Torbjørn Gundersen (Senter for profesjonsstudier, HiOA): Forskeres rolle som eksperter

Torbjørn Gundersen, stipendiat ved Senter for profesjonsstudier ved HiOA, kommer til Forum for vitenskapsteori. Han leverer i 2017 avhandlingen "Epistemiske og sosiale verdier i styring av vitenskap: En case-studie av norske klimaforskeres profesjonelle forståelse av forholdet mellom vitenskap og politikk". Seminaret er åpent for alle. 

Torbjørn Gundersen

Bilde: HiOA

Forskeres rolle som eksperter

Den aktive rollen naturvitenskapelige forskere har som eksperter for beslutningstakere er en viktig kanal for anvendelse av vitenskapelig kunnskap. Denne rollen er likevel ofte omstridt og uavklart. Det er blant annet motstridende forventinger til hvordan ekspertene bør forholde seg til politiske og moralske verdier. Hva kjennetegner så denne rollen?

Jeg vil tilnærme meg dette spørsmålet på to ulike måter. Jeg vil først presentere noen funn fra en intervjustudie jeg har gjennomført med norske klimaforskere som har vært eksperter i FNs klimapanel om deres syn på forholdet mellom vitenskap og politikk. Deretter vil jeg gi en analyse av ekspertrollen gjennom å se på hvordan den forholder seg til forskerrollen. Jeg vil argumentere for at ekspertrollen skiller seg fra forskerrollen på en normativt relevant måte gjennom å utmynte de rolle-spesifikke verdiene som bør regulere eksperters arbeid.  

Published Dec. 11, 2015 1:16 PM - Last modified Apr. 1, 2016 10:20 AM