Nettsider med emneord «Etikk»

Publisert 5. aug. 2011 13:50
Publisert 12. juni 2015 12:56

HOD arrangerte fagdag for hele departementet. Partnerforum var medarrangør.

Publisert 29. juni 2011 11:15

Partnerforums tredje etikknettverksmøte.

Publisert 29. juni 2011 11:15

Partnerforums første etikknettverksmøte

Bernt Hagtvet
Publisert 3. juli 2019 14:38

Kva kan vi lære av den spanske borgarkrigen i dag?

Publisert 1. okt. 2015 13:25

Riksrevisjonen arrangerte lederkonferanse på Lysebu konferansesenter. Partnerforum bidro inn i programmet.

Bildet kan inneholde: ledningsgjerde, blå, vann, metalltråd, gjerde.
Publisert 2. mars 2021 15:43

Dagens internasjonale politiske situasjon. Hvordan vil den liberale verdensorden utvikle seg? Hvilke maktendringer preger vår tid? Hvilke avveininger og valg står vi overfor?

Bernt Hagtvet
Publisert 14. juni 2018 15:00

Frukostseminar med utgangspunkt i Hannah Arendts rettsreportasje fra 1963

Publisert 11. feb. 2016 13:28

Trusler og trygghet. Hva har størst innvirkning på trygghetsfølelsen? Hvilke trusler er vi villige til å leve med?

Bildet inneholder bøker i bokhyller
Publisert 1. juli 2021 09:33

Et klart språk fra myndighetene har stor betydning for alle deler av samfunnet.  Hvordan kan myndighetenes språk bidra til at befolkningens medborgerskap tas vare på?

Publisert 6. des. 2018 10:23

Bedre revisjon av IT-systemer

Publisert 15. mai 2014 10:50

På Partnerforums andre frukostmøte i 2014 såg vi på korleis forvaltninga kan fange opp og kjempe ned korrupsjon i eigne rekker og i samhandling med andre.

Publisert 28. juni 2018 14:47

EUs Personvernforordning - hva bør statsforvaltningen være særlig oppmerksom på? 

Publisert 29. juni 2011 11:25

Seminaret satt fokus på etikk og de nye etiske retningslinjene i forvaltningen for å øke bevisstheten rundt etiske spørsmål og for å styrke befolkningens tillit til forvaltningen.

Publisert 29. juni 2011 11:24
Publisert 29. juni 2011 11:24

Media spiller en nøkkelrolle på politikkens arena. Politikerne blir stadig mer opptatt av å opptre strategisk i forhold til å nå ut i media. Som en del av mediestrategien tar politikerne i regjeringsapparatet sterkere grep om informasjonsvirksomheten i departementene.

Publisert 5. aug. 2011 13:15

Om forholdet mellom økonomi og etikk på miljøområdet 

Publisert 25. aug. 2011 13:49

Ullevål universitetssykehus hadde tre mindre seminarinnlegg i 2007, samtlige var justerte innledninger fra tidligere fellesseminarer i Partnerforums regi.

Publisert 29. juni 2011 11:15

Partnerforums syvende nettverksmøte tok opp krav og forventninger til likebehandling i forhold til offentlige anskaffelser og praktisering av konsesjonsordninger.

Publisert 29. juni 2011 11:15

Partnerforums femte etikknettverksmøte tok opp kommunikasjonsbetingelser og varsling - hva er varsling, hva skjer med arbeidstakere som varsler og hvorfor er noen tause?

Publisert 29. juni 2011 11:15

Partnerforums åttende nettverksmøte tok opp hvordan statlige virksomheter jobber med å stimulere til etisk refleksjon.

Publisert 29. juni 2011 11:15

På Partnerforums sjette etikknettverksmøte fikk man en gjennomgang av "overvåking i arbeidslivet" sett fra Datatilsynets ståsted. Deretter fikk man en etikers vurderinger av ulike sider ved arbeidslivets overvåkingspraksis.

Publisert 29. juni 2011 11:15

Partnerforums fjerde etikknettverksmøte tok opp norske eksempler og internasjonale erfaringer som viser at det kreves mer enn lover og interne regler for å sikre både plikter og rettigheter for ansatte som varsler om uheldig praksis i egen organisasjon.

Hva mer skal til for å styrke både plikter og rettigheter til å varsle konfidensielt?