Lytteprøve, trinn 3 (2012)

Jeg leser foredraget én gang. Ta notater mens jeg leser. Etter opplesningen får du utdelt 10 spørsmål som du skal besvare på grunnlag av de opplysningene du får i foredraget. Svar med hele setninger. Tittelen på foredraget er: HVEM ER NORDMANNEN?

Vent med å lese teksten til du har svart på spørsmålene. 

Se tekst

HVEM ER NORDMANNEN?

Hvordan innvandring har formet  det norske samfunnet gjennom ca. 4000 år

De eldste sporene etter mennesker i Norge forteller at de første folkene kom hit da isen smeltet for rundt 10 000 år siden. Men dagens nordmenn er ikke etterkommere etter disse jegerne og sankerne. De er tvert imot formet av påvirkning utenfra gjennom flere tusen år. I dette foredraget vil vi ta for oss hvordan innvandringen har formet og preget den norske nasjonen i et langt historisk perspektiv. Først skal vi ta for oss en viktig innvandringsbølge for ca. 4000 år siden. Deretter skal vi se på den såkalte karriereinnvandringen som fulgte innføringen av kristendommen rundt år 1000 og videre ut gjennom middelalderen og inn i den moderne tid. Vi vil så peke på noen konflikter som er forårsaket av innvandringen. Til slutt vil vi si noen ord om nasjonen som prosess.

Innvandringsbølgen for ca. 4000 år siden 

En av de mest betydningsfulle hendelsene skjedde allerede for ca. 4 000 år siden, sier Christopher Prescott, som er professor i arkeologi ved Universitetet i Oslo. Da kom det store grupper av innvandrere, og samfunnene over hele landet ble helt forandret i løpet av mindre enn en generasjon. Den viktigste forandringen var at folk begynte med gårdsdrift og bosatte seg på faste steder istedenfor å flytte omkring fra sted til sted slik jegerne og sankerne hadde gjort. De nye innvandrergruppene tok også i bruk ny teknologi og forskjellige metaller. De skiftet ut det opprinnelige språket med indoeuropeisk, og de byttet ut den religionen de hadde med indoeuropeisk mytologi, som etter hvert ble til den norrøne mytologien vi kjenner. Disse endringene kom trolig med folk fra den halvøya som nå er Spania og Portugal, og de vandret oppover gjennom Vest-Frankrike og Nederland til Skandinavia. Nordmennene ble altså i denne perioden del av et større europeisk nettverk. 

DNA-analyser bekrefter innvandring 

Det er ikke bare arkeologiske spor som vitner om innvandringen for ca. 4 000 år siden. Et team av svenske og danske forskere har gjennomført DNA-analyser av genmateriale fra denne tiden. De viser at dagens skandinaver har mye genmateriale fra innvandrere fra områdene rundt Middelhavet. 

Men ennå vet verken DNA-ekspertene eller arkeologene hvor mange innflyttere som stod bak den enorme omveltningen. Man kan tenke seg to teorier eller modeller. Enten kom store grupper av folk fra Sørvest-Europa. Eller så var det eliter som reiste oppover og forandret samfunnene de møtte. Uansett må trykket for forandring ha vært svært stort, siden skiftet skjedde i så høyt tempo. 

Påvirkning på de opprinnelige innbyggerne

Jeger- og sankergruppene som bodde i landet før innflytterne fra sørvest kom, ble også presset til forandring. De måtte tilpasse seg de nye folkegruppene. De begynte med handelsvirksomhet og eksporterte varer, og de startet også med å holde husdyr. De drev bl.a. med sau og geit i stor skala og eksporterte ull til Sør-Skandinavia og videre ut i Europa. Handelsvirksomheten ble stimulert av en enorm utvikling i skipsfarten. Båtene begynte på denne tiden å krysse åpent hav. Noen av de opprinnelige innbyggerne giftet seg også med innflyttere. Man har for eksempel funnet norske kvinnesmykker i graver fra bronsealderen i Polen og Tyskland. Man kan tenke seg at gravfunnene er spor etter norske kvinner som ble giftet bort til høvdinger i Sentral-Europa. 

Importert religion

Rundt år 1000 kom det et importprodukt som skulle få stor betydning for den norske kulturen, nemlig kristendommen. Kongene hentet inn spesialister i å kristne folk. Det var prester og munker fra Tyskland og England. 

