Hva lærer du?

Årsenheten gir en grunnleggende og bred innføring i sosiologi. Du får kjennskap til sentrale sosiologiske teorier og du vil også utvikle metodiske ferdigheter innen kvalitativ og kvantitativ metode. Etter fullført årsenhet skal du ha tilegnet deg følgende kunnskap og ferdigheter:


Kunnskap

Du skal:

 • kjenne til fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.
 • ha innsikt i et utvalgt tema som sosial ulikhet, arbeidslivets organisering, marginalisering, samlivs- og familieformer, betydningen av kjønn og implikasjoner av internasjonalisering.
 • kjenne til viktige sosiologiske forskningsbidrag og relevante studier.
 • vite om grunnprinsippene for vitenskapelig analyse og bearbeiding av forskningsdata.
 • ha innsikt i relevante teoretikere og viktige teorier om mennesket og samfunnet.


Ferdigheter

Du skal:

 • beskrive og fortolke sosiale prosesser og sosial handling
 • beherske relevante faglige begreper og analyseteknikker, samt formidle/anvende disse på en relevant måte
 • klare å se sammenhengen mellom problemstillinger, metodisk fremgangsmåte, valg av analyseverktøy og fremstilling av resultater
 • finne frem til, sette deg inn i og henvise på korrekt måte til relevant faglitteratur
 • kunne bruke metodekunnskap for å samle inn og analysere ulike typer data
   

Generell kompetanse

 • du skal kunne integrere kunnskap fra forskjellige kilder og opparbeide evnen til å se sammenhenger mellom teoretisk kunnskap og praktisk kunnskap.
 • utvikle faglig nysgjerrighet og respekt for vitenskapelige og fagetiske verdier
   
Publisert 28. juni 2012 11:37 - Sist endret 22. nov. 2012 12:58