Programrådsmøte PECOS, referat 030505

REFERAT FRA MØTE I PROGRAMRÅDET FOR MASTER I FREDS- OG KONFLIKTSTUDIER, TIRSDAG 3. MAI 2005

Til stede:         Øyvind Østerud, Stephan Hamberg, Anne Julie Semb, Stein Tønnesson, Geir Ulfstein, Robert Grønås, Stephanie Bjøro.

Sak 09/05       Godkjenning av valg av innkalling og dagsorden

Vedtak:           Innkalling til møte og dagsorden godkjent

Sak 10/05       Godkjenning av referat fra programrådsmøte 31. januar

Vedtak:           Referat godkjent

Sak 10/05       Orienteringssaker

  • Opptaksprosessen, særskilt orientering om endringer i forbindelse med kvoteprogrammet. Mange universiteter og institutter har fått dårlig info om innstrammingen av opptak av kvotestudenter. Ble enige om et felles fremstøt med UiTø mot departementene for å finne ut hva som skal gjøres.
  • Pålegg om å gi separate karakterer på skole og hjemmeeksamen. Dette skal muliggjøre å bare ta opp en del for å forbedre karakteren
  • Status framdrift for 2. årsstudentene. Relativt få studenter blir ferdige med masteroppgaven i tide. Dette er et problem vi deler med masterprogrammet i statsvitenskap. Konkrete tiltak er å konsentrere undervisningen i første halvdel av 3. semester. Diskuterte muligheten for å innvilge studenter en 3. veilednings periode samt å innføre flere incentiver til å levere oppgaven innen fristen.
  • Status implementering av kvalitetssystemet. Dette er ment å oppdage kvalitetssvikt i systemet.

 

11/05               Godkjenning av undervisningsplan for PECOS 4000,4020 og 4100

Det er foreslått noen forandringer i pensum samt at noen nye forelesere er foreslått for å bøte på en relativ sterk statsvitenskapelig innflytelse. I tillegg så er det planlagt skriveworkshop for Pecos 4100 og 4020.

Vedtak:           Undervisningsplan for PECOS 4000, 4020 og 4100 godkjennes. Programleder får fullmakt til å fullføre pensumlisten for PECOS 4000.

 

12/05               Eventuelt

Stein Tønnesson lanserte et ønske om å opprette et doktorgradsprogram for PECOS. Mange vil være imot en slik etablering. UiO vil sannsynligvis ikke være særlig begeistret for en slik løsning

 
 
Published June 6, 2012 5:45 PM