Programrådsmøte PECOS, referat260406

REFERAT FRA MØTE I PROGRAMRÅDET FOR MASTER I FREDS- OG KONFLIKTSTUDIER, ONSDAG 26. APRIL 2006.

 

Til stede:         Stein Tønnesson, Geir Ulfstein, Anne Julie Semb, Robert Grønås, Stephan Hamberg, Elisabeth Lothe.

 

 

 

Sak 01/06       Godkjenninger

A) Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Innkalling til møte og dagsorden godkjent.

 

B) Godkjenning av referat fra programrådsmøtet 26. april 2005

Vedtak: Referat godkjent

 

Sak 02/06 Orienteringssaker:

  • Status søkning og opptak på Pecos: Vi har fått in ca 270 søkere totalt, noe som er en oppgang fra siste opptak. Av de 270 søkerne var det rundt 140 kvotesøkere, 50 selvfinansierende søkere og omtrent 80 norske og nordiske søkere. Karaktermessig ligger søkerne også i år veldig høyt. Relativt mange av søkerne har ikke lagt ved noen form for karakterstatistikk. De av søkerne som er aktuelle vil få sendt en forespørsel per e-post om å ettersende en slik statistikk.
  • Studiekvalitetsrapport for SV-fakultetet: Det er et generelt problem ved SV-fakultetet at mange studenter ikke leverer på normert tid. Mange av disse har gode grunner til at de er forsinket f.eks gjennom relevant jobb. Det ble også i denne rapporten at karakterfordelingen på masteroppgavene fra en del programmer ved SV-fakultetet var litt for høy.
  • Status programevaluering: Programevalueringen blir klar en gang i mai. Komiteen var velvillig til å møte Pecos før selve rapporten er ferdigstilt for eventuelle kommentarer

 

Sak 03/06 Diskusjonssaker:

  • Tydeliggjøring av læringsmålene for Pecos: Anne Julie skriver et notat som kan danne grunnlag for en diskusjon om hva som er kunnskapsmål, ferdighetsmål og holdningsmål for Pecos.
  • Forbedring av programmet ved hjelp av erfaringer fra uteksaminerte studenter. Utsettes til neste møte.

 

Sak 04/06 vedtakssak:

Undervisningsplanen  Høsten 2006 for Pecos4000, Pecos4020 og Pecos4100

Vedtak: Programleder gis fullmakt til å utarbeide de endelige undervisningsplanene for Pecos4000, Pecos4020 og Pecos4100. De endelige planene sendes medlemmene av programrådet til orientering.

 

Sak 05/06 Eventuelt

Ingen saker på eventuelt

 

Published June 6, 2012 5:45 PM