Gard Paulsen (NTNU): Datafangst på åpent hav: Om mellomkrigstidens hvalfangststatistikk og -diplomati

Gard Paulsen kommer til Forum for vitenskapsteori. Paulsen er forsker i teknologi- og vitenskapshistoriker ved NTNU. Han deltar i forskningsprosjektet 3ROceans, som undersøker forbindelsene mellom havets representasjons- og fremstillingsformer, ressurser og reguleringer.

Seminaret er åpent for alle!

Image may contain: Forehead, Glasses.

Foto: NTNU

Dette foredraget belyser forholdet mellom hvalfangstens vitenskap, politikk og økonomi. Oppmerksomheten vil særlig rettes mot utviklingen av internasjonal hvalfangststatistikk i mellomkrigstiden, da den industrialiserte hvalfangsten tok til på det åpne hav og foregikk utenfor nasjonalstatenes kontroll. Det internasjonale hvalfangstdiplomatiet forsøkte i denne perioden å begrense hvalfangsten, og et omfattende statistisk materiale underbygget de internasjonale forhandlingene om dette. Fangsten ble likevel så omfattende at hvalbestanden ble sterkt redusert, og flere hvalarter var truet av utryddelse. Hvilken rolle hadde hvalfangststatistikken i dette? Var statistikken fanget i den internasjonale politikkens spill – eller var den utformet på en slik måte at fangstens reelle omfang ble unndratt politiske forhandlinger og internasjonalt diplomati? Innlegget vil presentere nye funn fra arkivstudier om hvalfangststatistikkens form, infrastruktur, anvendelse og regulatoriske konsekvenser frem til og med opprettelsen av den internasjonale hvalfangstkommisjonen i 1946. Innlegget vil løfte frem betydningen av det Sandefjord-baserte Bureau of International Whaling Statistics, opprettet i 1929, for både vitenskap om, og regulering av, hvalfangsten. Presentasjonen vil både supplere og utfordre flere nyere studier av hvalfangstens vitenskapshistorie.  

Published Dec. 6, 2019 3:45 PM - Last modified Jan. 21, 2020 1:19 PM