Programrådsmøte PECOS, referat 010403

REFERAT FRA MØTE I PROGRAMSTYRET FOR MASTER I FREDS- OG KONFLIKTSTUDIER, TIRSDAG 1. APRIL 2003

 

Til stede:   Raino Malnes, Eirik Oland Nedrelid, Anne Julie Semb, Aslak Solumsmoen, Stein Tønnesson, Geir Ulfstein, Aashild Ramberg (adm. koordinator)

 

Programleder Anne Julie Semb ønsket velkommen til det første programstyremøtet for Master i freds- og konfliktstudier.

 

Sak 01/03   Studieplan

Programleder la fram notat med forslag til studieplan. I dette notatet foreslås det at emnene i hovedsak gir 15 studiepoeng (SP). Dette innebærer at felles introduksjonsemne og metodeemnet i 1. semester gis 15 SP, og det samme med emnet i forhandlingsteori/konfliktløsning 3. semester. I 2. semester skal studentene ta valgfrie emner på til sammen 30 SP. Ett av disse emnene må være et metodeemne i den disiplinen studenten skal skrive masteroppgave i. Programledelsen vil forslå overfor samarbeidsinstitusjonene at disse utarbeider ordninger som gjør det mulig å få både 10 og 15 SP-emner. Studenter som allerede har et slikt metodeemne i sin bachelorgrad trenger ikke å ta et metodeemne i 2. semester. For de relevante 10 SP-emner som samarbeidsinstitusjoner tilbyr, kan man gjøre følgende tiltak: (i) tilleggspensum; og (ii) oppjustering av kravene til prøving.

Vedtak:   Framlagte forslag til studieplan vedtas, og ser slik ut:

•  semester: Et felles introduksjonsemne (15 SP) og et felles metodeemne (15 SP)

•  semester: To valgfrie emner á 15 SP eller tre emner á 10 SP. Ett av disse emnene må være et metodeemne i den disiplinen studenten skal skrive masteroppgaven i, med mindre studenten allerede har et slikt emne som del av sin bachelorgrad.

•  semester: Et felles emne i forhandlinger/konfliktløsning (15 SP). Arbeid med masteroppgaven.

•  semester: Arbeid med masteroppgaven. Innlevering til fastlagt dato.

Et felles seminar strekker seg gjennom hele studiet og gis en uttelling på 5 SP. Masteroppgaven gis en uttelling på 40 SP.

 

Sak 02/03   Økonomi

Styret fikk framlagt budjettoversikt, som var utarbeidet av SV-fakultatet ved rådgiver Reidunn T. Nielsen.

Vedtak:   Til orientering

 

Sak 03/03   Opptakskriterier

Styret fikk framlagt notat med forslag til opptakskriterier. Notatet var bastert på arbeidsgruppens innstilling og Universitetsdirektørens høringsnotat om opptakskrav og rangeringsregler. Følgende 5 punkter ble trukket fram:

Faglig grunnlag. Dokumenterte forkunnskaper i forskningsmetoder bør inngå i opptakskravene. Men vi bør ikke legge et snevert metodebegrep til grunn, slik at et forholdsvis vidt spekter av emner (moduler/kurs) fra ulike fag vil måtte kunne godkjennes.

Faglig minstekrav. Vi støtter SV-fakultetets forslag om å opprettholde 2.7 som karaktergrense for søkere med tallkarakterer, og C for de søkere som har bokstavkarakterer.

Beregningsgrunnlag for karaktergrensen . For studenter som har avlagt mellomfagseksamen etter nåværende studieordning opprettholdes ordningen med at det kun er (a) karakteren på mellomfagstillegget, eller (b) karakteren på det samlede mellomfaget som inngår i beregningsgrunnlaget. For studenter som gjennomfører bachelorgraden etter ny studieordning skal 120-gruppen utgjøre beregningsgrunnlaget for karaktergrensen, slik at karakterene på de 40 frie sudiepoengene holdes utenfor beregningsgrunnlaget. For de søkere som har bachelorgrad fra andre institusjoner enn UiO, og hvor det ikke uten videre er gitt hva som utgjør beregningsgrunnlaget, vil man måtte foreta en innpasning.

Spesielle opptakskrav . Når det gjelder krav til dokumenterte engelskkunnskaper støtter vi forslaget til fakuletet om at søkerne har oppnådd minium 550 poeng på TOEFEL-testen, eller poengsummen 6.0 eller høyere på IELST-testen. I tillegg foreslår vi at søkere kan vurderes individuelt, bl.a. med å vurdere et brev som skal ligge ved søknaden (se punkt vedr. rangeringsregler).

Rangering av søkerne (a) Laudgaranti:Vi støtter SV-fakultetets forslag om ikke å videreføre laudgaranti for studenter med tallkarakterer og heller ikke innføre karaktergaranti for studenter med bokstavkarakter. (b). Rangeringsregler: Vi støtter SV-fakultetets forslag om at for studieåret 2003/2003 blir søkerne rangert etter karakter på samlet mellomfag. Søkere med cand.mag.-grad rangeres foran søkere med bachelorgrad innenfor hvert karaktertrunn. Fra og med studieåret 2004/05 rangeres så søkerne etter samlet karakter på mellomfagstilegget/120-gruppen. Søkere med cand.mag-grad vil ikke lenger bli rangert foran søkere med bachelorgrad innenfor hvert karaktertrinn.

Etter ESSTs modell ber vi søkerne om å legge ved et personlig 2-siders brev hvor søkerne skal gjøre rede for relevant yrkes- og organisasjonserfaring, gi en oversikt over - og kort sammendrag av skriftlige arbeider de har levert inn i forbindelse med tidligere studier, en redegjørelse for hvorfor de ønsker opptak på nettopp dette programmet, samt deres motivasjon for fulltidsstudier.

Vedtak: Framlagte forslag til opptakskriterier og rangeringsregler vedtas.

 

Sak 04/03   Videre framdrift

Neste møte: Tirsdag 29. april kl. 16:00 i SV-fakultetets styrerom (3. etg. Eilert Sundts hus).

Programstyret oppfordres til å komme med innspill til forelesere, innhold i emnene o.l. til programleder før dette møtet.

Programleder sender ut brev til aktuelle samarbeidene institusjoner, og ber om tilbakemelding på hvilke emner de kan tilby.

Innen 15. mai skal alt være klart når det gjelder innhold, forelesere og LUV (Lærings- undervisnings- og vurderingsformer) på metodeemnet og introduksjonsemnet.

Ref.: AaR
 
Published June 6, 2012 5:45 PM