Oppbygging og gjennomføring

Anbefalt utdanningsplan for studenter med opptak fra og med høsten 2015

4. semester

 

STV4902 - Veiledningsseminar 2
3. semester Designseminar

STV4020B/C/D/E/H / Valgfritt emne (i andre eller tredje bolk)

 

STV4990 - Masteroppgave i statsvitenskap STV4901 - Veiledningsseminar 1
2. semester

Valgfritt emne/utenlandsopphold

Valgfritt emne/utenlandsopphold

Valgfritt emne/utenlandsopphold

1. semester STV4020A - Forskningsmetode og statistikk

STV4020B/C/D/E/H/valgfritt emne

 

  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Se anbefalt utdanningsplan for studenter som fikk opptak høsten 2014 eller tidligere.

Undervisningsbolker

Hvert semester er inndelt i tre bolker, hver på seks uker. Undervisningen foregår normalt intensivt i fem uker, med avsluttende eksamen i den sjette uken. Studenten kan velge ett emne per bolk.

Merk at de valgfrie emnene ikke tilbys på regelmessig basis. Undervisningsplanen for våren vedtas i september semesteret før, og undervisningsplanen for høsten vedtas i februar semesteret før. Undervisningsplanene lenkes så opp her:

Emner i vårens undervisningsbolker.

Emner i høstens undervisningsbolker.

Obligatoriske emner

Metodeemner

Velg ett

Du må avlegge minst 30 studiepoeng i metode, men kan ikke ha mer enn 40 studiepoeng i metode i graden.

Designseminar

Du velger designseminar ut fra temaet for masteroppgaven din. Du kan velge mellom følgende designseminar:

Veiledningsseminar

Masteroppgaven

Masteroppgavearbeidet strekker seg over tredje og fjerde semester av studiet:

Valgfrie emner og fordypning

Du kan velge frie emner på til sammen 40 studiepoeng. Studenter på masterprogrammet i statsvitenskap kan ta PECOS-emnene PECOS4010 - Conflict and state building og PECOS4110 - International Negotiations/Conflict Resolution som valgfrie emner. Du kan også velge å fordype deg.

Krav til fordypning

 • 20 studiepoeng innen fagfeltet
 • masteroppgaven må ligge tematisk innenfor det samme området.

Du kan be om et vitnemålstillegg der det fremgår at du har en master i statsvitenskap med fordypning innenfor det aktuelle området. Du kan også velge følgende fordypninger som går på tvers av de ordinære fagområdene. Se nettsidene under for en oversikt over emnetilbudet i disse fordypningene.

Fordypning i politisk teori

Politisk teori er et tematisk område der man dels utvikler og anvender normativ politisk teori, og dels analyserer begreper og forklaringsmåter i deskriptiv statsvitenskap.

Politisk teori deles inn i fire underområder

 • analyse av politiske ideer
 • politisk etikk og normativ teori
 • konstitusjonelle studier
 • vitenskapsfilosofi

Alle emner med emnekode STV41XX omhandler politisk teori.

Les mer om instituttets forskning på politisk teori. Her finner du oversikt over fagfeltet, fagpersoner og forskningsprosjekter knyttet til det og, samt hvilke emner vi tilbyr i politisk teori. 

Fordypning i internasjonal politikk

Studiet av internasjonal politikk tar for seg staters utenrikspolitikk, relasjoner mellom stater, og rollene til andre typer aktører, i første rekke inter- og transnasjonale institusjoner og nettverk.

Alle emner med emnekode STV42XX omhandler internasjonal politikk .

Les mer om instituttets forskning på internasjonal politikk. Her finner du oversikt over fagfeltet, fagpersoner og forskningsprosjekter knyttet til det og, samt hvilke emner vi tilbyr i internasjonal politikk 

Fordypning i komparativ politikk

Komparativ politikk sammenlikner politiske systemer og forhold i ulike land. 

Hos oss er komparativ politikk delt i tre underområder:

 1. Politisk atferd, konfliktlinjer og offentlig opinion
 2. Politiske institusjoner
 3. Utvikling, demokratisering og konfliktstudier

Alle emner med emnekode STV43XX omhandler komparativ politikk.

