Nettsider med emneord «styring» - Side 2

Publisert 29. juni 2011 11:30

Partnerforums økonomistyringsnettverk har tatt opp temaer knyttet til økonomirelaterte arbeidsprosesser ut fra partnernes ønsker. Forskningsbaserte innlegg og erfaringsutveksling mellom partnernes ansatte stod sentralt.

Det ble arrangert seks nettverksmøter i løpet av perioden 2010-2013. Nettverket er nå avsluttet.

Publisert 25. aug. 2011 13:49

Ullevål universitetssykehus hadde tre mindre seminarinnlegg i 2007, samtlige var justerte innledninger fra tidligere fellesseminarer i Partnerforums regi.

Publisert 11. nov. 2011 13:25

Partnerforums fjerde møte i økonomistyringsnettverket

Publisert 29. juni 2011 11:22

Kortsiktighetens tragedie og tyranni - om trusler på samfunnsnivå:

En utfordring for toppledere med samfunnsansvar?

Publisert 2. nov. 2011 13:53

Seminar kun for Partnerforums toppledere og spesielt inviterte

Publisert 29. juni 2011 11:21

Hvordan skal vi få til økt brukerorientering i offentlig sektor? Og hvordan går vi frem for å måle kvaliteten på offentlige tjenester?

Publisert 29. juni 2011 11:17

NAV-reforma er den største forvaltningsreforma i Noreg nokon gong, når det gjeld tal tilsette, brukarar og ressursar. Dette frukostmøtet har som mål å formidle fersk kunnskap om kvar NAV står i dag og diskutere nokre av utfordringane ved den omfattande reforma. Vi får innleiingar av Tom Christensen og Kåre Hagen, som leier kvar sin modul av evalueringa av NAV.

Publisert 29. juni 2011 11:17

Hvorfor modifiseres moderne reformer i foregangsland som Australia og New Zealand, og vil Norge følge deres eksempel?

Publisert 29. juni 2011 11:24

Seminaret tok opp bruk av evaluering i staten og drøftet forutsetninger for kunnskapsutvikling og forbedring i statlige virksomheter.

Publisert 29. juni 2011 11:24

Seminaret utdypet utfordringer i økonomistyringen i offentlig sektor, og ga et tilbakeblikk på hva som er gjort og presenterte noen sentrale utfordringer.

Publisert 29. juni 2011 11:24

Seminaret tok opp samhandlingsutfordringer internt og på tvers av etater. Vi fikk presentert forskning fra Semicolon-prosjektet som jobber med utvikling og utprøving av verktøy for bedre samordning og kunnskapsdeling i offentlig sektor.

Publisert 29. juni 2011 11:24

Politisk styring er kommet på moten igjen, hevdet professor Tom Christensen.

Han mener man i Norge ser tegn til økt politisk styring i offentlig sektor og at dette må ses i sammenheng med den generelle internasjonale tendensen Post - New Public Management. Blant dem som leste utviklingen annerledes var departementsråd Trond Fevolden som var Christensens motdebattant på dette seminaret.

Publisert 4. mai 2016 12:53

Workshop om forutsetninger og hindringer for samhandling i straffesakskjeden, med særlig fokus på informasjonsutveksling mellom aktørene.

Publisert 2. mai 2018 16:01

I en tid hvor endringer skjer raskt, hvilke metoder kan embetsverket ta i bruk, og samtidig ivareta kravet om faglig uavhengighet? Hvordan skal forvaltningen være gode til å utrede og planlegge, samtidig som de kan eksperimentere og tenke helt nytt? Hvordan vil forvaltningen og måten den jobber på se ut i fremtiden?

Publisert 7. mars 2013 10:22

På dette frukostmøtet såg vi på kva for særlege utfordringar som er knytte til strategiutvikling og -iverksetjing i det offentlege.

Publisert 22. aug. 2012 12:54

Partnerforums aktualitetsseminar tok opp juridiske og etiske problemstillinger knyttet til embetsverkets rolle.

 

Publisert 16. okt. 2012 10:11

Seminar kun for Partnerforums toppledere og spesielt inviterte

Publisert 18. aug. 2014 11:04

Partnerforums høstkonferanse rettet fokus mot fornyelsesprosesser i offentlig sektor gjennom bruk av markedsorienterte prinsipper for styring og organisering. I år bidro også "Næringslivsforum" inn i programmet.

Publisert 27. sep. 2012 16:13

Frukostmøte om tilsyn, beredskap og samhandling.

Illustrasjonsbilde - person ved inngang til labyrint
Publisert 5. aug. 2021 12:17

Strategiutvikling og bruk av fremtidsscenarier: Om forholdet mellom styring og ledelse når beslutningstempoet øker og kravene til nytenking er stort. Hvordan jobbe med strategi når verden hele tiden endrer seg?

Publisert 21. mars 2013 11:06

Styrt organisasjonsendring er ein prosess som ofte går på tvers av hierarkiske inndelingar. Mange organisasjonar er likevel ikkje i stand til å gjennomføre tverrgåande prosjekt.

Partnerforum inviterte til frukostmøte om endringsleiing.

Bildet kan inneholde: Kompass som viser retning
Publisert 1. juli 2021 09:14

Styring er tiltak for å sikre effektiv måloppnåelse, innenfor gitte rammer og regler. Men hva er god styring? Og hvordan oppnår vi dette?

Publisert 14. aug. 2012 12:47

Partnerforums femte møte i økonomistyringsnettverket tok for seg ulike verktøy i departementenes styring av underliggende virksomheter.

Publisert 17. des. 2012 09:58

På Partnerforums siste møte i økonomistyringsnettverket så vi på statlig styring av selskaper med sektorpolitiske mål.

Hvordan er balansen mellom tett styring fra departementene og selskapenes egen handlefrihet?

Bildet kan inneholde: Kompass som viser retning
Publisert 1. juli 2021 09:17

God styring krever tilstrekkelig kunnskap, og evne til å bruke denne godt. Hvordan oppnår vi kunnskapsbasert styring i praksis, og hvordan rigger vi virksomhetene våre for å styre kunnskapsbasert?