Hvorfor velge dette programmet?

Hva skyldes global ulikhet og fattigdom? Vil økonomisk og politisk framgang til land i sør bidra til jevnere fordeling eller være kime til nye konflikter? Ved å studere globale prosesser, internasjonale forhold og lokale samfunn, belyser utviklingsstudier noen av verdens viktigste spørsmål.

Foto: Jon Dahl

En glad gjeng studenter på UTV som jobber for at du skal trives på studiet!

På utviklingsstudier lærer du om forhold i land i sør og relasjoner mellom disse og land i nord. Det er fremdeles store forskjeller mellom rike og fattige land, men mange land i sør opplever økonomisk vekst og større internasjonal innflytelse. Vil disse endringene bidra til en jevnere fordeling og redusert fattigdom, eller skapes nye konfliktlinjer om tilgang til og fordeling av makt og ressurser?

Vi diskuterer også årsaker til ulikhet og fattigdom. Er det et spørsmål om ressurser, historie eller internasjonale maktforhold? Hvilken rolle spiller internasjonale institusjoner i forhold til utviklingsprosesser i fattige land, og hvordan påvirkes utvikling av samspillet mellom internasjonale, nasjonale og lokale aktører? Hvordan kan folk inkluderes og selv ha påvirkning på lokal og nasjonal utvikling?

Tverrfaglighet og feltarbeid

Utviklingsstudier er et tverrfaglig bachelorprogram satt sammen av egne utviklingsemner og emner fra fire fagmiljøer:

  • statsvitenskap
  • samfunnsgeografi
  • samfunnsøkonomi
  • sosialantropologi

Tverrfagligheten gir deg innsikt i utviklingsrelaterte spørsmål sett fra ulike faglige perspektiver. Din innsikt i og kunnskap om kompleksiteten i utviklingsprosesser gjør deg i stand til å analysere styrker og svakheter ved utviklingstiltak og utviklingsstrategier. I det siste semesteret får du anledning til å gjennomføre feltarbeid i et land i sør koblet opp til arbeid med din bacheloroppgave

Studiemiljø

Utviklingsstudier er kjent for å ha godt sosialt miljø! Et aktivt programutvalg jobber for å inkludere alle studenter på programmet med hytteturer, fagseminarer, uformelle lunsjer/frokoster, julebord og sommerfest. Hver vår arrangerer de også studietur til utlandet. Armenia, Russland, Balkan og Genéva har vært blant reisemålene. Les mer om studiemiljøet.

Studier i utlandet

Utviklingsstudier har en øremerket avtale til New School, New York, USA. Egne fordypningsløp åpner opp for ulike utvekslingsmuligheter, se egen oversikt.

Blogg fra utveksling

En student på utviklingsstudier har blogget om sitt opphold i India.

UiO forøvrig har samarbeidsavtaler med universiteter over hele verden, og du kan studere et semester i utlandet i løpet av studiet. For deg som studerer utvikling vil det kanskje være interessant å studere i Afrika, Asia eller Latin-Amerika. Les mer om studieopphold i utlandet.

Videre studier og jobb

Utviklingsstudier åpner opp for mange jobbmuligheter, både i Norge og internasjonalt. Du tilegner deg en bred og sammensatt forståelse av utviklingsspørsmål på studiet. Denne kompetansen blir stadig viktigere i et internasjonalisert arbeidsliv.

Avhengig av fordypning kvalifiserer du til opptak til masterprogram i:

  • statsvitenskap
  • samfunnsgeografi
  • samfunnsøkonomi
  • sosialantropologi
  • tverrfaglige masterprogrammer

Les mer om jobb og videre studier.

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 28. nov. 2017 09:29