Nettsider med emneord «Styring» - Side 2

Publisert 7. mars 2013 10:22

På dette frukostmøtet såg vi på kva for særlege utfordringar som er knytte til strategiutvikling og -iverksetjing i det offentlege.

Publisert 17. des. 2012 09:58

På Partnerforums siste møte i økonomistyringsnettverket så vi på statlig styring av selskaper med sektorpolitiske mål.

Hvordan er balansen mellom tett styring fra departementene og selskapenes egen handlefrihet?

Publisert 16. okt. 2012 10:11

Seminar kun for Partnerforums toppledere og spesielt inviterte

Publisert 27. sep. 2012 16:13

Frukostmøte om tilsyn, beredskap og samhandling.

Publisert 22. aug. 2012 12:54

Partnerforums aktualitetsseminar tok opp juridiske og etiske problemstillinger knyttet til embetsverkets rolle.

 

Publisert 14. aug. 2012 12:47

Partnerforums femte møte i økonomistyringsnettverket tok for seg ulike verktøy i departementenes styring av underliggende virksomheter.

Publisert 2. mai 2012 10:15

Partnerforums vårkonferanse 2011. Dagskonferanse om velferdsstatens fremtid.  

Publisert 23. feb. 2012 14:46

Frukostmøte om utfordringar i statlege IKT-prosjekt.

Publisert 11. nov. 2011 13:25

Partnerforums fjerde møte i økonomistyringsnettverket

Publisert 2. nov. 2011 13:53

Seminar kun for Partnerforums toppledere og spesielt inviterte

Publisert 25. aug. 2011 13:49

Ullevål universitetssykehus hadde tre mindre seminarinnlegg i 2007, samtlige var justerte innledninger fra tidligere fellesseminarer i Partnerforums regi.

Publisert 29. juni 2011 11:30

Partnerforums første møte i økonomistyringsnettverket.

Hva har EUs gjeldskrise å si for Norges statsbudsjett 2011 og veien videre? Hvordan skal Norge innrette sin økonomiske politikk i lys av gjeldskrisen i EU? Hvor robust er velferdsmodellen i forhold til ytre påvirkninger?

Publisert 29. juni 2011 11:30

Partnerforums økonomistyringsnettverk har tatt opp temaer knyttet til økonomirelaterte arbeidsprosesser ut fra partnernes ønsker. Forskningsbaserte innlegg og erfaringsutveksling mellom partnernes ansatte stod sentralt.

Det ble arrangert seks nettverksmøter i løpet av perioden 2010-2013. Nettverket er nå avsluttet.

Publisert 29. juni 2011 11:29

Partnerforums andre møte i økonomistyringsnettverket.

Målet for seminaret var å utforske hvordan teori kan bidra til å belyse forutsetningene for god informasjonsstrøm og tillit mellom departement og underliggende virksomheter. Seminaret presenterte erfaringer fra virksomhetsledere om hvordan det oppleves å bli styrt.  

Publisert 29. juni 2011 11:29

Partnerforums tredje møte i økonomistyringsnettverket.

Hvilke konsekvenser har Norges økonomiske situasjon for arbeidet med effektivisering og gjennomføring av reformer i forvaltningen? Vi ønsker å utforske hvordan bruk av insentiver i offentlig sektor kan bidra til mer effektive tjenester, og hvordan insentiver kan konstrueres for å støtte opp under politiske mål.  

Publisert 29. juni 2011 11:29

Partnerforums vårkonferanse 2009. Dagskonferanse om finanskrisa og statlige styringsutfordringer.

Publisert 29. juni 2011 11:29

Partnerforums vårkonferanse 2010. Dagskonferanse om effektivitet i staten.

Publisert 29. juni 2011 11:25

Partnerforums høstkonferanse 2010. Dagskonferanse om statens innsats i klimaarbeidet.

Publisert 29. juni 2011 11:24

Politisk styring er kommet på moten igjen, hevdet professor Tom Christensen.

Han mener man i Norge ser tegn til økt politisk styring i offentlig sektor og at dette må ses i sammenheng med den generelle internasjonale tendensen Post - New Public Management. Blant dem som leste utviklingen annerledes var departementsråd Trond Fevolden som var Christensens motdebattant på dette seminaret.

Publisert 29. juni 2011 11:24

Seminaret utdypet utfordringer i økonomistyringen i offentlig sektor, og ga et tilbakeblikk på hva som er gjort og presenterte noen sentrale utfordringer.

Publisert 29. juni 2011 11:24

Seminaret tok opp samhandlingsutfordringer internt og på tvers av etater. Vi fikk presentert forskning fra Semicolon-prosjektet som jobber med utvikling og utprøving av verktøy for bedre samordning og kunnskapsdeling i offentlig sektor.

Publisert 29. juni 2011 11:24

Seminaret tok opp bruk av evaluering i staten og drøftet forutsetninger for kunnskapsutvikling og forbedring i statlige virksomheter.

Publisert 29. juni 2011 11:22

Partnerforums høstkonferanse 2009. Dagskonferanse om statens kommunikasjonspolitikk.

 

Publisert 29. juni 2011 11:22

Kortsiktighetens tragedie og tyranni - om trusler på samfunnsnivå:

En utfordring for toppledere med samfunnsansvar?

Publisert 29. juni 2011 11:21

Hvordan skal vi få til økt brukerorientering i offentlig sektor? Og hvordan går vi frem for å måle kvaliteten på offentlige tjenester?