Audiopedagogikk - Hørsel, språk og kommunikasjon

Fordypning  Audiopedagogikk - Hørsel, språk og kommunikasjon gir deg innsikt i språk- og hørselshemning i et livsløpsperspektiv, og hvordan en hørselsvansken knyttes til kognisjon, språk og mental helse. Du får utviklet ferdigheter i spesialpedagogisk arbeid, rådgivning, veiledning og behandling, for både personer med hørselstap og deres pårørende, samt for personer med andre hørselstilstander.

Emnet SPED4100 - Audiopedagogikk - Hørsel, språk og kommunikasjon er på 40 studiepoeng og går over to semestre.

I tillegg til fordypning i Audiopedagogikk tar studentene det ene av to studieretninger Rådgivning med kartleggingskompetanse og Rådgivning med testsertifisering.Til sammen utgjør dette et heltidsstudium.

Hvorfor velge denne retningen?

Audiopedagogikk er et bredt fagfelt som favner mennesker i alle aldre og på alle livets arenaer. Felles for mennesker med nedsatt hørsel er utfordringer knyttet til kommunikasjon og deltakelse på ulike arenaer. For mennesker med andre hørselstilstander er utfordringene knyttet til emosjonelle og mentale forhold. Denne studieretningen velger du hvis du har lyst til å jobbe med å bedre språk- og kommunikasjonsvilkår og deltakelse på ulike arenaer, og for å bedre mental og emosjonell helse for mennesker i denne gruppa.

Hva lærer du?

SPED4100 omhandler språk-, kognisjons-, hørsels- og kommunikasjonsvansker, og omfatter spesialpedagogisk arbeid hvor diagnostikk, opptrening og behandling, tilrettelegging i barnehage, skole og voksenoppplæring, individuelle planer samt tverrfaglig og tverretatlig samarbeid står sentralt. Innholdet konsentreres omkring disse områdene:

 • Hørselens anatomi, fysiologi og patologi i relasjon til hjernens utvikling og læring
 • Talespråksutvikling og kognitive prosesser i relasjon til hørselstap
 • Akustikk, fonetikk og lingvistikk
 • Ulike former for hørselstap samt praktiske, kommunikative og psykososiale konsekvenser
 • Ulike former for hørselsrelaterte tilstander og de emosjonelle og mentale konsekvensene av disse
 • Hørselstap og komorbiditet
 • Ulike tester for diagnostikk av hørsels- og språkvansker
 • Ulike språk- og taleoppbyggingsteknikker
 • Ulike behandlingsteknikker ved hørselsrelaterte tilstander
 • Hørselstekniske hjelpemidler, inkludert høreapparat og cochleaimplantat
 • Hørselshabilitering og rehabilitering

Hvordan søke

Du søker via UiO Søknadsweb, søknadsfrist 15.april.

Du søker på
2809 UV Spesialpedagogikk med testsertifisering, Audiopedagogikk
(dersom du har studert spesialpedagogikk)

eller
2823 UV Spesialpedagogikk med kartleggingskompetanse, Audiopedagogikk
(dersom du har undervisningskompetanse).

Arbeidsformer

Studiet har varierte lærings- og vurderingsformer, blant annet PBL/casebasert undervisning, egentrening, praktiske seminarer og forelesninger. Du får ekstern praksis knyttet til valgt studieretning og rådgivning. Mye av undervisningen er obligatorisk.

Veien videre

Det er gode muligheter for relevant arbeid etter avlagt mastergrad.

Typiske arbeidsplasser for ferdige audiopedagoger er på, kompetansesentre, pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste, barnehager og skoler for hørselshemmedehørselsentraler, hjelpemiddelsentraler og som privatpraktiserende med avtale hos HELFO.

Publisert 22. mars 2017 09:56 - Sist endret 7. juli 2017 11:53