Nettsider med emneord «Forvaltningspolitikk» - Side 4

Publisert 29. juni 2011 11:22

Kortsiktighetens tragedie og tyranni - om trusler på samfunnsnivå:

En utfordring for toppledere med samfunnsansvar?

Publisert 29. juni 2011 11:22

System - og organisasjonsutvikling betraktet med forvaltningsrettslige briller:

Hvordan bør toppledere i offentlig sektor anlegge et rettslig perspektiv på omstillingsarbeidet? Om forholdet mellom brukerorientering og rettighetsorientering.

Publisert 29. juni 2011 11:22

Hva har skjedd med Riksrevisjonen i forbindelse med framveksten av forvaltningsrevisjon? Hvordan forklare fremveksten og hvilke implikasjoner dette har for forholdet mellom Riksrevisjonen, Stortinget, regjeringen og forvaltningen?

Publisert 29. juni 2011 11:21

"Ledere i staten skal sammen med medarbeidere bidra til å frambringe resultater til beste for fellesskapet i henhold til politiske prioriteringer og grunnleggende samfunnsmessige verdier." Sitatet, som kommer fra Siri Røine, Statens personaldirektør, ble utdypet og kommentert på seminaret.

Publisert 29. juni 2011 11:21

Seminaret tok opp ansvars- og samarbeidsrelasjoner samt utfordringer knyttet til rettslige spørsmål ved forvaltningens fremtidige bruk av IKT. I sitt innlegg utforsket Schartum noen sentrale rettslige verdier og visjoner som bør stå sentralt i det videre omstillingsarbeidet.

Publisert 29. juni 2011 11:20

Partnerforums innovasjonsnettverks femte møte:

God styring av IKT er blitt svært krevende. Mengden teknologisystemer og høyt antall ulike leverandører gjør styring og ledelse til en hovedutfordring ved offentlige IT-prosjekter. Seminaret søker å belyse hvordan det offentlige bør håndtere sine IKT-utfordringer framover. Har det offentlige noe å lære av det private næringsliv?

Publisert 29. juni 2011 11:18

Partnerforums vårkonferanse 2005

Publisert 29. juni 2011 11:18

Det går knapt en dag uten at media bruker store overskrifter på enkeltmenneskers ublide og ubarmhjertige møter med offentlig sektor. Samtidig stilles det stadig skjerpede krav til god ressursutnyttelse i offentlig sektor. Vi vil ha mer og bedre skole, helse og andre offentlige tjenester.  

Publisert 29. juni 2011 11:17

Hvorfor modifiseres moderne reformer i foregangsland som Australia og New Zealand, og vil Norge følge deres eksempel?

Publisert 29. juni 2011 11:17

Seminaret satte fokus på hvilke krav, utfordringer og dilemmaer som offentlig ansatte forventes å møte i en digital arbeidshverdag.

Publisert 29. juni 2011 11:17

Møtet tok opp utfordringar for tverrfagleg forskingssamarbeid – infrastrukturen for slikt samarbeid stiller krav om ei betre koordinering, i dag synest ansvaret å vera pulverisert. Er innsikta vi har skaffa oss i Noreg vert brukt på ein god måte?

Publisert 29. juni 2011 11:17

NAV-reforma er den største forvaltningsreforma i Noreg nokon gong, når det gjeld tal tilsette, brukarar og ressursar. Dette frukostmøtet har som mål å formidle fersk kunnskap om kvar NAV står i dag og diskutere nokre av utfordringane ved den omfattande reforma. Vi får innleiingar av Tom Christensen og Kåre Hagen, som leier kvar sin modul av evalueringa av NAV.

Publisert 29. juni 2011 11:16

Norsk velferdsforsking viser seg å vere omfattande, velfinansiert, rutinisert og institusjonalisert. Departementa har brukt over ein halv milliard kroner på velferdsforsking dei siste ti åra. Korleis blir denne forskinga brukt? Korleis har forskinga prega politikkutforminga?  

Publisert 29. juni 2011 11:16

I Stortingsmelding nr. 17 (2002–2003), “Om statlige tilsyn”, varsla regjeringa at hovudkontora for åtte tilsyn, med ein samla stab på i overkant av 900 personar, skulle leggjast til andre byar enn Oslo. Val av lokalisering blei gjort med utgangspunkt i at tilsyna skulle ha god tilgang på høgt kvalifiserte medarbeidarar og at dei var forankra i fagmiljø av høg klasse. Kva kan vi seie om forholdet mellom kor uavhengige tilsyna skal vere og departementa si styring? Kva kan vi seie om verknadene for personell, kompetanse, kostnader, kvalitet i oppgåveløysinga og konsekvensar for tilfyttingsregionen?

Publisert 29. juni 2011 11:16

Kva er OPS og kva er status for arbeidet med OPS sett frå statens ståstad? På kva område og under kva for område og under kva omstende kan OPS nyttast – eller helst ikkje? Frukostmøtet ga ei innføring i temaet. Vi fekk presentert nokre overordna, prinsipielle synsmåtar med råd frå Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Statens vegvesen presenterer erfaringar frå tre OPS-prosjekt.

Publisert 29. juni 2011 11:16

Kva nye krav blir stilte for å kommunisere effektivt og truverdig med dei du ønskjer å nå?

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Partnerforum inviterte til seminar om bruk av sosiale media i statleg forvaltning.

Publisert 29. juni 2011 11:16

Partnerforum inviterte til frukostmøte om Riksrevisjonen si rolle ved forbetringar av norsk forvaltning. Politidirektør Ingelin Killengreen og riksarkivar Ivar Fonnes stilte med synspunkt og erfaringar og dei blei kommentert av Tor Saglie. Frukostmøtet blei avslutta med diskusjon leia av Andreas Hompland.