Hvorfor velge dette programmet?

Er du opptatt av sammenhengen mellom posisjon i samfunnshierarkiet og politiske holdninger, smak eller livsstil? Har du ønsker om å forstå hvordan ulikhet, diskriminering og marginalisering oppstår, og hva man kan gjøre for å motvirke det?

Sosiologi er faget for deg som ønsker å forstå aktuelle debatter, konflikter og menneskelig samhandling. Sosiologer søker å fortolke og forklare hvordan mennesker blir formet av samfunnsforhold, og samtidig hvordan samfunnet endres som resultat av menneskelig samhandling.

Årsenheten i sosiologi er en ettårig innføring i sosiologi med fokus på både
sosiologisk teori og relevante forskningsmetoder. Du tar emner sammen med studenter på første- og andreåret på bachelorprogrammet i sosiologi.

På årsenheten i sosiologi vil du få en bred innføring i sentrale temaer, begreper og perspektiver i sosiologien. Undervisningen belyser sammenhengen mellom sosiologisk teori og forskning. Sosiologi har blitt kalt faget om «mennesket i samfunnet og samfunnet i mennesket». På årsenheten får du kunnskap om hvordan viktige områder som velferdsstat, arbeid, makt, familie,innvandring, sosialisering, identitet, kultur, etnisitet og hverdagsliv kan forstås i en større samfunnsmessig sammenheng. Klassiske sosiologiske teorier og begreper som klasse, makt, kjønn og sosial ulikhet blir definert og brukt gjennom hele studiet. Mange av instituttets sentrale lærere presenterer egen forskning gjennom forelesningene på de ulike emnene.

I dag oversvømmes vi med informasjon. På sosiologi lærer du deg til å sile ut det viktigste og analysere informasjonen. Du lærer ulike forskningsmetoder, som for eksempel statistisk analyse, intervjuer og observasjon.

Studiemiljø

Aktive studieforeninger som Eilert og Programutvalget bidrar til et godt studiemiljø, både faglig og sosialt. Det arrangeres mange spennende samlinger du kan være med på. Sosiologi har i tillegg sin egen filmklubb og et eget tidsskrift av høy kvalitet som heter Socius. Universitetet kryr av tilbud til alle studenter, uansett fag. Du kan for eksempel være med i en politisk organisasjon, drive med radio ellerteater eller bare hygge deg på en av mange spisesteder og puber på campus.

Studier i utlandet

Det er ikke mulig å reise på utveksling gjennom årsenheten i sosiologi, men dersom du søker deg videre på et bachelorprogram ved UiO har du mulighetertil å ta deler av studie i utlandet.

Videre studier og jobb

Årsenheten er ikke en selvstendig grad, men kan brukes som en del av en bachelorgrad i sosiologi. Sosiologi er svært nyttig om du for eksempel ønsker å jobbe med undervisning, politikk, journalistikk, offentlig forvaltning eller i frivillige organisasjoner.
 

Går du videre med sosiologi og tar en hel grad er jobbmulighetene gode, både innenfor det private næringsliv, offentlig virksomhet og det sivile samfunn. Mange sosiologer arbeider i offentlig sektor, som kommuner, fylkeskommuner, departementer, direktorater og institutter. En del jobber i større organisasjoner, massemedia og private bedrifter. Les mer om jobb og videre studier.

 

Publisert 28. juni 2012 11:37 - Sist endret 24. juli 2015 09:58