Karriereinnvandrere

Mot middelalderen kom det forskjellige folkegrupper til Norge. Størst innflytelse hadde nok en rekke karriereinnvandrere – altså spesialister på ulike områder. Noen av disse førte den nye religionen, altså kristendommen, med seg. Det var selvfølgelig prester og munker, men også steinhuggere og andre håndverkere som bygde kirker og klostre. 

Kongen rekrutterte også mange til å jobbe for seg. Det dreide seg ofte om europeiske adelsmenn som kunne være politiske flyktninger. I tillegg kom mange spesialister som myntmestere, leger og bygningseksperter. For kongen var det en fordel å bruke utlendinger. De hadde ingen selvstendig maktposisjon, og de var dermed avhengige av og lojale overfor kongen.

Så var det handelsstanden. Spesielt hanseater, men også folk fra Skottland og Nederland, bidro til å holde handelsrutene til kontinentet og de britiske øyer i sving. Mange av handelsfolkene slo seg ned og ble norske. Det norske borgerskapet i byene bestod for en stor del av mennesker som hadde kommet til Norge som innvandrere. 

Da gruvedriften og den begynnende industrialiseringen vokste fram på 1600- og 1700-tallet, kom mange spesialister som hadde med seg kunnskap og erfaring som var nødvendig for å få i gang nye virksomheter. 

Vi skal ikke overdrive volumet på innvandringen. Innvandrerne utgjorde neppe mer enn én prosent av befolkningen, men betydningen de hadde er større enn antallet. For eksempel har Edvard Grieg, Edvard Munch og Henrik Ibsen én viktig ting til felles. De tilhørte alle tre familier som kom til Norge som innvandrere. 

I tillegg til spesialistene kom det fra 1700-tallet en stadig strøm av svenske innvandrere. De svenske innvandrerne hadde et felles kjennetegn.  De var i stor grad arbeidsinnvandrere som kom fra de lavere klasser, og de var viktig arbeidskraft i landbruket og industrien.

Konflikter

Noen ganger har innvandringen forårsaket problemer. I 1455 tok en gruppe tyskere livet av kongens representant i Bergen. Vi vet også at det var voldelige konflikter mellom tyske bergfolk og bønder i Telemark på denne tiden.

I andre tilfeller var det innvandrergruppene som ble plaget og gjort til syndebukker. Vi har historier om svenske arbeidere som måtte gå i grupper dersom de var i Oslo sentrum for at de ikke skulle bli slått og banket opp av nordmennene. Jøder og katolikker ble også i lang tid ansett som en fare for samfunnet.

Nasjonen er en prosess

Den norske nasjonen er ikke noe som har vokst fram i isolasjon siden istiden. Det har vært innvandring gjennom tusenvis av år, og den har brakt med seg mye, både positivt og negativt. 

Slik vil historien også fortsette, sier professor Knut Kjeldstadli som har ledet en gruppe som har forsket på Norges innvandringshistorie fra vikingtiden til i dag.

Nasjonen er en prosess. Det betyr at den hele tiden utvikler og forandrer seg. Den blir til i møte mellom dem som bor her og dem som kommer. Kulturelementer som en gang ble importert, er blitt norske. Og noe av det vi ikke oppfatter som norsk i dag, vil bli det i framtiden.

Professoren er likevel ikke redd for at viktige verdier som ytringsfrihet og demokrati som er sentrale i det norske samfunnet i dag, skal forsvinne. 

(1092 ord)


Spørsmål: 

 

1. Hva var den viktigste forandringen i samfunnet i Norge og resten av Skandinavia som følge av innvandringen for ca. 4000 år siden?

 

2a. Fra hvilke områder kom den store gruppen som innvandret for ca. 4000 år siden? 

 

2b. Hvilke to teorier eller modeller kan man tenke seg for innvandringsbølgen for ca. 4000 år siden?

 

3. Nevn to eksempler på hvordan den opprinnelige jeger- og sankerbefolkningen ble påvirket av innvandringen for ca. 4000 år siden.

 

4. Hva er en karriereinnvandrer?

 

5. Hvilke karriereinnvandrere førte kristendommen med seg?

 

6. Hvorfor var det en fordel for kongen å bruke utenlandske medarbeidere?

 

7. Hva har Edvard Grieg, Edvard Munch og Henrik Ibsen til felles ifølge opplysningene i foredraget?

 

8. Hva kjennetegnet de svenske innvandrerne som kom fra 1700-tallet og framover?

 

9. Nevn to eksempler på konflikter som innvandringen førte med seg?

 

10. Hva menes med at nasjonen er en prosess? 

Published Oct. 7, 2016 10:33 PM - Last modified Dec. 7, 2016 5:44 PM