Nettsider med emneord «Kommunikasjon» - Side 2

Publisert 29. juni 2011 11:16

Kva nye krav blir stilte for å kommunisere effektivt og truverdig med dei du ønskjer å nå?

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Partnerforum inviterte til seminar om bruk av sosiale media i statleg forvaltning.

Publisert 29. juni 2011 11:16

Målingane frå Norsk Kundebarometer viser at statseigde tenesteytarar har problem med å gjere brukarane så nøgde som det aktørar i bransjar prega av konkurranse, klarer. Vi spør: Kva kan gjerast? Vi bydde også på ein presentasjon av styresmaktene si nye innbyggjarrundersøking – om det inntrykket folk har av publikumsretta statlege og kommunale tenester. Kva er utfordringane ved å måle kor tilfreds brukarane er med tenester som det offentlege yter?

Publisert 29. juni 2011 11:17

Formålet med frokostmøtet var å orientere om hva UiO og BI sammen - og hver for seg - kan bidra med av forskningsbasert innsikt om retorikk og kommunikasjon i arbeidslivet.

Publisert 29. juni 2011 11:18

Vårkonferansen 2007

Temaet for konferansen var retorikkens relevans for ledelse, formidling og kommunikasjonsvirksomhet. Akademikere presenterte sentrale emner innen forskning om kommunikasjon i arbeidslivet. Representanter fra arbeidslivet diskuterte utfordringer og praksis i ulike organisasjoner. Eksempler på temaer var medarbeidersamtaler, bruk av e-post, ledelseskommunikasjon, stillingsannonser og “rød-grønt språk”.

Publisert 29. juni 2011 11:18

Staten og mediene i risikosamfunnet

Publisert 29. juni 2011 11:24

Omdømmehåndtering må forventes å bli enda viktigere aktivitet i framtiden, da dette handler om en dypere trend i samfunnsutviklingen. Det er imidlertid viktig å utvikle oppskrifter og idealer som evner å ivareta offentlige institusjoners særtrekk og verdigrunnlag. Seminaret presenterte forskere som jobber med temaet.

Publisert 29. juni 2011 11:24
Publisert 29. juni 2011 11:24

Media spiller en nøkkelrolle på politikkens arena. Politikerne blir stadig mer opptatt av å opptre strategisk i forhold til å nå ut i media. Som en del av mediestrategien tar politikerne i regjeringsapparatet sterkere grep om informasjonsvirksomheten i departementene.

Publisert 29. feb. 2012 15:13

Aktualitetsseminar om digital internkommunikasjon og nye arbeidsformer

Publisert 29. juni 2011 11:22

Partnerforums høstkonferanse 2009. Dagskonferanse om statens kommunikasjonspolitikk.

 

Publisert 29. juni 2011 11:25

Partnerforums høstkonferanse 2010. Dagskonferanse om statens innsats i klimaarbeidet.

Publisert 7. sep. 2021 12:06
Publisert 12. sep. 2014 15:46

Partnerforums frukostmøte 10. november 2014: Omorganiseringar i offentlege og private verksemder kan skape sterke kjensler hjå tilsette og eigarar. Det kan påverke dei tilsette si fellesskapsoppleving, deira engasjement, lojalitet og effektivitet. Både organisasjonsidentitet og -kultur blir påverka av slike endringar.

Publisert 25. okt. 2017 14:23

Seminar nr. 3 i nettverk for digitalisering i statsforvaltningen. Om digitalisering, nytenkning og samarbeid med næringslivet.

Publisert 27. jan. 2021 17:20

God forvaltningsskikk - del 1

Bildet kan inneholde: ledningsgjerde, gjerde, piggtråd, nett, metalltråd.
Publisert 14. nov. 2018 16:50

Politisk risiko 2019: Mot mer konflikt mellom stormakter?

Publisert 27. jan. 2021 17:31

God forvaltningsskikk - del 2

Publisert 12. jan. 2016 15:32

Nettverket har seks seminarer i løpet av 2016-2018

Publisert 22. okt. 2021 10:02

Hvordan lykkes med hybridarbeid?

Publisert 9. des. 2016 14:11

Partnerforums niende etikkseminar som tok for seg utfordringer og forutsetninger for saklige diskusjoner i offentligheten. 

Publisert 1. des. 2014 12:01

På Partnerforums første frukostseminar i 2015 tok vi føre oss medarbeidarundersøkingar og korleis ein kan få til ein best mogleg prosess som gir verksemda og medarbeidarane ein meirverdi.

Publisert 24. mars 2022 20:24

Hvordan være en god tilstedeværende leder nå og i fremtiden leder nå og i fremtiden ––med digitale med digitale møter og hjemmekontor?

Publisert 13. mai 2019 16:12

Hvordan få til endring og samarbeid på tvers av organisasjon og faglig bakgrunn?

Publisert 16. sep. 2015 11:38

Seminar om statens toppledere sin deltakelse i den offentlige debatten. Hva slags ytringsfrihet og ytringsplikt har ledere og ansatte i staten?

Seminaret er forbeholdt partnernes toppledere og spesielt inviterte gjester.

Publisert 16. nov. 2021 14:49

Hva er egentlig innovasjon? En grunnleggende innføring i innovasjonsfaget