English version of this page

Krav til passord

På UiO kan du velgje om du vil bruke eit passord eller ei passordfrase som sikring av brukarkontoen din. For å sikre at passord eller passordfrasar er vanskelege å gjette seg fram til, har vi satt nokre krav til ditt passord eller passordfrase. Her finn du ei oversikt over desse krava.

Når du velgjer deg ein hemmelegheit, kan du velgje mellom to ulike format:

 • Passord: Eit ord på minst åtte teikn.
 • Passordfrase: Ei setning på meir enn tolv teikn.

Passordfrasar kan ofte vere enklare å hugse enn korte passord, då dei har færre krav til innhold.

Krav til passordfrasar

Ein passordfrase er ein setning som er enkel for deg å hugse, men vanskeleg for andre å gjette seg fram til.

Passordkrava:

 • Passordet må bestå av minst fire ord, separert med mellomrom.
 • Kvart ord må bestå av minst to bokstavar.
 • Kvart ord må i gjennomsnitt vere på minst fire teikn. Det vil seie at du kan ha nokre korte ord så lenge du også har ord som er tilsvarande over fire teikn.
 • Passordfrasen kan ikkje innehalde repeterande teikn, til dømes "aaaaaa".
 • Passordfrasen kan ikkje innehalde teikn i rekkefølgje, til dømes "123456".
 • Du kan berre ha eitt mellomrom mellom kvart ord.
 • Passordfrasen kan ikkje likne på nokon av dei førre passordfrasane dine.

Ein vanleg framgangsmåte for å lage deg ein passordfrase er å lage deg ein setning som er detaljert og gir meining for deg, men ingen andre. Prøv å unngå velkjende setningar frå lyrikk og litteratur. For å gjere det endå vanskelegare for andre å gjette passordfrasen din kan du med fordel gjere små endringar i setningen, til dømes bytte plass på nokre teikn, og bytte ut enkeltteikn med andre teikn.

Nokre dømer på passordfrasar (vennligst ikkje bruk desse):

 • Alle katter b0rde hatt slips
 • omg jeg elsker ponnier!
 • Snjoen fell tilDegaRe_i 2015 enn i BRd

Krav til passord

Når du skal velgje eit passord, må det:

 • Vere minst åtte teikn langt

Resten av krava USIT set for gode passord tek av tekniske årsaker berre hensyn til dei åtte første teikna i passordet.

Krav til dei åtte første teikna i passordet:

 • Passordet må ikkje vere eit ord eller ein del av eit ord som du finn i noko ordliste, uansett språk.
 • Passordet må ikkje vere eit namn (personnamn, stadsnamn, namn frå filmar eller litteratur).
 • Passordet må ikkje ha noko med deg å gjøre (bustad, telefonnummer, namn på hund osv.).
 • Passordet må innehalde teikn frå minst tre av følgjande fire (ikkje-overlappande) kategoriar med teikn:
  1. Store bokstavar
  2. Små bokstavar
  3. Tal
  4. Spesialteikn, til dømes: ! $ % ( ) - + ` = / ; : ? < > ' . , "
  • ​Merk: Om du bruker ePhorte kan du ikkje ha eit passord med spesialteikn. Om du har eit passord med spesialteikn og skal bruke ePhorte, går du til Brukerinfo og set eit nytt passord seinast dagen før du tek i bruk ePhorte.
 • Om det er nøyaktig ein stor bokstav i passordet, kan denne ikkje stå som teikn nummer ein.
 • Om det er nøyaktig eitt tal eller spesialteikn i passordet, kan dette ikkje stå som teikn nummer åtte.

Passordet kan heller ikkje likne på nokre av dei siste passorda dine.

Publisert 24. nov. 2015 07:55 - Sist endret 28. mars 2017 09:53