Nettsider med emneord «FoU»

Bildet kan inneholde: hvit, stående, font.
Publisert 3. sep. 2019 09:26

Hvilken funksjon har byråkratiet i en tid preget av populistiske krefter, endringer og en mediestyrt virkelighet? 

Publisert 20. des. 2018 14:08

Kan forskningen innfri beslutningstakernes forventninger?

Publisert 5. juli 2018 15:15

Jubileumsseminar. Åpent for alle, påmelding - fri adgang

Publisert 19. apr. 2017 13:20

Fra forskning til praksis - dilemmaer i lederrollen

Publisert 27. mars 2017 10:21

Økonomer har stått bak en rekke markedsorienterte reformer de siste tiårene.

Publisert 9. des. 2016 14:11

Partnerforums niende etikkseminar som tok for seg utfordringer og forutsetninger for saklige diskusjoner i offentligheten. 

Publisert 31. okt. 2016 09:08

Bruk kunnskapen! Hva som skal til for å lykkes med å omsette kunnskap til forbedring av tjenestene vi leverer til våre brukere?

Publisert 15. juni 2016 10:32

Høstkonferanse om forholdet mellom forskning og statsforvaltning.

Publisert 17. feb. 2015 13:22

Forskning i seg selv gir ikke løsninger på politiske problemer. I saker hvor det er spenninger og verdiuenighet, er det ikke nok med forskningsresultater. Bør man også legge til rette for en annen type diskusjon -- og et sett med muligheter istedenfor én vei?

I så fall: Hva slags konsekvenser gir dette forskere og politikkutformere?

Publisert 15. jan. 2013 10:38

Statsminister Jens Stoltenberg og finansminister Sigbjørn Johnsen la frem Perspektivmeldingen 2013 og åpnet opp for kommentarer og diskusjon fra forvaltning og forskning. Arrangementet var åpent for alle.

Publisert 8. jan. 2013 17:18
Publisert 25. okt. 2012 10:50

ARENA Senter for europaforsking ved Universitetet i Oslo og Partnerforum inviterer til fagleg påfyll om EU og utviklinga i Europa. Med fredspristildelinga som bakteppe ser vi på utviklinga i Europa og spør korleis den norske forvaltninga må tilpasse seg EU.

Publisert 2. mai 2012 10:15

Partnerforums vårkonferanse 2011. Dagskonferanse om velferdsstatens fremtid.  

Publisert 20. okt. 2011 13:13

Om forvaltningens etablering og bruk av kunnskapssentre, tenke-tanker og analyseenheter

Publisert 4. aug. 2011 15:50

Halvdagsseminar om foreløpige resultater rundt NAV-evalueringen:

Organisering og organisasjonskultur - mulige grep for forbedring

Publisert 4. aug. 2011 15:49

Halvdagsseminar om forsknings- og vitenskapsetikk

Publisert 29. juni 2011 11:29

Partnerforums vårkonferanse 2010. Dagskonferanse om effektivitet i staten.

Publisert 29. juni 2011 11:24

Seminaret tok opp samhandlingsutfordringer internt og på tvers av etater. Vi fikk presentert forskning fra Semicolon-prosjektet som jobber med utvikling og utprøving av verktøy for bedre samordning og kunnskapsdeling i offentlig sektor.

Publisert 29. juni 2011 11:24

Seminaret tok opp bruk av evaluering i staten og drøftet forutsetninger for kunnskapsutvikling og forbedring i statlige virksomheter.

Publisert 29. juni 2011 11:22

Kortsiktighetens tragedie og tyranni - om trusler på samfunnsnivå:

En utfordring for toppledere med samfunnsansvar?

Publisert 29. juni 2011 11:21

Partnerforums andre møte i Innovasjonsnettverket.

Nettverket for innovasjon i offentlig sektor inviterer til debatt omkring utdanningssystemets rolle for innovasjon i privat og offentlig sektor. Vi ønsker å drøfte i hvilken grad universitetene og høgskolene makter å utføre disse oppgavene i dag og om innovasjonsevnen kan styrkes.

Publisert 29. juni 2011 11:21

Partnerforums fjerde møte i Innovasjonsnettverket:

Hva slags barrierer står i veien for entreprenørskap i offentlig sektor og hva slags incentiver kan myndighetene gjøre bruk av for å stimulere til slike innovasjonsprosesser?

Publisert 29. juni 2011 11:20

Partnerforums sjette og siste innovasjonsnettverksmøte: Her diskuterte representanter fra sentrale departementer og organisasjoner Stortingsmeldingen "Et nyskapende og bærekraftig Norge". Hva vil den økte interessen for innovasjon i offentlig sektor bety rent konkret.

Hva vil departementene gjøre for å følge opp "innovasjonsmeldingen" og hvordan har de tenkt å koordinere arbeidet på tvers av departementene? Hvordan kan vi sikre et godt kunnskapsgrunnlag for politikkutformingen?  

Publisert 29. juni 2011 11:17

Møtet tok opp utfordringar for tverrfagleg forskingssamarbeid – infrastrukturen for slikt samarbeid stiller krav om ei betre koordinering, i dag synest ansvaret å vera pulverisert. Er innsikta vi har skaffa oss i Noreg vert brukt på ein god måte?

Publisert 29. juni 2011 11:16

Norsk velferdsforsking viser seg å vere omfattande, velfinansiert, rutinisert og institusjonalisert. Departementa har brukt over ein halv milliard kroner på velferdsforsking dei siste ti åra. Korleis blir denne forskinga brukt? Korleis har forskinga prega politikkutforminga?