Contesting matters of facts in rape trials

I en voldtektssak, som i andre straffesaker, spiller bevis en avgjørende rolle i utviklingen og utfallet av saken. Fra bevisene samles inn på et åsted (eller overgrepsmottak) og til de blir lagt til grunn som fakta i en dom, har de blitt tolket, oversatt og vurdert av en rekke eksperter gjennom hele straffesakskjeden.  

Bevis tolkes og vurderes ut fra hvordan de presenteres i ulike sammenhenger i straffesakskjeden. Bruk av vitenskapelige og tekniske bevis innebærer at ekspertkunnskap overføres fra profesjon til profesjon, hvor politi/statsadvokater får i oppgave å sette seg inn i blant annet medisinske, genetiske og teknologiske problemstillinger som de senere skal presentere i retten på en måte som gjør disse problemstillingene forståelig for fagdommerne og lekdommerne som skal fatte en beslutning i saken. Denne oversettelsesprosessen innebærer en rekke utfordringer som kan virke inn på tolkningen av bevisene i en sak. I tillegg vil forsvarer forsøke å skape tvil om bevisenes verdi. Siden bevis former sakens gang i rettssystemet og danner grunnlaget for en juridisk beslutning, er det viktig å få kunnskap om hvordan bevisene gis mening og utfordres av ulike aktører underveis i prosessen. Kunnskap om hvordan bevisene formes, tolkes og blir til fakta mens saken beveger seg fra åsted til dom, kan gi økt forståelse av den rettslige behandlingen av voldtekt.

I en voldtektssak gjennomføres det som regel en rettsmedisinsk undersøkelse av offerets kropp og en vurdering av offerets psykiske tilstand. I denne undersøkelsen er det vanlig å se etter fysiske skader på offerets kropp, biologiske spor etter gjerningspersonen (DNA-bevis) og psykiske traumereaksjoner. I tillegg innhenter politiet vitneforklaringer og eventuelle elektroniske spor. Laugerud skal undersøke hvordan jurister hos politiet, statsadvokaten og riksadvokaten vurderer disse bevisene når de skal beslutte hvorvidt det skal tas ut tiltale i en sak, hvordan bevisene presenteres og diskuteres i retten, samt hvordan fagdommere og lekdommere vurderer disse bevisene når de skal dømme i en voldtektssak. Prosjektet er en del av EVIDENTLY RAPE som også studerer sporsikringsprosessen på overgrepsmottakene, samt rettsmedisinsk analyse.

 

I prosjektet skal Laugerud intervjue politi/statsadvokater, observere i retten og analysere domsavsigelser i voldtektssaker.

Analysene vil publiseres i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter.

Published Nov. 16, 2020 11:28 AM - Last modified Nov. 17, 2020 6:25 PM