Video i forskning

En av USITs primære oppgaver er å hjelpe forskere ved UiO å nå sine forskningsmål. Videotilbudet er en forskningsrettet IT-tjeneste, rettet mot alle faser i forskningsprosessen. Vi kan tilby rådgiving og brukerstøtte innen IT-verktøy til videoanalyse. Dette fungerer som hjelp til selvhjelp for forskere som ønsker å komme i gang eller allerede arbeider med video. 

Trenger du hjelp fra noen, men vet ikke hvem?

Kort om fordeler ved digital video som forskningsdata

Som empiriske data i ulike forskingsfelt kan video ha flere fortrinn: 

  • Video kan gi en audiovisuell rekonstruksjon av komplekse sosiale hendelser.
  • Det gir forskere verifiserbar dokumentasjon da hendelser kan avspilles flere ganger.
  • Videosekvenser kan finleses ved å fryse situasjonen eller spilles av hurtig/langsomt for å avdekke mønster.
  • Video kan fungere som en delt ressurs, både innad i det lokale forskerfellesskapet og til distribuerte omgivelser. 
  • Gjennom analyse av videodata av sosial interaksjon kan forskere synligjøre adferd som ellers er vanskelig å spore, f.eks. i observasjon av verbal og non-verbale kommunikasjon.
  • Video kan benyttes sammen med andre typer data i f.eks. case-studier eller mixed method design. 

Video som verktøy i forskningsformidling

Video kan også være et egnet medium til formidling av forskningsresultater, f.eks. på en konferanse eller i forbindelse med forskningsbasert undervisning. Multimediagruppen tilbyr brukerstøtte og rådgiving til de som ønsker å ta i bruk rike medier som bilde, lyd eller video til formidling og undervisning.

Utstyr og tekniske ting rundt video

Avhengig av hvilken kompetanse og ressurser vi har tilgjengelig til en hver tid kan vi bistå med: 

  • Råd om innkjøp av utstyr og infrastruktur for video i forskning.
  • Praktiske tips for tilstrekkelig god kvalitet på opptak (inkl. lyd). 
  • Råd og opplæring i redigering og behandling av videodata.
  • Hjelp til redigering og konvertering til egnede formater for analyseprogrammer. 

Konvertering av rådata

Rådata fra et feltarbeid med høyoppløselig video kan bli meget omfattene. Av lagringshensyn og som forberedelser til videre analyse er det gjerne hensiktsmessig å komprimere video til et passende format. Vi som arbeider med dette på USIT anbefaler konvertering til MPG4 da dette også kan benyttes i aktuelle analyseprogrammer som tilbys ved UiO. For å konvertere video anbefales gratisløsningen HandBrake som installeres på egen arbeidsstasjon (Windows, Mac eller Linux). 

Programvare for analyse av video

Ved UiO tilbys et par alternativer som er aktuelle analyseverktøy for video; NVivo og kombinasjonen HyperResearch og HyperTranscribe. Merk at dette ikke er dedikerte programmer for videoanalyse. Det er fleksible og gode verktøy for kvalitativ forskning som også har basis-funksjonalitet for analyse av video. Det fine med disse "verktøykassene" er at man kan kombinere ulike data-kilder i en gitt studie ( les mer om hvordan ta i bruk programmene ). Vi har erfarne medarbeidere med forskerkompetanse (PhD) som holder regelmessig kurs i NVivo, HyperResearch og HyperTranscribe og kan bistå med metode-veiledning tilknyttet disse programmene. Ta gjerne kontakt med oss på kvalitativ-metode@usit.uio.no tidlig i forskningsprosessen for råd/hjelp til valg av programvare for analyse av video.

Det er endel forskningsmiljøer på UiO som benytter mer spesialiserte og dedikerte programmer til videoanalyse. Noen eksempler er The Observer XT fra Noldus og Transana. Disse har vi ikke sentrale lisenser eller brukerstøtte på og inngår ikke som endel av tjenestetilbudet. Men vi snakker gjerne med forskere som er interessert i å ta i bruk andre programmer enn hva som tilbys sentralt på UiO for kartlegging av fremtidige behov (se kontaktveileder).

Kontaktnettverk for bruk av video i forskning v/UiO

USIT har fått endel tilbakemeldinger fra forskere og teknisk ansatte ved UiO som er interessert/involvert i video til forskingsformål, at det er ønskelig med et kontaktnettverk for utveksling av erfaringer og kompetanse. Hvis du (eller noen kollegaer) kan tenke deg å være endel av dette nettverket, send gjerne en e-post til kvalitativ-metode@usit.uio.no

Publisert 18. juni 2013 13:54 - Sist endret 16. aug. 2016 10:31