Hva lærer du?

Bachelorprogrammet gir en grunnleggende fagkompetanse i sosiologi, gjennom en bred utdanning i et sterkt forsknings- og fagmiljø. Du vil få variert innsikt i faget sosiologi, og dessuten kunnskap om det vitenskapelige grunnlaget for faget.

Kunnskap

Etter fullført bachelorgrad i sosiologi skal du:

 • kjenne godt til fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.
 • ha spesialisert innsikt i utvalgte temaer som sosial ulikhet, arbeidslivets organisering, marginalisering, samlivs- og familieformer, betydningen av kjønn og implikasjoner av internasjonalisering.
 • kjenne til viktige sosiologiske forskningsbidrag og relevante studier.
 • ha innsikt i grunnprinsippene for vitenskapelig analyse og statistisk bearbeiding av forskningsdata.
 • ha god innsikt i relevante teoretikere og viktige teorier om mennesket og samfunnet.
 • forstå likheter og forskjeller innenfor og mellom samfunn i ulike deler av verden.
 • kunne gå i dybden på og begripe fagområdet ved å søke opp litteratur og bruke denne aktivt på et gitt tema.
   

Ferdighetsmål

Bachelorprogrammet tar sikte på å gi deg analytisk kompetanse, metodekompetanse, formidlingskompetanse og arbeidskompetanse.

Analytisk kompetanse innebærer å:

 • beskrive og fortolke sosiale prosesser og sosial handling
 • beherske relevante faglige begreper og analyseteknikker, samt formidle/anvende disse på en relevant måte
 • tenke ut, formulere og undersøke sosiologiske problemstillinger og anvende faglig kunnskap og tidligere forskningsresultater for å underbygge relevansen av problemstillingene
 • finne frem til, sette deg inn i og henvise på korrekt måte til relevant faglitteratur
 • klare å se sammenhengen mellom problemstillinger, metodisk fremgangsmåte, valg av analyseverktøy og fremstilling av resultater

Metodekompetanse:

Gode ferdigheter i kvalitative og kvantitative metoder, noe som er nødvendig i et arbeidsmarked stadig mer preget av kunnskapsbasert informasjon. God metodisk kompetanse er sentralt for dem som går inn i forskning, men det er også en fordel for dem som arbeider i andre sektorer, fordi det gir grunnlag for å vurdere forskningsbasert kunnskap på en kritisk måte. Mer generelt skal du kunne:

 • lære om ulike metoder for å samle inn og analysere ulike typer data
 • reflektere over egen faglig prestasjon, og kunne justere denne ut fra kommentarer og veiledning som du får under arbeid med seminaroppgaver og bacheloroppgaven

Generell kompetanse

Programmet skal stimulere vitenskapelig nysgjerrighet og evnen til å stille spørsmål ved det vi i samfunnslivet og dagliglivet ofte tar for gitt.

 • Du skal kunne integrere kunnskap fra forskjellige kilder og opparbeide evnen til å se sammenhenger mellom teoretisk kunnskap og praktisk kunnskap.
 • Du skal også opparbeide evnen til å gi en klar og ryddig fremstilling, både skriftlig og muntlig.
 • Du skal vise evne til selvstendig arbeid og til organisering og planlegging av eget arbeid innenfor gitte frister. I seminarundervisningen på de ulike emnene trenes du også i samarbeid, og i å gi og motta kritikk på en konstruktiv og dialogorientert måte.

Programmet skal formidle respekt for sentrale vitenskapelige verdier. Disse omfatter: åpenhet, upartiskhet, presisjon, konsistens, etterrettelighet og betydningen av å skille mellom dokumenterbar kunnskap og meningsytringer. Du skal få innsikt i viktige etiske hensyn man må ta både under datainnsamling, dataoppbevaring og under analyse. Endelig skal du tilegne deg grunnregler for redelighet i forskning og faglige fremstillinger.


 

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 31. jan. 2017 10:37