Hva lærer du?

Kunnskaper

Studieprogrammet skal bidra til at studentene tilegner seg kunnskap om spesialpedagogikk som profesjonsfag og forskningsfelt

Studentene skal fordype seg innenfor ett av feltene audiopedagogikk- hørsel, språk og kommunikasjon, logopedi, psykososiale vansker, spesifikke lærevansker eller utviklingshemning.

Ferdigheter

Studieprogrammet skal bidra til at studentene utvikler ferdigheter og etisk bevissthet innenfor spesialpedagogisk utviklingsarbeid på individ,- gruppe- og systemnivå.

Generell kompetanse

Studieprogrammet skal bidra til at studentene får omfattende kjennskap til vitenskapsteori og forskningsmetode i relasjon til spesialpedagogiske problemstillinger og bruk av programmer innen dataanalyse.

I studiet inngår en masteroppgave som skal dyktiggjøre studentene i vitenskapelig metode og gjøre dem i stand til å gjennomføre selvstendig vitenskapelig arbeid.

 

Publisert 14. jan. 2014 13:49 - Sist endret 10. nov. 2014 10:28