Hva lærer du?

Etter fullført masterprogram skal du ha utviklet kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som grunnlag for arbeid som leder i utdanningssektoren og for videre studier:

Kunnskaper

Kandidaten

 • forstår sentrale begreper og teorier innenfor fagområdet utdanningsledelse
 • har god innsikt i vitenskapelig tenkemåte og metode
 • forstår hvordan utdanningssystemer styres og reguleres, og hvordan ledelse utøves i samspillet mellom lokale, nasjonale og internasjonale kontekster

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan bruke teori og forskning som grunnlag for profesjonell ledelse i utdanningsorganisasjoner
 • kan gjennomføre et selvstendig avgrenset forskningsarbeid i tråd med faglige, metodiske og etiske retningslinjer
 • kan anvende teori og forskning i analyse av praktiske problemstillinger og slik bidra til problemløsning
 • kan begrunne faglige valg med utgangspunkt i forskning, og kommunisere slike valg skriftlig og muntlig
 • kan vurdere kvalitet og effektivitet i utdanningssektoren
 • kan bidra til utvikling av utdanningssektoren i lys av erfaringer og rammevilkår

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan bruke kunnskap og faglige uttrykksformer i kommunikasjon med aktører i utdanningsfeltet
 • viser en kritisk og spørrende til kunnskap og praksis i utdanningsfeltet
 • kan utøve etisk dømmekraft i møte med faglige og praktiske problemstillinger
 • kan medvirke konstruktivt og kritisk i endrings- og utviklingsarbeid
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 26. feb. 2014 14:23