Søk


Viser treff 41–60 av 62 for «endokrinologi»

Årsrapport 2016 for forskningsgruppen Aterosklerose og lipidologi - Institutt for medisinske basalfag

Avdeling: Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisisn Group name: Atherosclerosis and Lipidology Department: Department of...

Disputas: Deidi Ann Bergestuen - Institutt for klinisk medisin

Onkologisk Endokrinologi, Akademiska Sjukhuset i Uppsala, Uppsala, Sverige 2. opponent: Ass. Professor Henning Grønbæk, Medisinsk afdeling, Århus...

Disputas: Anne-Marie Aas - Institutt for klinisk medisin

universitetssykehus, Universitetet i Oslo Veileder: Hovedveileder: Professor dr.med. Kåre Inge Birkeland, Klinisk Endokrinologi, Endokrinologisk klinikk...

1955-artikler.pdf - Institutt for helse og samfunn

metodens anvendelse i cancerdiagnostikk. Dens betydning og muligheter pli andre felter, f.eks. for fysio- logien og endokrinologien i forbindelse med de...

1969-artikler.pdf - Institutt for helse og samfunn

Nye pcnioillin~w . D:\ det lyktes for biokjemikerne :\ fremstille «penicil- l•nkJcrnc•h, 6-.lminopenicillnnsyre (fig. 1), l& veien &pen for fremstilli...

1945-artikler.pdf - Institutt for helse og samfunn

Tidsskrift for Den Norske Lægeforening TIDSSKRIFT FOR PRAKTISK MEDISIN ---- -------------------- --Nr. 4 ( 10) 15. august 1945 - PENICILLIN OG DETS KL

naf-1974.pdf - Institutt for helse og samfunn

........................ 385 Lunde, Per Knut M.: Kriterier for valg av preparater i en legemiddelkomite . . . . . . . . . . . . . . 29 Lunaas, T.: Reproduksjonens endokrinologi...

1954-innhold.pdf - Institutt for helse og samfunn

endokrinologi.:n · · "S Kryptorchisme enda en gang ............... . Lingua medica ........................... . Metallstøv-pnevmonier

1952-innhold.pdf - Institutt for helse og samfunn

: Diabetesmorbiditet og arvelighet .... 695 Hanssen, Per: Framsteg i endokrinologi .......... 167 Harbitz, H. Fr., og Øyen, Odd: Gjenoppliving ved hjertestans...

1965-innhold.pdf - Institutt for helse og samfunn

eJvfedisinsk-vitenskapelig del Redaktør: O. K. H arlem Redaksjonssekretær: K a a r e S o l h e i m IN N HOLD Siffer før skr&strek angir nummer, siffer...

1957-innhold.pdf - Institutt for helse og samfunn

Tidsskrifr(or DenKorskelægeforening TIDSSKRIFT FOR PRAKTISK MEDISIN 1957 o 7 7· arg ang MEDISINSK-VITENSKAPELIG DEL: Redaktør jens Bjørneboe Redaksjom

1960-innhold.pdf - Institutt for helse og samfunn

eMedisinsk-vitenskapelig del Redaktør: jens Bjørneboe 8o. årgang I NNHOLD O r i g in a l a r t i k l c r, o v c r s i k t s a r t i k l c r, f o r e d

1959-innhold.pdf - Institutt for helse og samfunn

c!Yvfedisinsk-vitenskapelig del Redaktør: jens Bjørneboe 1959 79· årgang I NNHOLD Orig in a la r tik ler, oversikts artikler, f o r e d r a g, k a s u

1951-innhold.pdf - Institutt for helse og samfunn

Ttdsskrifi:fop DenUJrskelægeforenfnp TIDSSKRIFT FOR PRAKTISK MEDISIN o 71. argang MEDISINSK-VITENSKAPELIG DEL: Redaktør ]ens Bjørneboe Rcdaksjonskomit

1968-innhold.pdf - Institutt for helse og samfunn

TIDSSKRIFT FOR PRAKTISK MEDISIN 88. årgang MEDISINSK- VITENSKAPELIG DEL: REDAKTØR: OLE K. HARLEM Redaksjonssekretær: Kaare Solheim REDAKSJONSKOMIT~: A

1970-innhold.pdf - Institutt for helse og samfunn

ONJVERSJTETSBIBLIOTEKET l OSLO Avlskon~oret Bilag til Tidsskrift for Den norske lægeforening nr. 24/1970 <-~&u<._ li rrd k ".[i_ 1~,e" tt1 SS Ptj// TI...

1972-innhold.pdf - Institutt for helse og samfunn

... - c/IÆedisinsk vitenskapelig del Redaktør: Ole K . Harlem Assisterende redaktører: E i n a r J o h an n ess e n og K a a r e S o l h e i m ... 197...

1983-innhold.pdf - Institutt for helse og samfunn

- tive stavbakterieinfeksjoner (s) (0) Fr0land A: Endokrinologi (B) Fr0land G et al: Servicetilbud for angina pectoris-pasienter (0) Fr0land SS: Parasitt...

1984-innhold.pdf - Institutt for helse og samfunn

Register 1984 104. argang ISSN 0029-2001 © Tidsskrift for Den norske lregeforening Medisinsk vitenskapelig del: redakter Ole K. Harlem Assisterende re

1986-innhold.pdf - Institutt for helse og samfunn

-o x:> I ~ Q) ~ ~ :::3 ..... ali! :::0... == (;o;j F;; ~ lflicdl~~Ikrrli~lt ~~ff lW~lill 1ill~ff~&~ n~~~~~rr~1illn1ill~ The Journal of the Norwegian M...