. Ved å anvende et helhetsperspektiv på samfunn og kultur, bidrar sosialantropologi til å forstå ulike kulturformer, både ut fra forskning som legger lokale kulturelle premisser til grunn for forståelse og forskning basert på bruk av almene analytiske begreper og komparative tilnærminger. Du lærer å gjennomføre en selvstendig faglig undersøkelse - fra problemutvikling og datainnsamling til analyse og presentasjon.

Det toårige masterprogrammet i sosialantropologi kombinerer metodiske og teoretiske emner med en selvvalgt spesialisering i faget.

Kunnskap

 • inngående kunnskap om kulturelle og sosiale prosesser i et sammenliknende perspektiv
 • du tilegner deg særskilt god oversikt over den etnografiske regionen du gjør feltarbeid i
 • innsikt i og forståelse for forskningsprosessen
 • kan anvende og reflektere over sentrale metodiske og teoretiske redskaper for innsamling, produksjon og analyse av ulike typer data
 • inngående kunnskap om kvalitativ forskningsmetode med fokus på deltakende observasjon, tolkningsmuligheter og analyse av sosial samhandling.
 • integrere egne undersøkelser med vitenskapelig og analytisk tenkning, og hvordan resultatene fra undersøkelsen/feltarbeidet skal formuleres for å møte vitenskapelige kriterier

Ferdigheter

 • utarbeide, samt vurdere sosialantropologiske problemstillinger
 • finne frem til og sette deg inn i relevant faglitteratur
 • analysere og bruke ulike metoder og teorier for innsamling, analyse og formidling av data
 • du kan omarbeide feltarbeidsmateriale til data (fortrinnsvis basert på eget feltarbeid), og data til analytisk tekst
 • utforme og gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt som omfatter både valg av tema og problemstilling, metodisk opplegg og en etisk forsvarlig gjennomføring
 • kompetanse innenfor design og operasjonalisering av forskningsprosjekter
 • trent i å analysere, formidle og presentere innsikt om sosialantropologiske fenomener i skriftlig og muntlig form

Generell kompetanse

 • Du skal lære å respektere vitenskapelige verdier som åpenhet, rasjonalitet og presisjon og klare å skille mellom forskningsbasert kunnskap, betydningen av analytiske modellvalg, praksisbasert kunnskap og ”synsing”.
 • Du skal utvikle en etisk bevissthet om problemer som kan oppstå gjennom forskning og bruk av forskningsresultater.
 • Du tilegner deg grunnregler for redelighet i forskning og annet faglig arbeid.
Foto: Elisabeth Vik, UiO
Foto: Elisabeth Vik, UiO.

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 15. mars 2017 10:32