  Les mer om instituttets forskning på komparativ politikk. Her finner du oversikt over fagfeltet, fagpersoner og forskningsprosjekter knyttet til det og, samt hvilke emner vi tilbyr i komparativ politikk 

  Fordypning i offentlig politikk og administrasjon

  Offentlig politikk og administrasjon omhandler politikkens organisering og innhold. 

  Hos oss er offentlig politikk og administrasjon delt i to underområder

  1. Institusjonsutviklling
  2. Forvaltningspolitikk og reformer og policy-analyse

  Alle emner med emnekode STV44XX omhandler offentlig politikk og administrasjon.

   Les mer om instituttets forskning på offentlig politikk og administrasjon. Her finner du oversikt over fagfeltet, fagpersoner og forskningsprosjekter knyttet til det og, samt hvilke emner vi tilbyr i offentlig politikk og administrasjon

   Fordypning i europastudier

   Europastudier handler både om EU-nivået og om politikk på nasjonalstatsnivå. Det er et tverrfaglig forskingsfelt. Emner fra både komparativ politikk, internasjonal politikk og offentlig politikk og administrasjon kan derfor inngå i fordypningen.

   Undervisningskapasiteten avgjør hvilke for emner som til enhver tid blir gitt. Det kan derfor enkelte semester være vanskelig å tilby fordypning i Europastudier.

   Emner som kan inngå i fordypningen

   Fordypning i internasjonal politisk økonomi

   Fordypningen har sitt utgangspunkt i internasjonal politikk (IP), og i studier av skjæringsfeltene mellom politikk og økonomi. Internasjonal politisk økonomi omhandler hvordan politiske institusjoner og aktører former økonomiske prosesser og atferd, og hvordan økonomiske prosesser og atferd igjen påvirker utformingen av politiske institusjoner og politisk handling.

   Eksempler på tematikker er interessegruppers rolle i handelspolitikken, politiske myndigheters forhold til transnasjonale selskaper, og råvarepolitikk.

   Hvilke emner som faktisk vil bli gitt, vil til enhver tid imidlertid være avhengig av tilgjengelig undervisningskapasitet. Vi må derfor ta forbehold om at det noen semestre kan være vanskelig å tilby fordypning i internasjonal politisk økonomi.

   Emner som kan inngå i fordypningen

   Godkjente eksterne emner

   Fordypning i utviklingsstudier

   Fordypningen fokuserer på politikkens rolle i det globale sør med særskilt vekt på problemer relatert til kollektiv handling, stat, administrasjon og demokratisering, og disse faktorenes betydning for å redusere fattigdom og for å oppnå en inkluderende utvikling. Spørsmålene sees i sammenheng med ulike maktforhold og andre forutsetninger, som også i mange tilfeller påvirkes av internasjonal politikk.

   Innenfor denne rammen kan man i tillegg fokusere på politisk vold, miljøspørsmål eller sivilsamfunnets rolle.

   Undervisningskapasitetet avgjør hvilke emner som tilbys ulike semester. Noen semestre kan det derfor være vanskelig å tilby fordypning i utviklingsstudier.

   Du må velge minst ett av følgende emner

   Du kan i tillegg velge ett av følgende emner

   Les mer om instituttets forskning på utviklingsstudier. Her finner du oversikt over fagfeltet, fagpersoner og forskningsprosjekter knyttet til det.

   Emner utenfor Institutt for statsvitenskap

   Du kan ta ett eller flere av emner av de valgfrie emnene ved andre institutter/fakulteter ved UiO, eller ved andre universiteter/høgskoler i Norge. 

   Les mer om å ta emner utenfor Institutt for statsvitenskap.

   Utveksling

   Studenter som ønsker et utenlandsopphold, oppfordres til å gjøre det i andre semester av masterstudiet.

   Veiledning

   Mot slutten av andre semester søker du om å få oppnevnt veileder på masteroppgaven. 

   Her kan du lese om hvordan du søker om masteroppgaveprosjekt og veileder

   Vitnemål og grad

   Studiet leder fram til graden: Master i statsvitenskap

   Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

   Emne- og semestersider

   Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

   • Timeplan
   • Tid og sted for eksamen
   • Pensum og læringskrav

   Studiekvalitet

   Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

   Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 13. des. 2017 10:41