Psykososiale vansker

Psykososiale vansker tematiserer alvorlige samspills- og atferdsproblemer i barnehage, skole og samfunn. Emnet omfatter spesialpedagogisk arbeid hvor tidlig intervensjon, forebygging og tverrfaglig og tverretatlig samarbeid står sentralt.

Emnet SPED4300 - Fordypning i psykososiale vansker på 40 studiepoeng og går over to semestre og er en del av masterprogrammet i spesialpedagogikk.

Fordypning i Psykososiale vansker er et heltidsstudium som fordeles i to studieretninger; Rådgivning med kartleggingskompetanse og Rådgivning med testsertifisering.

Hvorfor velge denne retningen?

Fordypningen skal gi kunnskap og innsikt i forebygging av psykososiale vansker, samt utredning, opplæring og rådgivning på individ- gruppe og systemnivå.

Fordypningen skal kvalifisere for utvikling av ferdigheter i spesialpedagogisk opplæring og innovasjonsarbeid i barnehage, skole, PPT og andre hjelpeinstanser.

Det er stort behov for personer med kompetanse innenfor dette feltet i jobbmarkedet.

Hva lærer du?

Innholdet konsentreres omkring fire områder:

Psykososiale lærevansker

 • Sosialisering og translative vitenskaper
 • Objektivisering av eleven
 • Selvoppfatning
 • Psykososiale problemer i et normalitets- avviksperspektiv
 • Forebyggende strategier
 • Analyse, kartlegging, tiltak og tiltaksevaluering

Mobbing og utøvelse av vold i skole og samfunn

 • Mobbing og voldsutøvelse som samfunnsproblem
 • Forståelse og kjennetegn ved mobbing og voldsutøvelse
 • Tiltak og tiltaksprogrammer
 • Kropp og krenkelser

Rus- og kriminalitetsrelaterte vansker

 • Rus og ungdomskultur
 • Kriminalitet og kriminalitetsutvikling
 • Tverrfaglig samarbeid omkring rus og kriminalitet

Uro i skolen

 • Det urolige barnet
 • Det innadvendte barnet
 • Forebygging av uro
 • Internet, cyberspace og teknologiske aktiviteter
 • Kropp og læring
 • Dannelse

Hvordan søke

Du søker via UiO Søknadsweb, søknadsfrist 15.april.

Du søker på

1806 UV Spesialpedagogikk med testsertifisering, Psykososiale vansker
(dersom du har studert spesialpedagogikk)

eller

2834 UV Spesialpedagogikk med karleggingskompetanse, Psykososiale vansker
(dersom du har undervisningskompetanse).

 

Arbeidsformer

Studiet har varierte lærings- og vurderingsformer, blant annet PBL/casebasert undervisning, egentrening, praktiske seminarer og forelesninger. Du får ekstern praksis knyttet til valgt studieretning og rådgivning. Mye av undervisningen er obligatorisk.

Veien videre

Det er gode muligheter for relevant arbeid etter avlagt mastergrad.

Typiske arbeidsplasser for ferdige kandidater er kompetansesentre, pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste, BUP, sakyndighetsarbeid, helse- og sosial- og utdanningssektoren.

Publisert 22. mars 2017 09:56 - Sist endret 7. juli 2017 11:53