Nettsider med emneord «Velferd og helse»

Publisert 7. feb. 2019 15:43

Ungdom og internett - risiko, regulering og rettigheter

Publisert 31. okt. 2016 09:08

Bruk kunnskapen! Hva som skal til for å lykkes med å omsette kunnskap til forbedring av tjenestene vi leverer til våre brukere?

Publisert 12. apr. 2016 11:36

Aktualitetsseminar om samfunnsøkonomiske konsekvenser ved økt innvandring og integrering. Arrangementet streames.

Publisert 10. feb. 2016 15:58

Seminar om videreføringen av velferdsordningene og utfordringer for norsk økonomi

Publisert 12. juni 2015 12:56

HOD arrangerte fagdag for hele departementet. Partnerforum var medarrangør.

Publisert 4. sep. 2014 14:26

Hva slags tilnærming bør vi ha til sykefraværsarbeidet for å best mulig kombinere hensyn til en bærekraftig sykelønns- og velferdsordning med målene om et mer inkluderende arbeidsliv? Hvordan jobber vi best med nærværsarbeid på arbeidsplassen? Dette var temaet for aktualitetsseminaret den 16. oktober.

Publisert 24. juni 2014 10:58

Intern fagdag i Helse- og omsorgsdepartementet, med fokus på tre ulike temaer. Partnerforum bidro inn i programmet.

Publisert 20. sep. 2013 13:54

På Partnerforums høstkonferanse så vi på konsekvensene den økende graden av internasjonalisering og europeisk integrasjon har for Norge.

Hvordan påvirkes Norges suverenitet, velferdsstat og statsforvaltning?

Publisert 13. mars 2013 13:17

Heldagsseminar for KRDs ansatte på Lysebu.

Publisert 15. jan. 2013 10:38

Statsminister Jens Stoltenberg og finansminister Sigbjørn Johnsen la frem Perspektivmeldingen 2013 og åpnet opp for kommentarer og diskusjon fra forvaltning og forskning. Arrangementet var åpent for alle.

Publisert 2. mai 2012 10:15

Partnerforums vårkonferanse 2011. Dagskonferanse om velferdsstatens fremtid.  

Publisert 9. sep. 2011 11:44

Hva er globalisering og hvordan påvirker den land som Norge? Hvilken betydning har globaliseringen for utviklingen av den offentlige sektor? Hvordan kan den nordiske velferdsstatsmodellen opprettholdes i en mer globalisert verden?  

Publisert 25. aug. 2011 13:49

Ullevål universitetssykehus hadde tre mindre seminarinnlegg i 2007, samtlige var justerte innledninger fra tidligere fellesseminarer i Partnerforums regi.

Publisert 25. aug. 2011 13:32

Den økonomiske situasjonen – og utfordringer for velferdsstaten

Publisert 5. aug. 2011 13:50
Publisert 4. aug. 2011 15:48

Heldagsseminar for ansatte i KRD på Lysebu

Publisert 29. juni 2011 11:29

Partnerforums vårkonferanse 2010. Dagskonferanse om effektivitet i staten.

Publisert 29. juni 2011 11:25
Publisert 29. juni 2011 11:21

Partnerforums tredje møte i Innovasjonsnettverket:

Nettverket for innovasjon i offentlig sektor inviterer til debatt om innovasjon i helsesektoren. Temaet aktualiseres ved at det arbeides med en Innovasjonsmelding fra Regjeringen der helse er ett av temaene som er i fokus. Håpet er at møtet vil bidra med nyttige innspill til dette arbeidet.  

Publisert 29. juni 2011 11:20

Partnerforums sjette og siste innovasjonsnettverksmøte: Her diskuterte representanter fra sentrale departementer og organisasjoner Stortingsmeldingen "Et nyskapende og bærekraftig Norge". Hva vil den økte interessen for innovasjon i offentlig sektor bety rent konkret.

Hva vil departementene gjøre for å følge opp "innovasjonsmeldingen" og hvordan har de tenkt å koordinere arbeidet på tvers av departementene? Hvordan kan vi sikre et godt kunnskapsgrunnlag for politikkutformingen?  

Publisert 29. juni 2011 11:18

Politisk og økonomisk forandring påvirker den nordiske modellen. Hvilke er våre styrker og muligheter?