Hva lærer du?

Bachelorgraden i sosialantropologi gir deg bred kunnskap om kultur og samfunn. Du lærer å forstå bakgrunnen for folks handlinger, og å se handlingene i et helhetlig perspektiv. Undervisningen gis i et aktivt fagmiljø, så du blir kjent med pågående sosialantropologisk forskning.

Kunnskap

 • Bred kunnskap om de viktigste kulturelle og sosiale variasjonene i verden i dag
 • Kunnskap om hvordan kulturell variasjon analyseres og sammenlignes
 • Kjennskap til kvalitative studier av økonomiske prosesser fra produksjon og distribusjon til politisk mobilisering lokalt og globalt, i folks normer og rettsoppfatninger, og i slektskap, vennskap og foreningsliv
 • Innsikt i folks trosforestillinger og religiøse praksiser, og i hva slags betydning symboler kan ha for identitet og selvforståelse i en global og flerkulturell verden
 • Kjenne fagbegrepene i sosialantropologi
 • Ha innsikt i de vedvarende debattene i faget og den faghistoriske utviklingen fram til i dag
 • Innføring i hvilke muligheter som ligger i feltarbeidet og hvordan feltarbeid som ”deltakende observasjon” kan komplimenteres med andre samfunnsvitenskapelige metoder

Ferdigheter

 • Kunne finne frem til og sette seg inn i relevant faglitteratur
 • Formulere sosialantropologiske problemstillinger
 • Evne til kritisk tenkning og å kunne reflektere rundt sosiale systemer, prosesser og relasjoner
 • Kunne integrere kunnskap fra forskjellige kilder, sjangere og fagområder og ha innsikt i mulige praktiske anvendelser
 • Evne til å formidle kunnskap på en ryddig måte både skriftlig og muntlig
 • Kunne jobbe selvstendig
 • Organisere og planlegge eget arbeid innen gitte frister
 • Kunne gi og motta kritikk på en konstruktiv måte, samt respektere andres syn

Generell kompetanse

 • Opparbeide en forståelse av og respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, rasjonalitet, presisjon, etterrettelighet og betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger
 • Oppøvet en undersøkende, positiv holdning til kunnskap
 • Utviklet etisk bevissthet om problemer som kan oppstå i forskning og ved bruk av forskningsresultater
 • Kjenne grunnregler for redelighet, inkludert korrekt bruk av kilder i faglige fremstillinger
 • Være i stand til å jobbe fram relevante faglige problemstillinger, lokalisere og orientere seg i ny relevant litteratur, samt skriftlig og muntlig formidle sosialantropologiske innsikter på en faglig forsvarlig måte
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 30. nov. 2017 19:04